Hoppa till innehållet

Välsignat vare Jesu namn

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Välsignat vare Jesu namn
av Laurentius Petri Nericius
Diktad 1567. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 på s. 74-75. Nr 140 i 1695 års psalmbok under rubriken Om JEsu Namn och Wälgierningar. Bearbetad av Johan Åström 1814 och två år senare, 1816, av Johan Olof Wallin och fick nr 64 i 1819 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Välsignat vare Jesu namn..


Versionen i Göteborgspsalmboken 1650[redigera]

1.
Wälsignat wari JEsu Nampn/
Och prijsat vtan ända/
Ty thet är then vthkorat Hampn/
Ther wij må fast til lända/
Han oss thet sielfwer kände/
Och giorde oss Gudz Barn med sigh/
Som på hans Nampn troo stadeligh/
Och föddoms aff Gudz Anda.

2.
All' Knää the äro böijeligh/
I Himmelen och på Jorden/
Helwetes Kraffter gifwa sigh/
Hwar JEsus nämnder warder/
Ey är thet Nampn på Jorden/
Aff hwilket wij få något gagn/
Til Siälen/ vtan JEsuNampn/
Och aff hans helga Ordom.

3.
Oss råder Skrifften margefall/
At wij thet Nampnet ähra/
Ty wij må medh thes Krafft och Wåld/
All Diefwulskap förfära:
Och the som döde äro/
I JEsu Nampn tå få the Lijff/
The siuka få sin Helsos tijdh/
Ehwad Kranckdom the bära.

4.
Gud hafwer lofwat Saligheet/
Them som hans Nampn påkalla
Medh troofast hiertans Stadigheet/
När han wil Domen hålla/
Stoor Fahra är medh oss alla/
När Siälen skal för Domen stå/
Hwar Löön för sina Gärningar få/
Ther må stoor Räffst at falla.

5.
Här hafwe wij til Siälagagn/
I thenna här siungande Wijsa/
Huru oss tilbör JEsu Nampn/
Altijdh lofwa och prijsa/
Thet kan wår Siäl wäl lisa/
Hans Nampn kallas Frelsare/
Och alla Synders Förlåtare/
När wij wår Troo bewijsa.

Efter bearbetningarna 1814 och 1816 (nr 64 i 1819 års psalmbok[redigera]

1. Välsignat vare Jesu namn
Och prisat utan ända,
Ty det är en utkorad hamn.
Dit vi oss trygga vända.
Av nåd han oss elända,
Som på hans namn tro stadelig,
Vill göra till Guds barn med sig
Och oss sin Ande sända.

2. All knä sig böja sannerlig
I himlen och på jorden,
Helvetets krafter giva sig,
Var Jesus nämnd är vorden.
Och fasta stå de orden,
Att Jesus Kristus Herren är
Och Herden, som själv omsorg bär
För återlösta hjorden.

3. Oss kristna bjuder Skriften all,
Att vi det namnet ära,
Ty med dess kraft en kristen skall
All mörkrets makt förfära.
Det namnet skall beskära
De sorgsna tröst, de kranka ro,
Det ned i själva dödens bo
Skall livets budskap bära.

4. Gud haver lovat salighet
Till evig tid åt alla,
Som Jesu namn med trofasthet
Anamma och åkalla.
När Guds basuner skälla,
I Jesu namn de tröstligt gå
För tronen fram och trygga stå,
När jord och himmel falla.

5. Så upp, min själ, att Jesu namn
Med helig andakt prisa
Och sluten i hans kärleks famn
Dig med hans ord bespisa.
Han i all nöd kan lisa.
Hans ljuva namn är Frälsare
Och syndernas förlåtare,
När vi vår tro bevisa.