Östgötars minne/Tillägg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Bilaga. Inskrifne i Östgöta nation i Uppsala 1901—1902
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

Tillägg och rättelser
Förkortningarnas betydelse  →


[ 715 ]

Tillägg och rättelser.

39. Ericus Haqvini. D. omkr. 1638.

51. Petrus Benedicti. Är möjl. den Peder Benedicti Gothus, som blef komminister i Åker o. Länna, Strängnäs stift, 1608. D. 1643 el. 44.

113. Samuel Olavi Cornuchindius torde vara rätta namnet (ej Cornuclandius).

156. Johan Rosenhane. D. 1661 37.

191. Nicolaus Nicolai Björn. I eftermälet står Societete. bör vara Societate.

198. Petrus Laurentii Normolander är fullständiga namnet. F. i Normlösa. Prv. 1652. D. 1652.

205. Carolus Canuti kallas i universitetsmatrikeln Ostrobothniensis, hvadan han ej bort här upptagas.

224. Elias Nicolai. För honom står Niokyrkensis, och torde han därför likasom n:r 223 varit född i Nykyrka eller Västra Ny.

264. Johannes Laurentii Tjustius. Prv. 1642.

268. Steno Joachimi kallas i univ.-matrikeln Obsopæus (felläst Ostrogotus?).

270. Johannes Johannis Alers. Reg.-skrifvare vid Västg. reg. (1651). Delegare gård i Vadstena.

277. Petrus Nicolai. Denne är möjl. den P. N:i, som blef komminister i Botkyrka, Strängnäs stift, efter 1633; kyrkoherde i Öfver- o. Ytter-Enhörna 48; d. 1674. Hans barn kallade sig Een.

320. Magnus Andreæ. Är möjl. den, som blef bokhållare vid Vadstena krigsmanshus 1638; hade afsked 48.

391. Magnus Johannis. Var tydligen icke Pontinus.

461. Jonas Samuelis Kylander. Stud. 1644 (ej 1634).

467. Israël Olavi Leimontinus. Stud. i Åbo 1659.

520. Joël Jonæ Hörner. Stadskassör i Sthlm 1663.

572. Johannes Johannis Casimirus. Frånträdde landssekreterartjänsten redan 1667.

632. Petrus Magni Mört. Tf. krigsmanshuspastor i Vadstena 1677; ord. krigsmanshuspastor 88.

661. Abrahamus Magni Knoop. D. 1682.

672. Johannes Johannis Bergman. Fad. Johan Larsson Grotte, ord. landtmätare i Södermanland, sed. hauptman öfver Ortala grefskap. D. före 1690.

673. Ericus Johannis Bergman. Den föregåendes broder. Hauptman på Vadstena slott 1668. D. 1669 135.

686. Jonathan Olavi Figrelius. Andre notarie i Sthlms justitiekolleg. o. förmynd.-kammare 1670; förste notarie där 72.

691. Daniel Danielis Dalhemius. Praktis. läkare i Falun 1665—67.

727. Daniel Johannis Phoenix. Är möjligen den, som blef stärbhusnotarie i Sthlm 1673, sed. tredje kämnär vid stadens kämn.-rätt 77. D. 1680 9.

736. Laurentius Laurentii Laurinus. Kurator ad litem 1667; andre notarie 68; förste notarie 70.

763. Johannes Olavi Mogatæus. D 1680 (ej 1690).

829. Siggo Olavi Ljungman. D. 1694 131, (ej 32, då begrafd).

893. Benedictus Jonæ Edsberg. Andre kurator i Sthlms förmynd.-kammare 1677; förste kurator 78; stärbhusnotarie 83. D. 1690 3.

975. Johannes Johannis Arendt. D. 1716 2911.

1058. Isacus Andreæ Björk [Börk]. F. i slutet af 1660-talet; fad. kronoinspektor vid Avesta. Stud. i Dorpat 91. Konsist.-notarie i Narva (93); tillika konrektor vid [ 716 ]katedralskolan; rektor där 96. D. 1700 el. 01. — B. var medlem af det studentskådespelarsällskap, som uppträdde å Lejonkulan i Stockholm 1686—91; en flitig vitterhetsidkare och dramatisk författare. Se vidare om honom och brodern, n:r 1059. K. F. Karlsons företal till »Darius, ett förut otryckt svenskt drama.»

