Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/630

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  629
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

630
631  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 11 ]
630.

HögEdle och Widtberömde Hr Professor.

Herr Professorn har eij aldeles glömt bort mig, såg jag af Des angenäma til Hr Mag. Klingenberg. Jag fruchtade mig för Missgynnare, och trodde, att de jemwel kunnat minska Herr Professorns goda opinion om mig, efter jag snart på twå åhr intet hafft den ähran at höra något om Herr Professorns tilstånd.

Herr Professorn kan wara försäkrad therom. at jag förer fröen med mig til Herr Professorns tjenst, när jag äntel. får komma hem. Jag skal med nöije anhålla hos Mr Bernhard Jussieu om samma sak för Hr Professorn. Men jag wet intet tillfälle at få några fram til d. 1 April. Herr Professorn skrifwer intet, om det fröe pacqvetet, som jag sände med Hr Adlerkrants, är framkommet. Ther woro en myckenhet skiöna fröen, utsökta efter Hr Professorns gifna lista til Mr Bernhard.

Mr Antoine Jussieu[1] har fallit och brutit en fot, hwaraf han ligger til sängs rätt illa siuk. Mr Monnier, ung Academicien och bror til Mathematicus af samma namn, har låtit uplägga Genera Plantarum med fransöska namn på örterna[2] och något af Fundam. Botanicis eller Classis Naturalis Fragmentis[3]. Jag har sagt förläggarn Mr David[4], at det wore billigt skrifwa Herr Professorn til derom, förrän boken utgifwes. Han lofwade, men jag wet eij, om han hollit ord.

Mr Reaumur önskar se Hr Professorns memoir om Myrorna. Polyp-historien[5] ökas dagel. Mr Bernhard har upptäckt i många andra Lithophytis det samma, som Hr Professorn sett af hans bref, nu i sista resan til Normandie och Bretagne.

[ 12 ]Jag arbetar dagel. i Anatomien. Mina Camerader hema hafwa gagnet. Hade jag wetat om Professionen i Lund, så hade jag sökt komma på förslaget. Men mitt fel är, at jag wistas utomlands.

I Junio elr sist i October reser jag härifrån, om Gud will, genom Holland til Tyskland. När jag kommer derifrån, wet jag intet.

En bedröfwelig händelse förl. Mardy gras. Mr Le Professeur Welin[6], wår landsman, tillika med twå elr tre andra resande spelte et partie qvadrille hos en god wän. Emedlertid hade elden kommit lös i wåningen under, och giordt sådant ravage, at golfwet, der de woro, föl ned, förr än de wiste ordet af, och de alla jemmerligen förgingos och upbrunno.

Herr Professorn är så gunstig och hälsar med min ödmiuka respect Hrr Hr Professorerne Celsius[7] och Hr Professor Beronius med alla förnäma anhöriga, och flera som fråga efter mig. Jag lefwer

HögEdle Herr Professorns
ödmiuke tjenare
Abrah. Bæck.

Utan datum, men säkerligen skrifvet i Paris under våren 1744.

Utanskrift:

A Monsieur

Mons:r Charles Linnæus

Celebre Professeur en Medecine

à Upsale.

Linn. Soc. Vol. II: 247–48. [ 13 ]

  1. Antoine de Jussieu, född 1686, läkare och intendent för Jardin des plantes i Paris, död 1758.
  2. Genera plantarum . . . Authore Carolo Linnæo .... Editio secunda, nominibus plantarum gallicis locupletata. — Parisiis, sumptibus Michaelis Antonii David . . . 1743.
  3. Fundamenta botanica. — D’après Caroli Linnæi Systema naturæ. Ed. 4. Paris 1744.
  4. Mich. Ant. David, född 1714. bokförläggare och »imprimeur ordinaire du roi» i Paris, död 1787.
  5. Abraham Trembley, en schweizisk, i Haag bosatt naturforskare, upptäckte (troligen 1740), huruledes, då ett visst litet vattendjur sönderskäres i två eller flera delar, hvardera af dessa utvecklas till ett nytt individ. Närmare beskref han detta i sin 1744 utgifna skrift Memoire pour servir à l’histoire d’un genre de polypes d’eau douce, som väckte den största uppmärksamhet. Redan förut hade han meddelat sina iakttagelser till naturforskare i Frankrike, Holland och England samt därigenom gifvit impuls till ifriga, härmed i samband stående forskningar. Bland de flitigaste arbetarne på detta fält voro bröderna Jussieu, och som Bäck hos dem fick tillfälle att taga närmare kännedom om de vunna resultaten, kände han sig manad att på egen hand forska på detta område. De härigenom vunna resultaten meddelade han sedan i en Kort Berättelse om Vatn-Polyper, i anledning af dem som funnos omkring Stockholm, och upvistes för Kongl. Vetensk. Academ. förleden Julii månad, införd i Vet. Acad:s Handl. 1746.
  6. Johan Welin, se bref. 560 not. 3.
  7. Olof och Anders Celsius, se bref. 555 not. 4 och 199 not. 3.