Östgötars minne/Förkortningar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tillägg och rättelser
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

Förkortningarnas betydelse
Personalregister  →


[ 720 ]

Förkortningarnas betydelse.

A. — Anrep, Svenska adelns ättartaflor och Svenska släktboken.
adj. — adjunkt, adjungerad.
adjut. — adjutant.
adv. — advokat.
afd. — afdelning.
afsk. — afsked.
afvittr. — afvittring.
akad. — akademi, akademisk.
allm. — allmän.
aman. — amanuens.
Anj. — Anjou, Riddare af konung Carl XIII:s orden,
anst. — anstäld.
antikv. — antikvitet, antikvarisk.
apolog. — apologist.
apot. — apotekare.
arrend. — arrendator.
art. — artilleri.
auskult. — auskultant.
bat. — bataljon.
begr. — begrafd.
bibl. — bibliotekarie, bibliotek.
Bil. — Bilagan till detta arbete.
Biogr. lex. — Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenske män och Svenskt biografiskt lexikon, ny följd,
bitr. — biträde, biträdande.
Bj. — Björn, Katalog öfver studerande Östgötar i Uppsala från 1595 (manuskript).
Bl. — Blohm, Biografier öfver de studerande (östgötar) i Uppsala från 1645 till 1738 (manuskript).
Br. — Braad, Ostrogothia literata (manuskript).
Brcm. — Broocman, Beskrifning öfver Östergötland.
brottm. — brottmål.
Bruz. — Bruzelius, Svensk läkarehistoria, läkarematrikel och apotekarehistoria m. fl. arbeten.
C. — Carlsson, Anteckningar om Kristdala socken.
Cav. — Cavallin, Lunds stifts herdaminne.
Colleg. med. — Collegium medicum.
D. (d.) — Död.
dep., depart. — departement,
dim. — dimission.
disp. — disputation, disputerat.
distr. — distrikt.
div. — division.
doms. — domsaga.
E. — Ekstrand, Svenske landtmätare från 1628; särskilda meddelanden.
e. — extra.
eckl. — ecklesiastik.
eg. — egare.
el. — eller.
elem. — elementar.
emigr. — emigrant.
ensk. — enskild.
e. o. — extra ordinarie.
ev. — evangelisk.
ex. — examen, examinerad.
F. (f.) — Född.
F. (i eftermälen) — Frost, meddelanden ur kyrkoarkiv med flere källor.
fad. — fadern.
Falk — Falk, Östgöta i Uppsala studerande nations historia.
Fant — Fant och Låstbom, Uppsala ärkestifts herdaminne.
farm. — farmacie, farmacevtisk.
fattigv. — fattigvård.
Fh. — nationsmedlem, som ämnar aflägga humanistisk-filosofisk kandidat- eller licentiatexamen.
fideik. — fideikommiss.
fil. — filosofie, filosofisk.
filol. — filologie, filologisk.
Fj. — nationsmedlem, som ämnar aflägga juridisk-filosofisk eller präliminärexamen.
fl. — flere.
Fm. — nationsmedlem, som ämnar aflägga medicinsk-filosofisk examen.
Fn. — nationsmedlem, som ämnar aflägga matematisk-naturvetenskaplig filosofisk kandidat- eller licentiatexamen.
folksk. — folkskola,
fortif. — fortifikation.
fr. — från.
frldr — föräldrar.
Ft. — nationsmedlem, som ämnar aflägga teologisk-filosofisk examen.
fullm. — fullmäktig.
fys. — fysisk.
fältj. — fältjägare.
fäng. — fängelse.
förbered. — förberedande.
förest. — föreståndare.
förf. — författare, författning. [ 721 ]
förs. — församling.
försäkr. — försäkring.
garnis. — garnison.
gen. — general.
gren. — grenadier.
guvern. — guvernement.
gymn. — gymnasium.
H. — Håhl, Linköpings stifts herdaminne.
H. — nationsmedlem, som tillhör filosofiska fakultetens humanistiska sektion.
h. — högre.
Hbg — Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon.
h:d — härad.
Hgstr. — Hagström, Strängnäs stifts herdaminne.
hhöfd. — häradshöfding.
hlt — hedersledamot.
hofr. — hofrätt.
hosp. — hospital.
ht — hösttermin.
hypot. — hypotek.
hästj. — hästjägare.
I. — Ingeström, meddelanden ur Krigsarkivet.
inf. — infanteri.
inneh. — innehafvare.
inr. — inrikes.
insp. — inspektor, inspektör, inspektion.
instit. — institutet, institution.
lsbg — Isberg, Bidrag till Malmö stads historia.
J. — nationsmedlem. som tillhör juridiska fakulteten.
jur. — juris, juridisk.
just. — justitie.
kammarh. — kammarherre.
kand. — kandidat.
kav. — kavalleri.
kir. — kirurgie, kirurgisk.
kmt — kopparmynt.
kolleg. — kollegium.
komm. — kommission.
kommin. — komminister.
komp. — kompani.
konsist. — konsistorium.
kontr. — kontrakt.
korresp. — korrespondent.
k.-prot. — Uppsala universitets konsistorieprotokoll.
kst. — konstituerad.
kyrass. — kyrassier.
kyrkoh. — kyrkoherde.
kämn. — kämnär.
l. — lägre.
landsf. — landsförsamling.
landtbr. — landtbruk, landtbrukare.
lasar. — lasarett.
led. — ledamot.
Lfgr. — Löfgren, Kalmar stifts herdaminne.
lic. — licentiat.
lifg. — lifgarde.
lifgr. — lifgrenadier.
litogr. — litografisk.
Ljbg — Ljungberg, Västerås stifts herdaminne.
Lke — Lemke, Visby stifts herdaminne.
läk. — läkare.
lär. — lärare.
lärov. — läroverk.
M. — Muncktell, Västerås stifts herdaminne.
M. — nationsmedlem, som tillhör medicinska fakulteten eller studerar vid Karolinska institutet.
m. — med.
mag. — magister.
magistr. — magistrat.
manuf. — manufaktur.
Matr. — Östgöta nations (i Uppsala) matrikel.
med. — medicine, medicinsk, medicinal.
medarb. — medarbetare.
medred. — medredaktör.
mek. — mekanisk.
mog. — mogenhet.
mtl — mantal.
Mtz. — Metzén, minnestal öfver aflidne präster i Linköpings stift.
N. — nationsmedlem, som tillhör filosofiska fakultetens matematisk-naturvetenskapliga sektion.
n. — norra.
nat. — nation.
nat.-bev. — nationalbeväring.
Nic. — Nicolai, biografiska samlingar.