1059. Johannes Andreæ Björk [Börk]. F. 1670; broder till näst föreg. Disput,. ss. Upplandus, i Upps. 90, pro gradu i Lund 98. Förste pastor vid fotgardet; hofkrigspräst 99; kyrkoherde i Kungsholms förs. i Sthlm 1704. Författare af åtskilliga tillfällighetsvärser. D. 1714 65.

1077. Andreas Laurentii Lithander. Kommin. i Ekeby (Rinna utgår).

1092. Johannes Danielis Dreffling. Landssekreterare trol. 1698 (ej häradshöfding. hvilket gäller en hans broder).

1115. Benedictus Henrici Schening. D. 1726 2010.

1126. Ericus Johannis Calman. En person med namnet Erik Calman blef kurator i Sthlms förmynd.-kammare 1695; d. 1697 före 176. Möjligen denne.

1139. Sveno Jonæ Eneroth. D. 1722 193.

1179. Petrus Svenonis Hall. Kurator ad litem 1701. D. 1714 före 55.

1251. Joannes Nicolai Vesselius. Enligt senare meddelad upplysning var denne helbroder till n:r 1331; deras moder var Susanna Stijgh, dotter till Kristina Banck, som var gift 1) med n:r 29, 2) med Johannes Rungius, kyrkoh. i Styrestad.

1311. Leonhardus Olavi Hägerhjelm [adl. 1697; förut Häger]. F. i Norrköping 1673 241; fad. häradshöfding i Vifolka m. fl. h:d, sed. assessor i Göta hofr. Notarie i Göta hofr. 1700; sekreterare 08; assessor 18. D. 1721 119. — Han slöt ätten på mansidan; fick det vackra binamnet »den rättrådige».

1481. Oestanus Petri Gervallius. I eftermålet står lande, bör vara laude.

1551. Johan Törner. En kvartermästare med detta namn blef kornett vid Södra skånska kav.-regementet 1701 samt befordrades till löjtnant där 02.

1853. Anders Sandberg. Öfverlandtjägare i Kalmar län 1737. Sista raden i eftermålet bör följaktligen utgå.

1915. Christopher Falkenholm. D. 1750 74.

1916. Samuel Ekerman. Äfven sekreterare vid »Generalsmåtullarrendekontoret». Anlade en klädesfabrik.

1955. Anders Vibjörnson är rätta namnet (ej Vibjönson).

1985. Johan Agrell. D. 1769 191

2036. Jonas Lindblad. Var en af dippelianismens ifrigaste förkunnare i Sverige, både i Stockholm, där han äfven inkallades och svarade för en i anledning af dippelska oväsendet nedsatt kommission, och i Östergötland och Södermanland, där han for omkring för att värfva anhängare åt Dippels lära. L. ämnade resa utrikes för att studera i Halle och Greifswald, men nekades detta af kommissionen. När Stockholms konsistorium 1731 ville undervisa honom, bad han få vara i ro, sade sig skola lemna sina disciplar — han var privat præceptor för en bagare Lampas barn — och lära sig ett handtverk. Se Henning, »J. C. Dippels vistelse i Sverige».

2044. Jonas Falkenholm. D. 1740 117.

2057. Robert Kajerdt. Var tydligen icke son till Jöns Gustafsson, sämskmakare, enär hans son Robert, f. 1700 157, afled redan 1704 25.

2161. Peter Hultgren. D. 1762 218.

2194. Johannes Sandelius. D. 1747 711.

2248. Hans Hederström. Stamfader för släkten Hederström från Kvillinge (åtminstone två andra släkter med namnet Hederström lära finnas).

2298. Erik Elg. V. landtmätare i österg. län 1742; landtmåt.-medhjälpare i Älfsb. län 43; vik. e. o. landtmätare i Kalmar län 57—68. Visade så mycken efterlåtenhet, att han sistnämnda år dömdes förlustig sin tjänst och förklarades ovärdig vidare tjena Kronan. Han skall eljes haft goda kunskaper; men missnöjd öfver trög befordran och tryckt af fattigdom, förföll han slutligen till flere oordentligheter. E.

