Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/631

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  630
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

631
632  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 13 ]
631.

Edle och Höglärde Hr Doctor Bæck.

Upsala 1744

:Mart. 2.C. Linnæus.         

I förrgårs fick jag twänne Hr Doctorens bref på en dag, näml. det förra af d. 5 october; det senare utan datum, i hk:t undras, om jag ej fåt fröna med Hr Adelcrantz, och samma dag fick jag Hr Adelcrantz bref, som berättar sig hafwa et pacquet för mig. Hade jag fått detta senare pacquetet, hade jag aldrig wågat åter beswära Hr Doctoren med fröen, ej häller bedia Hr Professor Jussieu åter om hielp.

Hans Kongl. Höghet war hoos oss i januari månad, war uti orangeriet och besökte mig i min Cammar, såg min lilla sambling af naturalier. då blef och Magister Bælter[1] tagen till Hans Hofprædicant.

Professionen i Lund lärer omögl. bortgifwas för midsomarstiden. Sedan Spöringen afsade sig förslagit, och sedan Doctor Lundberg blef död, står nu Rothman på förslagit. Doct. Leche i Lund och Doct. Rosen den yngre söker; men bägge skola disputera wid pingest tiden, förn de komma på förslagit. jag är säker, om Hr Doctoren woro hema, at han fick både förslagit och Professionen.

Ingen anatomie har warit i Upsala sedan 1735; ty lifm. Rosen är aldeles ej mehr därföre, fast han har sielf anatomiska professionen. Man giör här wist folk ganska ont i magan, då man talar om Hr Doctorens stora progresser där uti.

[ 14 ]Det war artigt få wetta, om det de utgifwit i Paris af mine små piecer; war så god lat mig wetta hwad det kostar, så skall jag styra om pgr genom wår tillkomande Minister Baron Scheffer[2], ty jag har lust se det. jag undrar om genera äro uplagde efter senaste editionen?

Om systemet skall tryckas och jag får det wetta, will jag communicera nye characteres på alla insecter, som jag tro[r] knapt skola slå felt och aldeles nye.

Samma tid som Professor Doebel[3] dog, skref jag Hr Doctoren där om till på paris, undrar at det ej framkommit; att det afgått, kan ses af Societetens brefbok.

Så snart som Hr Doctoren kommer hem, skall wij söka honom till ledamot af wår societate Scientiar. Upsaliensi[4].

Physices Professionen i Åbo blifwer och nu ledig. Professor Browallius,[5] som nu blifw:r theologus, har fått braf pg:r i Åbo. kunde meritera at söka den, tills man fick bättre.

jag må ej tro annat än at Hr Prof. Bernh. Jussieu fått på posten Societatis Reg. Upsal. kallelse bref at wara ledamot, hwar till han blef antagen för et par månader sedan på min proposition.

I brefwet af 5 october giör Hr Doctoren Hortum Botanicum præsent af 30 succulente wäxter; hade jag fåt brefwet i höstas, räds jag at jag skickat expre till Paris äfter dem, men nu torde de ej wara till in rerum natura. Om de äro än i lifwe, kunna de wähl inpakas i wår uti en liten kista, och genom Roen[6] gå på stockholm, ty de succulente tola ganska länge hetta, utan at watnas, allenast en trägårdsmästare lade in dem. af succulente har jag fölliande intet uti trägården, ty jag har ej kunnat få dem på något sätt; är ibland Hr Doctorens någon öfrig af dessa nedan före upsatte äfter Hortum cliffortianum, så må Hr Doctorn wara säker, at wij dem ej hafwa:

Kleinia 1, 2, 3, 4 nobis nulla.
Crassula här af hafwa wij ingen.
Aloë 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 desunt.
Cotyledon nullus nobis.
Cactus 1, 2, 5, 12, 13, 14, 16 desunt.
Euphorbia 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 desunt.
succulenta rötter, som länge ligga bewarade, hafwa
Podophyllum, Kæmpferia, Tetragonia, Sanguinaria,
Fumaria scapo nudo Hort. cliff. Vanilla. Calla æthiopica.

[ 15 ]Narcissus 5. Amaryllis 4, 5. Colchicum 2. Bulbocodium. Pancratium 1, 2. Polianthes 2. Bulbine 1, 2. Uvularia. Gloriosa. Erythronium. Iris 1, 11, 12.

