Blanckamäreta/Prolog

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Namnlista
Blanckamäreta
av Johannes Messenius

Prolog
Första akten  →


[ prolog ]

Prologus.

WÄlborne Herrar / Fruger tillijke /
Wälachtade Män / Matroner slijke /
Edle Jungfruger / dygdesamme Möör /
Ährlige ungerswenner / iagh kundgiör
Ehr summan på then Comœdia ny
Som nu celebrera i Stockholms by
The edle Studenter aff Slächt och dygdh /
Och theras medhbröder för uthan blygdh:
Ty thet har altijdh warit lofflig seed /
Christine och Hedningar tagit then weedh /
Hålla comœdier / hwilka lära
Unge Personer all dygdh och ähra /
Skickelige seeder och wärldzens sweek
Förnimmer ungdomen i sådan leek /
Thär aff the sigh en warnagel taga /
Aff wärlden sigh ey låta bedraga /

[ prolog ]

Men sådant wil iagh nu låta bestå /
Meningen på wårt speel haffuer sigh så:
Månß Ladulås Konung i Swealan /
Tre wäldige Söner thå hade han /
Härtigh Byrger / Erich och Waldemar /
Byrger Cronan effter sin Herfar bar:
När theras Herfader doo / wore the små /
Maß Kätelmundsom skulle them förestå:
När the kommo alle til sina åhr /
Mällan them begyntes en trätta swår /
Försterne togo Kongen til fånge /
Maß Kätelmundsom monde illa gånge /
Honom gaffz skullen til alt thet kijff /
The bleffuo wenner / han miste sitt lijff:
Doch stodh thenne wänskap i dagar få /
Sedan monde thet fast werre tilgå:
Ty Kongens drotning then Däske Qwinna
Hon monde ett fast ondt rådh påfinna /
Haffua warit fången henne förtrööt /
Sin herres Bröder medh orden så sööt

[ prolog ]

Låckade hon på Nykiöpingz Slott in /
Thär plägade them fast med miöd oc wijn /
The finge gott ruuß / och ginge i säng /
J Staden låge både karl och dräng:
The bleffuo strax fångne för utan skiäl /
J Tornett måtte the swälta ihiäl:
Kongen och Drotningen römde aff lan /
Härtig Erichz Son togz för Konung an:
Men Kong Byrgers Son för sin Herfars kijff
På Helgans holmen miste sitt lijff:
Månß Smeek kallades härtig Erichz son /
Sweriges Rijke war han til föga moon /
Han gaff Danskom Blekingen och Skåne /
Och Hallandh som en mächta stoor fåne /
Hwilke landh kiöpte wore för stoor skatt:
Ty bleff Kongh Magnus med rätte affsatt /
Som honom S. Brita monde spå /
J störste olycka kom han först då.
Härtig Erich hans Son utwåld thär näst /
Thet förtrööt hans Frumoor Blancka som mäst /

[ prolog ]

Hon låckade honom til sigh medh leek /
Ther förgaff hon sin egen son medh sweek.
Här om hålß then Comœdia i dagh /
Jaag troor han blijffuer edher til behagh /
Hwilken wij nu wele begynna på /
På henne giffuer acht store / och små /
Warer oss gunstige alle tilhopa /
Mine bröder wil iagh nu uthropa /
Hwilka begynna skole thetta speel /
På lust och löye blijffuer intet feel.