Berättelser ur svenska historien/Gustaf II Adolf/Förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Wikimedia Commons
Berättelser ur svenska historien
Gustaf II Adolf
av Anders Fryxell

Förord
Gustaf Adolfs ungdom  →


[ 3 ]

FÖRORD.

De vid citationerna i närvarande del begagnade signaturerna, Brah., Cels., D'Albed., Nord., Palmsk., Riksark. utmärka samma arkiver, som blifvit uti föregående delar dermed betecknade.

Bond. utmärker arkivet på Säfstaholm, tillhörigt hans excellens m. m. grefve G. Trolle Bonde.

Falkenb. utmärker Falkenbergska samlingarna på Brokind, tillhöriga hofmarskalken m. m. grefve Falkenberg.

Ridderstolp. f. d. Oxenstiernska samlingarna på Tidön, tillhöriga landshöfdingen m. m. friherre F. Ridderstolpe. Bundtarnes numror äro enligt den uti Handlingar rörande Scandinaviens historia införda katalogen.

Sack. Sackiska handskrifterna på Bergshammar, tillhöriga friherre G. Sack.

Utom de vanligare hos Warmholtz upptagna källorna för Gustaf Adolfs historia, har förf. fått tillfälle begagna några andra, dels mindre kända, dels sednare utkomna arbeten; hvilka han i afseende på flere derur hämtade uppgifter anser sig förbunden att här anföra. Sådana äro:

Carve, Th. Tipperariensis Itinerarium. Moguntiæ. MDDXXXIX.

Cossmar, J. W. C. Beyträge zur Untersuchung der gegen den Grafen Adam zu Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin 1828,

Förster, F. Albrechts von Wallenstein Briefe. Berlin 1828.

[ 4 ]Lettres et Memoires de Gustave Adolfe. Paris MDCCXC.

Murr, C. G. v. Beyträge zur Geschichte des dreyssigjährigen Krieges. Nürnberg 1790,

Newport, A. Memoirs of the Honorable Colonel A. Newport, who served as a cavalier in the army of Gustavus Adolphus. London 1791.

Röse, B. Herzog Bernhard der Grosse von Sachsen Weimar. Weimar 1828.

Schottky, J. M, Ueber Wallensteins privatleben. München 1832.

Swedish Intelligencer. London 1632.

Zober, G. H. Ungedruckte Briefe Albrechts v. Wallenstein und Gustaf Adolfs des Grossen. Stralsund 1830.

Det är en angenäm pligt att inför allmänheten betyga sin tacksamhet för de herrar, hvilka medelst upplåtande af egna eller under deras vård stående handskrifter och boksamlingar benäget främjat författarens företag.

Hans Majestät Konungen samt Hans Kongl. Höghet Kronprinsen hafva allernådigst behagat understödja utgifvandet af detta historiska arbete; och endast derigenom har det blifvit en möjlighet att så tidigt lemna närvarande del. Djupt känner förf. sin förbindelse för denna höga ynnest; och han iakttager med glädje tillfället, att vid fosterlandskänslans allmänna högtid fästa uttrycket af sin enskilda tacksamhet, då han i landsmäns händer lemnar teckningen af Sverges mest lysande minne, på den dag, som tillika är födelsedagen för dess gladaste förhoppningar. Stockholm d. 4 Juli 1833.