Vår Fader, som i himlen är

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fader wår som i himblom äst
av Martin Luther
Översättning av Olaus Petri för Swenske Songer eller wisor 1536. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 s. 9-10 och i 1695 års psalmbok som nr 9. På Wikipedia finns en artikel om Vår Fader, som i himlen är.


Fader wår som i Himblom äst,
Wåra Brister weest tu aldra bäst,
Ty binder tu så mildeligh,
At wij skole åkalla tigh,
Så lät wår Böön aff hiertat gå,
Och icke i blotta Orden stå.

Giff at tin Ord förvtan meen,
Medh Krafft må läras klaar och reen,
At wij all falska Läri skyy,
Och all Wilfarelse vndflyy,
Wårt Lefwerne styyr til Saligheet,

Komme titt Rijke til oss här,
Så och tå lijfwet ändat är,
Regere oss tin Ande godh,
Förnya i oss wårt Sinne och Modh,
På thet wij måge warda frij,
Från Diefwulens Wåld och Tyrannij.

Skee på Jordenne wiljan tin,
Såsom han skeer i Himmelen,
At wij i Lydno måge stå,
När oss Bedröfwelse kommer vppå,
Förtagh hwad i wårt Kött och Blodh,
Tin helga wilja faller emot.

Giff oss i dagh wårt dageliga Bröd,
Och hwad man tarff till Lijffzens nödh,
Bewrar oss för Örligh och strijdh,
För Siukdom och för hårdan tijdh,
Förwärfwa wårt bröd blifwer ey swårt
Om tu wälsignar Arbetet wårt.

Förlåt oss wåra skuld och Brist,
Som wij och androm vtan List,
Förlåte och äre aff Hiertat huld,
Endoch när them kan finnas skuld,
Så följer fridh på Jorden här,
Then oss wäl allom nyttigh är.

Föör oss icke i Fiendena swijk,
Then oss försökeer dageligh,
Låt oss emoot honom fasta stå,
Och icke ifrån tin Budord gå,
Wäl wäpnade medh een fast Troo,
Ther aff wårt hierta må hafwa Roo.

Ifrån Ondo och Farligheet,
Fräls oss aff tin barmhertigheet,
Hielp oss i wåra yttersta Nödh,
Och så ifrån then ewiga Dödh,
Wår fattiga Siäl tu tagh til tigh,
Och låt oss lefwa ewinnerligh.

Amen, thet är, oss skee altså,
Giff at wij thet kunde troo vppå,
Och intet twifla om tin Ord,
Hwad tu lofwar wil tu fulborda,
Alt thet wij hafwe bidit tigh,
Warder tu gifwandes wisserligh.

Koral nr 9 ur 1695 års psalmbok


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "|."
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef treble
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef bass
 \pre
}

voicename = Voice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'2 a4 f g a f e d2 \divMax
 a'2 a4 g c a f g a2 \divMax
 a2 c4 d f e d cis d2 \divMax
 d2 e4 d c b a gis a2 \divMax
 d2 c4 a c a a g f2 \divMax
 a2 bes4 a8( g8) f4. g8 f4 e d2\fermata \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 Fa -- der wår som i Him -- lom äst/
 Wå -- ra bris -- ter wetst tu aldra -- bäst:
 Ty biu -- der tu så mil -- de -- ligh/
 At wij sko -- le å -- kal -- la tigh/
 Så lät wår böön af hier -- tat gåå.
 Och ic -- "ke i" blot -- ta or -- den ståå.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}