Östgötars minne/1661

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1660
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1661
1662  →


[ 58 ]

1661.

752. Andreas Petri Lerbäck [Lagerbäck]. F. i Norrköping 1642 8; fad. Peter Castens, borgmästare. Stud. i Åbo 60. Rådman i Norrköping 68; just.- borgmästare 81. D. 1693 1.

753. Petrus Johannis Lothigius. F. i Kuddby 1643 144; fad. kyrkoherde [273]. D. som stud. i Uppsala 1666 25.

754. Carolus Henrici von Brobergen. F. i Norrköping 1645 33; fad. tullförvaltare (tysk). Sekreterare hos drottn. Kristina i Rom 78.

Se vid brodern [667]. Enligt en uppgift skulle ofvanstående dött redan som student 1669 6.

755. Johannes Jonæ Uhr. F. i Kimstad. Tf. kämnärsnotarie i Norrköping 1664. Sinnessjuk.

756. Israël Benedicti Pihl. F. i Skedevi; fad. B. Joh:is Sæbyensis, kyrkoherde.

757. Petrus Olavi Netzelius [Regnerus, Schedeviensis]. F. i Regna 1630 189; fad. torpare. Prv. 68. Komminister i Kvillinge 69. D. 1710 811.

758. Torstanus Magni Kindius. F. 1637. Prv. 63. Komminister i Vist 63, i Rinna 75. D. i Vadstena 1681.

Tilltalades 1672 för ämbetsfel, mässfall och dryckenskap; två gånger suspenderad: omsider intagen på Vadstena hospital, där han dog.

759. Laurentius Nicolai Svanhals. F. i Svanhals 1641; fad. reg.-skrifvare. Leg.-sekreterare till Polen 77; häradshöfding i Skåne 82; assessor i Göta hofr. 87, i Svea hofr. 95. D. i Sthlm 1704 226. [ 59 ]

760. Olavus Esberni Vikman [Sundius]. F. i Konungsund; fad. fogde.

761. Andreas Petri Dyk. F. i Horn; fad. bonde. Stud. utrikes. Prv. 1674. Kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 74. Riksdagsman 86. D. 1697 126.

Var ej fil. doktor, ehuru af flere så uppgifves. Angående hans utnämning till kyrkoherde, hvaröfver konsistoriet ondgjordes, se Håhl. — »Hans lefverne och förda vandel berömlig och lofvärd.» F. — »Fadern Peder Tyreson i Fogelrum, hvars fader var Tyre Andersson, trumpetare, hvars fader var Anders i Ask, Notkong kallad.» H.

762. Georgius Abrahami Viksell [Vikzelius]. F. i Västervik; fad. rådman. Sekreterare hos riksdr. gref M. G. De la Gardie; sed. ämbetsman i Arensburg på Ösel. D. där 1686.

Författade och utgaf 1706 »Beskrifning om Rysslands belägenhet, gränser, landskaper, städer, styrelse, makt, plägseder och andra beskaffenheter nu för tiden», hvilken bok blef förbjuden, »efter Ryska nationen skall däruti blifvit för mycket gynnad.» Br.

763. Johannes Olavi Mogatæus. F. i Mogata 1640; fad. kyrkoherde [105]. Borgmästare i Linköping 76. D. 1690, begr. 1912.

764. Petrus Andreæ Sax. F. i Norrköping.

765. Sevardus Olavi Rinman [Rinnelius]. F. i Rinna 1633; fad. O. Arenius, komminister. Stud. i Wittenberg 61; fil. doktor där 62; stud. i Lund 68; prv. 73. Kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 73; prost 1700. D. 1712.

766. Andreas Benedicti Hockstadius. F. antagl. i Hogstad.

767. Nicolaus Botvidi Rising. F. i Hällestad 1636; fad. kyrkoherde [116]. Prv. 70. Kollega i Linköping 64; kyrkoherde i Åsbo 73. D. 1683.

768. Andreas Johannis Beronius [Montanus, Boerenius]. Borgare i Uppsala. D. där 1667.

769. Johannes Ostani Törnebom [Ostenius]. Prv. 1668. Kollega i Linköping 67; rektor i Skeninge 77; utn. kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 88. D. i Skeninge 1689 412.

770. Daniel Benedicti. F. i Eksjö 1643 223 fad. borgmästare. Informator hos frih. Christer Bonde på Bordsjö i Askeryd.

Hans fader var Bengt Svensson, från hvilken ännu fortlefvande släkten Ekermann härstammar.

771. Olavus Andreæ Horneer [Hornerus]. F. 164.; fad. kyrkoherde i Fornåsa. Prv. 68. Krigspräst; komminister i Fornåsa o. Lönsås 70, i Säby 72. D. 1682 1.

772. Olavus Svenonis Sylvius. F. i Hult 1640 299 »af fattiga föräldrar.» D. som stud. i Upps. 1665 2612.

773. Ericus Nicoiai Rogelius. F. 1640. Prv. 65. Kollega i Vadstena 64. domk.-syssloman i Linköping 72; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 74. D. 1697 68.

774. Andreas Olavi Lysing. F. i Västra Tollstad 1636 1218; fad. klockare. Fil. doktor utrikes; prv. 72. Kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 73; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 76, i Jakobs församling i Sthlm 95; hofprädikant hos drottn. Ulrika Eleonora 90. Riksdagsman 86. D. 1713 218.

L. var en väl studerad man med godt hufvud, frimodighet och lyckliga prädikogåfvor, men tillvitades egennytta m. m., »hvaruti man kanske gått för vida.» Hans andra hustru var till ytterlighet snål utom vid mannens begrafning, som tyckes varit storståtlig. Br.