2310. Per Fahlberg. F. i Skeda 1714 118.

2366. Leonard Cederstrand. D. 1762 före 221.

2429. Nils Lindsten. D. 1761 före 257.

2438. Petrus Regnér. D. 1793 103.

2560. Magnus Ekström. Fad. Nils, jordbrukare.

2665. Anders Stjerna. F. 1723 247. D. 1802 156.

2670. Erik Gustaf af Sotberg är fullständiga namnet.

2697. Erik Kjellberg. D. 1757 före 39. — Samtidigt med denne lefde en person med alldeles lika namn, Erik Kjellberg, som uppgifves varit östgöte och student, därefter »agerande» omkr. 1740-talet på Svenska teatern i Stockholm; utgaf Vapenboken [ 717 ]samt åtskilliga politiska och ekonomiska småskrifter: slutligen genom sitt gifte brukspatron; lefde ännu 1769. Se vidare Sylvan, «Svenska pressens historia», och Lundstedt, »Sveriges periodiska litteratur» m. fl.

2722. Adolf Stenhammar. Sist i eftermälet står B., bör vara H.

2727. Johan Pihlstrand. F. 1724 (ej 1725); fad. Zacharias.

2763. Jonas Törnbom. D. 1759 före 144.

2769. Bengt Fineld. F. i Kaga (ej Västra Stenby).

2770. Jonas Fineld. F. i Västra Stenby (ej Kaga).

2860. Johan Dahlbom. D. 1766 före 171.

2892. Hubert Zander. Fad. Lorens Z. Sjöman 1755. Se vidare hans själfbiografi i Ekstrands »Samlingar i Landtmäteri».

2915. Nils Björn. D. 1759 före 159.

2936. Jakob Yckenberg. F. 1737 269. Stud. i Upps. till 55 o. 57—58. Tf. e. o. landtmätare i Upps. län 61; komm.-landtmätare i Västm. län 68; e. o. landtmätare där 83. Se vidare hans själfbiografi i Ekstrands »Samlingar i Landtmäteri».

2939. Jonas Erland Lidmark (fullständiga namnet). D. 1767, före 256.

2960. Johan Vellander. Se ock O. Levertins litteraturhistoriska afhandling.

3019. Per Johan Alfving. Lärare för landtmät.-elever i Sthlm och Finland; afsk. fr. direktörsbefattningen 1808. Se vidare Ekstrands »Samlingar i Landtmäteri».

3078. Lars Chierlin. Se Warburg, »Svensk månadsskrift» 1864.

3080. Johan Öhrström. F. 1742 269.

3150. Hugo Casper Vesterstrand. Landtmät.-bitr. i Älfsb. län 78; komm.-landtmätare i Kalmar län 91. Bosatt å Torp i Tveta. Se vidare Ekstrands »Samlingar i Landtmäteri».

3163. Carl Daniel Burén. Egare af Boxholm 1779. — Erbjöds adelskap, men afsade sig det.

3168. Johannes Bergelius. Kronolänsman »i 13 år», bosatt i Bjälbo; bruksinspektor å Boxholm 1775; landtbr. inspektor å Ulfåsa 89; slutl. bosatt i Vasebo i Kristbärg 1802. D. i Kulla där 1823 85.

3193. Abraham Meijer. F. 1744 311 (312).

3209. Carl Lidmark. Andre kurator ad litem 1780; förste kurator 84; assistent 97. D. 1814 före 2010.

3239. Sven Gullander. F. 1751 2511 enl. Stockholms nations matrikel.

3247. Magnus Hallman. F. 1745 89.

3382. Johan Peter Vallensteen. Författare i ekonomiska och flere andra ämnen. Egare af Gnestad i Kuddby.

3422. Carl Gustaf af Leopold. Om hans födelsedag finnes en mängd olika uppgifter. Faktiskt är, att han blef döpt i Maria församling i Stockholm 1756 34.

3478. Johan Carl Hallin. Andre kontorsskrifvare 1782; förste kontorsskrifvare 87.

3491. Carl Adam Björling. Konstit. kurator ad litem 1783; ordinarie kurator 96. Borgerskapssekreterare 97.

3518. Sven Engström. Donerade en fond till understöd åt fattiga i Skedevi.

3617. Anders Johan Schenberg. D. 1841 174.

3658. Carl Ulrik Egge. F. i Västervik; fad. Johan.

3746. Clas Jancke. Fad. n:r 2982.

3749. Göran Ulrik Fredriksson Silfverhjelm. F. i Medevi i Västra Ny.

3791. Erik Boræn. Var en framstående musiker (violoncellist) och medlem af Hofkapellet 1803—08. Se Dahlgren, Sthlms teatrar.

