Blanckamäreta

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Blanckamäreta
av Johannes Messenius
Namnlista  →


[ titel ]

Blanckamäreta.

Thet är
En Sanfärdigh
TRAGOEDIA
Om the gruffuelighe Mordh/
som Konungh Byrger/ af Drotning
Märetes tilskyndan på sine Brödher: och
Konungh Magnus Smeeck på sin Son/
genom Drotningh Blanckes rådh och dådh/
i Swerige fordom bedreffuo:
Aff
JOHANNE MESSENIO
nu först beskreffuen, och aff hans Studenter (hwilkom han och henne til godh natt och Valete uthi wärcket stält haffuer; Aldenstundh han them icke längher undher sin Disciplin och öfning behålla kan/ för annat swårt dageligt bekymber/ honom aff H. K. M. pålagt och ombetroodt) then III. och then VI. Maij, Åhr M.DC.XIV. uthi Stockholm medh tilbörligh Prackt celebrerat,
Och
Tryckt i Stocholm af Chr. Reusner


Åhr cIɔ Iɔc XIV.