Östgötars minne/1660

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1659
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1660
1661  →


[ 56 ]

1660.

717. Samuel Danielis Dalinus. F. i Linköping 1640; fad. prost [227]. Fil. doktor möjl. utrikes; prv. 73. Lektor i Linköping 73. D. 1674 11.

Utgaf »Almanacka för år 1665 med underrättelse om märckelsedagarne.» Br.

718. Ericus Magni Finelius. F. 1638. Prv. 66. Komminister i Norra Vi o. Tirserum 69. D. 1697.

Hade binamnet »Rufus». Nic.

719. Nicolaus Nicolai Strandell. F. i Norrköping.

För oljud samt öfverfall och misshandel å Elias Skinnares son från Stockholm dömdes han 1663 af akad. konsist. att mista värjan, erlägga böter och sitta två dygn i »prubban.» K.-prot.

720. Benjamin Nicolai Retzius. F. i Tryserum 1637 171; fad. kyrkoherde [87]. Prv. 63. Kommin. i Tryserum 63, i Klockrike o. Brunneby 69; kyrkoherde där 73. D. 1712 610.

721. Ericus Johannis Phœnix. F. i Målilla 1636 116; fad. kyrkoherde [59]. Fil. doktor i Helmstedt 67; prv. 72. Konrektor i Linköping 70; rektor 73; lektor 75; tillika kyrkoh. i Slaka 83; prost 83 o. penitent. publ. (den siste) 83; förste teol. lektor 92; kyrkoherde i Risinge 94; kontr.-prost 94; D. 1695 68.

P. var en lärd man, men tillika myndig, som mest dref allt efter sitt hufvud i konsistoriet under biskop Pontins senare år, hvarför också dennes efterträdare, biskop Spegel, för att slippa en krånglig bisittare, säges honom oåtspord utverkat kon. Carl XI:s fullmakt på Risinge pastorat, hvilken s. k. nåd han ej vågade afslå. Br.

722. Nicolaus Laurentii Lindelius.

723. Nicolaus Benedicti Gripendahl [adl. 1682; förut Figrelius]. F. i Linköping 1636; fad. domprost [140]. Stud. i Greifswald. Kanslist i Reduktionskolleg. 60; registrator 69; öfverinspektor vid Salpetersjuderiet 75; afsk. 1700. D. i Sthlm 1716.

724. Andreas Benedicti Figrelius. F. i Linköping 1638 112; fad. domprost [140], D. som stud. i Uppsala 1670 1111.

725. Abrahamus Petri Vulff [Laurentinus]. F. i Vadstena.

En Abraham Vulff var landtmätare, slutligen i Uppland, och dog 1710. Kan möjligen vara ofvanstående, ehuru föga troligt.

726. Jacobus Magni Gval. F. i Norrköping.

727. Daniel Johannis Phœnix. F. i Målilla 1638, döpt 205; fad. kyrkoherde [59]. Kgl. sekreterare. [ 57 ]

728. Johannes Beronius [Beronis]. F. i Målilla 1638, döpt 207; fad. fogde. Konrektor i Norrköping 71, i Söderköping (den siste) 74. D. där 1681 1710.

Utgaf från trycket »Rebecca, en ny och andelig Comœdia, tagen af 1 Mose B. 24. först skrifwen på latin af Njcodemo Frischlino och nu verterad, kortare sammandragen och på Swenska rim utsat af J. B., hvilcken blef agerat i Söderköping d. 25 Sept. 1674.» I detta arbete har B. inlagt tre själfständigt författade »bondeakter», som sakna nästan allt samband med det öfriga, men hvari åskådaren får en drastisk bild af den svenske bondens lif.

729. Cergerus Hvasser.

Denne, som var lifländare, kallas omväxlande Cergerus och Bergerus. Bl. upptager namnet Georgius Birgeri Hvasser.

730. Bergerus Petrejus. F. i Målilla. Notarie i Sthlm. D. där.

731. Petrus Eberni Vikman [Sundius]. F. i Konungsund; fad. fogde. Prv. 1677. Rektor i Västervik 73; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 78. D. 1709 106.