3805. Gustaf Adolf Hane. D. i Sthlm 1822 243.

3954. Carl Gustaf Huldt. Ombudsman vid Sthlms sjömanshus 1836.

3973. Hans Fredrik Harald Strömfelt. Står hhöfd. 02, bör vara v. hhöfd.

3999. Anders Johan Vikblad. Stadsbokhållare i Linköping 1827; afsk. 46.

4032. Jöns Jakob Berzelius. Vetenskapsakademiens sekreterare fr. 1818.

4062. Gustaf Gustavi. F. i Jursdala; fad. Carl Fredrik.

4125. Carl Gustaf Jancke. Tit. häradshöfding 1807.

4246. Anders Fredrik Ekmark. Står uppbördslärare, bör vara uppbördsläkare.

4288. Vilhelm Fredrik Palmblad. Fil. doktor i Upps. 1815.

4489. Nils Fredrik Vallensteen. Delegare i Karlströms bruk, Karlsby och Nordsjö i Kristbärg o. Västra Ny.

4672. Georg Peter Nordqvist. Fad. till denne och n:r 4673 hette Jakob Peter.

4703. Nils Ulrik Lindgren. F. i Vist (likasom bröderna n:r 4552 o. 4896).

4770. Carl Magnus Dyk. Fad. Johan Carl.

4905. Carl Bergvall. Fad. Carl Jansson (ej Johansson): jfr brodern n:r 4599.

[ 718 ]4918. Johan Fredrik Viger. Föreståndare för Sjögestads landtbruksskola 1852. trol. till 61.

4974. Johan Carl Kant. F. i Linköping; fad. landtjägare (ej landtbrukare).

5000. Johan Gustaf Sandahl. Direktör i Göta kanalbolag 1839—43.

5003. Carl Fredrik Hallman. Fad. Sven.

5145. Johan Vilhelm Hallman. Fad. Sven.

526712. Carl Vilhelm Törnegren (ej införd i nationsmatrikeln). F. i Åbo, Finland. 1817 234. Stud. i Helsingfors 30; fil. kand. 36; fil. mag. 36; stud. i Upps. 36—37; fil. doktor primus i Helsingfors 44. Bibl.-aman. där 42; docent vid Helsingfors univ. 43: adjunkt o. vice bibliotekarie 45; professor 51—52 o. univ.-bibliotekarie 51. Skriftställare: vitter författare. D. i Helsingfors 1860 l92.

5331. Charles Emil Adolf Gustaf Piper. D. å Löfstad 1902 32. — P. deltog med största intresse i sin orts angelägenheter, bl. a. som landstingsman och som ordförande och kassaförvaltare i Kimstads sparbank. Han var en högrest, ovanligt stark och kraftfull man ända in i sena ålderdomen och tvekade ej att, mer än åttioårig, deltaga i jaktens strapatser.

5406. Vilhelm Maurits von Post. D. å Skenäs 1902 242.

546212. Charles August Lewenhaupt, grefve (ej införd i nationsmatrikeln). F. i Zweibrücken i nuv. bäjerska Pfalz 1812 44; fad. ryttmästare.. Bachelier-dès-lettres i Strassburg 29; jur. lic. 33; stud. i Berlin 35, i Upps. 36. Kammarherre 65. Godsegare i Elsass samt egare af hus i Sthlm o. Västervik. D. i Västervik 1897 26.

5468. Johan Enoch Hultgren. F. i Örbärga. Utgifvare af »Grundskattehistoriskt arkiv» o. förf. af åtskilliga skrifter rörande svenska jordens beskattning.

5778. Herman Gideon Calén. Afgick fr. befattningarna vid Lifränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten 01. D. i Linköping 1902 284. — Vid sidan af sin lärareverksamhet egnade sig C. med intresse åt allmänna angelägenheter och var under en följd af år stadsfullmäktig; inlade synnerligen stora förtjänster om Lifränteanstalten i Linköping. I enskilda umgänget blid och vänsäll.

5828. Sven Johan Kristofer Rydell. Kronolänsman i Sevede härads södra distr.: bosatt i Hvena. D. i Eksjö 1860 42. — Ogift.