N. fbok Nord. fbok Nordiska familjebok.


Nystr. — Nyström, Uppsala stifts herdaminne.
o. — och.
O. B. — Otto Bergström, biografiska och genealogiska arbeten.
ord. — ordinarie.
ordf. — ordförande.
pont. — pontonier.
prakt. — praktisk.
praktis. — praktiserande.
prem. — premiär.
prgd — prästgård.
prim. — primarie.
priv. — privat.
prl. — präliminär.
prof. — professor.
prot. — protokoll.
prov. — provinsial.
prv. — prästvigd.
präd. — prädikant.
Pti — Petrelli, minnestal öfver aflidne präster i Linköpings stift.
R. — Rääf, Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad.
rdr — riksdaler.
red. — redaktör, redaktion.
reg. — regemente. [ 722 ]
rev. — revision.
riksd. — riksdag.
Rhz. — Rhyzelius, biografier.
riksg. — riksgäld.
rmt — riksmynt.
ryttm. — ryttmästare.
S. — Setterdahl, meddelanden ur kyrkoarkiv med flere källor.
Samz. — Samzelius, Skogs- och jägeristaten.
Sbg. — Sandberg, minnestal öfver aflidne präster i Linköpings stift.
Sckl. — Sacklén, Sveriges läkarehistoria och Sveriges apotekarehistoria.
Sds — Sundelius, Norrköpings minne.
sed. — sedan, sedermera.
sek. — sekund.
semin. — seminarium.
Siv. — Sivers, Västerviks stads historia och beskrifning.
Sj. — Sjöström, personalhistoriska arbeten.
själfm. — själfmord.
skv. — skvadron.
s. m. — sacri ministerii.
smt — silfvermynt.
småsk. — småskola.
Sn. — Sarnau, Östgöta nations katalog från 1645 (manuskript).
s:n — socken.
sparb. — sparbank.
St. — Stora.
S:t — Sankt.
st. — ställen.
stadsf. — stadsförsamling.
stat. — station.
statist. — statistisk.
Sthlm — Stockholm.
Sthr — Stenhammar, minnestal öfver aflidne präster i Linköpings stift.
stip. — stipendiat, stipendium.
Str. — Strandberg, Åbo stifts herdaminne.
styr. — styrelse.
susp. — suspenderad.
sv. — svensk.
sv.-n. — svensk-norsk.
T (i registret) — Tillägg och rättelser.
T. — nationsmedlem, som tillhör teologiska fakulteten.
tekn. — teknisk, teknologisk.
telegr. — telegraf.
teol. — teologie, teologisk.
teor. — teoretisk.
test. — testimonium.
tf. — tillförordnad.
tidn. — tidning.
tidskr. — tidskrift.
tit. — titulär, titulerad, titel (namn, heder och värdighet).
tj. — tjänst.
tjf. — tjänstförrättande.
tjg. — tjänstgörande.
topogr. — topografisk.
tr. — trilling.
tullarr. — tullarrende.
tullk. — tullkammare.
tv. — tvilling.
ult. — ultimus.
univ. — universitet.
uppb. — uppbörd.
utex. — utexaminerad.
utg. — utgifvare, utgifven.
utl. — utländsk.
utn. — utnämnd.
utr. — utrikes.
v. — vice, vikarierande.
ven. conc. — venia concionandi (tillstånd att prädika).
vet. — vetenskap.
verkst. — verkställande.
vik. — vikarierande.
vt — vårtermin.
Ä. — Älf, Östgöta nations katalog (manuskript).
ämb. — ämbete.
Ö. — Örnberg, Svensk släktkalender och Svenska ättartal.
öfv. — öfverste.

Öfriga förkortningar torde ej erfordra förklaring.