Betänkande om vattuminskningen/Kapitel 100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  §99. Gamla Trän, som växa nära intil Vattubrynet.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§100. Rön om sådana Trän i Finska skär-gården.
§101. Reflexioner öfver dessa Rön.  →


[ 221 ]

§. 100. Rön Om sådana Trän i Finska skär-gården.

[ 222 ]Jag skal för denna gången allenast anföra et enda: Riksens Höglofl. Ständers högtpriseliga vård och frikostiga omhet om Finlands uphjelpande, har gifvit tilfälle och utväg, at bruka den snälla och oförtrutna Oeconomiæ Docens vid Kongl. Academien i Åbo, Magister Pet. Adr. Gadd til Finska Skärgårdens i Åbo och Biörneborgs Län närmare nagelfarande och beskrifning. Vid samma lägenhet har han ibland annat haft i befallning, at samla förekommande Rön, som til Vattuminsknings quæstionen kunnat höra, och i synnerhet, at gifva akt på sådana trän, som omförmält är. Samme Magister har sedermera lemnat följande berättelse:


“De anmärkningar jag samlat i denna Skärgård öfver åtskilliga på Hafs-stränderna växande träns ålder, räknad efter saf-ringarna, äro följande, som kunna gifva tilkänna, at jag hos dem, såsom lefvande vitnen, funnit största gensägelsen emot Hafsvatnets förminskning:

N. 1 I Bierno Skärgård på Pettu ö, märkes i en däld af landet, växa en stor Tall uppå Hafsstranden. Denne afhöggs, ringarne räknades, och befants dess ålder vara -------------------- 310 år, och dess högd öfver Vattubrynet ------ 2 alnar.

[ 223 ]

N. 2. Hitis kyrksund, som nu mäst var tillandadt, befants å ömse sidor vara bevuxit med tämmelig stor Tall-skog. Landet hvarpå skogen stod i växt, var närmast in til sundet, icke öfver en aln högre, än vatnet. Tvänne Tallar undersöktes och märktes den ena
a) hafva hunnit 232 år 1 aln
b) den andra åter 225   1  
 
N. 3. Uppå Carluoto i Nystads skären besågs en Tall, som nu växte så nära intil vatnet på stranden, at rötterne til en del kröpo i vatnet
  var 227   ¼  
 
N. 4. Uppå Jattaluoto holme nära invid Villnäs gård belägen. Öfverste-Lieutenanten Hr. Bar. Claes Fleming tilhörig, anmärktes åldern af 2 gamla Ekar, och befants
c) den ena 364   3  
d) den andra 350   3  
 
N. 5. I Kimitho inre skären, emellan Bolax och Vestan fjärd undersöktes äfven åldren af 2ne Ekar, och befants efter ringarnas antal
e) den större 300   2  
f) den mindre 250   2  

Om det nu hade sin riktighet med Vattuminsknings satsen, och det här i Sverige antagna måttet af 9 quarters minskning på 100 år; så vore en nödvändig påfölgd, at [ 224 ]de omrörde Ekar och Tallar skulle i långa tider stått och vuxit under vatten, nämligen:

Tallen N. 1. 220 år
  N. 2. a) 187  
  N. 2. b) 180  
  N. 3. 215  
Eken N. 4. c) 230  
  N. 4. d) 216  
  N. 5. e) 211  
  N. 5. f) 171  

At förtiga, huru i följe af samma mening hela skogen på Rosala udd, och Hafsnäs i kimitho skären, samt på Verknäs udd i Pyhäma Socken, bordt 150 à 200 år vuxit under vatten, innan landet hvarpå den nu finnes, blifvit efter hypothesen uphögt öfver Vattubrynet.”