732. Johannes Erici.

733. Ericus Andreæ Lindelius [Lindelinus]. F. i Linköping 1640. D. antagl. som stud. i Sthlm.

734. Nicolaus Sunonis Duræus. F. 1639; fad. kyrkoherde i Vinnerstad [213]. D. som stud. i Uppsala 1666 3011.

735. Petrus Erici Broms. F. i Linköping 1641 3011; fad. musikdirektör o. organist. Fil. doktor utrikes; prv. 85. Lektor i Linköping 81; tillika utn. kyrkoh. i Skeda 92. D. i Sthlm 1693 103.

Reste i ett angeläget ärende till Stockholm, men fann där sin död i följd af ett starkt os, förorsakadt af en nyss uppsatt kakelugn. Liket hemfördes och begrafdes i Linköpings domkyrka, hvarvid biskop Spegel förrättade akten.

736. Laurentius Laurentii Laurinus. F. antagl. i Linköping 164.; fad. prost [269]. Notarie i Sthlms justitiekolleg. o. förmyndarkammare 70. Husegare i Sthlm. D. där 1672 10.

Hade genom bouppteckningar och arfskiften goda inkomster. Utom huset vid S:t Paulsgatan å Södermalm funnos efter honom dyrbara lösören, såsom »ett flertal diamantringar», silfver m. m.

737. Andreas Erici Drysander. F. i Ekebyborna 1640; fad. kyrkoherde [47]. D. trol. som stud.

738. Petrus Johannis Motzenius [Mothenius]. F. i Motala 1633 32; fad. J. Sundius, kyrkoherde.

739. Laurentius Laurentii Typæus. Fad. kyrkoherde i Kuddby [112]. D. som stud. i Österg. 1669.

740. Georgius Nicolai Hjort. F. i Hjorted 1639; fad. kyrkoherde. Prv. 68. Hofprädikant hos härtig Adolf Johan på Stegeborg 68. D. i Hultebacka 1672 198.

741. Petrus Jeannis Norræus. F. i Hjorted 1632 214; fad. bonde. Prv. 67. Kommin. i Skeninge 76; kyrkoherde i Misterhult 79. D. 1688.

742. Matthias Laurentii.

Denne är kanske Matthias Laurentii Stockius, hvilken inskrefs som student i Åbo 1660.

743. Leonhardus Magni Axius. F. i Västra Eneby 1640; fad. bonde. Prv. [ 58 ]63. Kollega i Norrköping 61; kyrkoherde i Borg samt hosp.-präd. i Norrköping 78. D. 1688 175.

Han berättas genom »trolldom varit länge plågad af skälfvosot.» Bj.

744. Hemmingus Johannis Lundelius. Prv. 1664. Krigspräst vid Smål. kav.-reg. D. i Småland 1668.

745. Matthias Olavi Iccelius. F. i Yxnerum 1636 27; fad. komminister. Prv. 65. Biskopens domestikus 65; kyrkoherde i Furingstad 75. D. 1695 185.

Suspenderad två gånger. När han för olofligt umgänge med företrädarens enka stäldes till rätta i domkapitlet, betygade han sig vara »per magicas artes castratus et impotens in conversatione conjugali.» H.

746. Gislo Jonæ Hollbeck. F. i Söderköping. Prv. 1670. Krigspräst vid Kalmar reg. 70; kyrkoherde i Vallby o. Bolshög, Lunds stift, 77. D. 1689.

747. Johannes Johannis Vallerius. f. i Vallerstad 1641; fad. prost [70]. Prv. 72. Kyrkoherde i Hällestad 72; prost 97. D. 1699 2210.

748. Samuel Caroli Rydelius. F. i Västra Ryd 1635 2910; fad. C. Vigius, kyrkoherde. Stud. i Åbo 62, åter i Upps. 64. D. som stud. i Uppsala 1665 l37.

749. Johannes Nicolai Lithner. Kanslist i Linköping; rådman där. D. 1732 115.

750. Nicolaus Nicolai Lithner. Handlande o. rådman i Linköping. D. 1688, begr. 84.

751. Johannes Erici Holm. Hofmästare hos frih. G. Horn i Finland; bosatt i Uppsala 1672; rådman där.