5848. Fredrik Magnus Sivard. Dottern Gerda Charlotta Julia gift med Henning Emil Hagberg, ingeniör.

5853. Nils Henrik Joachimsson. D. i Linköping 1902 35. — J. var en särdeles duglig och verksam man. Utom sina ämbetsbefattningar, som han skötte med stor omsorg, hade han tid öfrig för en mängd förtroendeuppdrag af mera allmän eller enskild natur, hvilka han likaledes utförde med nit och skicklighet. För öfrigt var han städse redobogen att med råd och dåd bistå de många, som för sina privata angelägenheter vände sig till honom. Som ämbetsman gjorde han sig omtyckt och värderad, särskildt genom sitt humana och välvilliga sätt mot underordnade. Öppen, flärdfri och karaktärsfast, i umgänget blid och godmodig, förvärfvade han en mycket stor vänkrets.

5884. Fredrik Vilhelm Nelander Gift 1) m. Sofia Kristina Sjögren. Barn: Erik Rudolf, e. o. postexpeditör [7214].

5898. Sten Emil Grapengiesser. Hustrun död 1891.

5899. Fredrik Vilhelm Metzén. Dottern Rut gift med Fredrik Bergendorff, apotekare.

5903. Carl Johan Henrik Engstrand. Hustrun död 1902.

5951. Albert Carl Teodor Videgren. Dottern Alma Tyra Albertina gift med Gustaf Martin Liedholm, kamrer.

5953. Erik Johan Adolf Vesterberg. Dottern Karin Märta Elisabet gift med Carl af Klintberg, civilingeniör.

5972. Carl Olof Kajerdt. Bosatt under senare åren å Jenny vid Västervik.

5977. Johan Fredrik August Palmblad. D. 1902 213.

6000. Carl Peter Gustafsson. Inspektor för Eksjö allm. läroverk 1902.

6077. Peter Edvard Magnus Robert Fogelmarck. Dottern Sigrid bankbokhållare, sonen Harald Römer kontorist.

6099. Lars August Meurling. Byrådirektör vid Järnv.-styrelsens elektro-tekn. afd. 1900. — Barn: Gerda Matilda, f. 86; Signe Helfrid Elisabet, f. 88; Ellen Sofia, f. 91.

6146. Johan Gustaf Viborgh. Dottern Ellen Ingrid Maria gift med Hemming Olsson, löjtn. i Väg- o. vatten byggn.-kåren.

6225. Axel Otto Gotthard Burén. V. ordförande i Direktionen öfver Göta kanalverk fr. 87.

[ 719 ]6257. Daniel August Ärnström. Dottern Hedvig Maria gift med Frits Ferdinand Herman, apotekare.

6320. Hugo Hallberg. D. å Koskis bruk 1902 56.

6433. Jonas Didrik Simonsson. Tillika trafikchef vid Kinds härads järnväg. Verkst. direktör i Bärgslagernas järnvägsaktiebolag 1902.

6442. Gustaf Oskar Fredrik Vestling. Tf. rektor vid Västerviks allm. läroverk fr. 1902.

6536. Teodor Svante Ekman. En dotter, Karin, f. 1902.

6663. Klas Alfred Vinell. En son, f. 1902.

6707. David Kristian Bergström. Upps. studentkårs sekreterare 1887 ht.—89 vt.

6722. Alexander Fredrik Edvard August Funok. Gift 1902 m. Aurora Hillevi Sofia Törngren.

6730. Carl Vilhelm Larsson. En dotter, f. 1902.

6875. Anders Teodor Ahlford. Gift 1902 m. Elin Annette Maria Sandberg, f. 77.

6902. Ernst Fredrik Ljungberg. Gift 1902 m. Martina Charlotta Lind, f. 81.

6934. Karl Starbäck. Utn. lektor vid Gefle allm. läroverk 1902.

7043. Carl Hultin. Blef tagen till fånga af engelsmännen troligen 1901 och förd till Indien.

7061. Karl Josef Andersson. Redaktör af »Hernösandsposten» 1902.

7084. Edvard Göransson. Fil doktor 1902 (ej 01).

7109. Carl Maurits Vejle. Fil doktor 1902.

7210. Gustaf Richard Hellman. Kansliex. 1902.

7294. Pontus Leander. Teor. teol. ex. 1902.

7304. Agaton John Hjalmar Koch. Fil. lic. 1902.