Numeri ex horto cliffortiano.

Alla dessa kunna ligga hela 2 månader i torka.

Kan Hr Doctoren få någon af dessa, och kistan gofwes till wår Minister Baron Scheffer, är jag säker det komme fram. Kommer H:r Doctoren till någon academie älr succederar mig, skall han sielf hafwa där af gagnet.

Hr Doctor, laga at I får accurat beskrifning på fruchten af Authospermum.

jag har hört at Hr Jussieu skolat gifwit uht en hehl hop nova genera[7], giör Eder om dem bekant.

K. Hr Doctor, förgiät ej at lära känna deras Polypus, om hkn de giöra et sådant wäsende. jag kiänner honom intet; om det är möjligt, skaffa honom inlagd i bränwin. men jag har funnit en på Ruder, som ser ungefär således uth[8] och har samma egenskap, at då et öra klippes af, wäxer det igen; men mehr försök har jag ej fått giöra.

Hälsa Hr Monnier, säg honom at jag söker hans bekantskap mehr än han min.

förläggaren David har ej skrifwit mig till; om de det giorde, giorde de wähl; man kan i detta altid rätta och tillägga.

Capellmästaren Roman[9] sägs drunknat wid Norkiöping.

Just nu fick jag pacquetet ifrån stockholm. Hr Doctoren altererade mig så, at jag räds, det jag måste öpna ådran; bloden giäser i mig. Gud gifwe jag här af ej fastnade i någon siukdom. jag skulle binda till att tacka Hr Doctoren, men jag finner inga ord at betyga min tacksamhet. där war så mycket och så rart, at om alt det wille wäxa i trägården, borde jag aldrig önska mehr här i werlden. alt hwad rart, kiärt och angenämt gifs i Europa och af mig kunnat önskas war där uti en bunt. min obligation är hos Prof. Bernh. Jussieu[10] och Hr Doctoren större, än jag kan den uttala. Ninsi! Morina! Neurada, Petiveria et omnia! o bone Deus! Gud gifwe at Hr Adlercrans ej låtit dem uptorkas. hoppas doch at de måste slå an. Herre, gå de fort, så skall jag årligen i åminnelse här af högtidel. celebrera d. 17 augusti in memoriam optimi D. Bernh. Jussieu, och hwart åhr tractera på Hr Doctorens födelsedag.

[ 16 ]K. Hr Doctor, skaffa mig anting. Hr Monnier älr någon annor, som nästa åhr samblar af desse de frön, som nu ej wäxa up, at jag må få äga så mycken lycka, som jag mig conciperar.

jag wet mig i all min dar altid[11] blefwit mer altererad af glädie än i dag.

Om myrorne skall jag beställa.

Utanskrift:

a Monsieur

Monsieur Abrah. Bæck

Docteur en medecine

auprès le ministre de Svede

frijbr.                                 Paris.

Sigill IV, rödt lack.


 1. Sven Bælter, född 1713, hofpredikant 1744, s. å. utsedd att såsom legationspredikant åtfölja riksrådet H. Cedercrantz på en beskickning till Ryssland, domprost i Wexiö 1750, död 1760.
 2. Carl Fredrik Scheffer, född 1715, svensk minister i Paris 1743, sedan riksråd, död 1786.
 3. Johan Jacob Döbelius, adlad von Döbeln, född 1674, medicine professor i Lund, död d. 14 Januari 1743.
 4. Bäck valdes dock ej till ledamot af Vetenskaps-societeten förrän i slutet af December 1748.
 5. Johan Browallius, se del. III s. 325.
 6. ​ Roen = Rouen.
 7. ​ Härmed afses säkerligen Adr. de Jussieus Monographie des Malpighiacées ou exposition de caractére de cette famille des plantes, des genres et espèees qui la composent (Paris 1743).
 8. ​ Denna »polyp» kallades sedan af Linné i Syst. nat. ed. X p. 816 och Faun. svec. ed. II p. 542 Hydra Polypus. Den af Linné funna och i detta bref afbildade omtalas deremot, egendomligt nog. icke i något af hans arbeten.
 9. Johan Helmick Roman, född 1691, hofintendent och kungl. kapellmästare, »den svenska musikens fader», 1740 ledamot af Vet.Akademien, i hvars Handlingar han införde uppsatserna Sätt at bleka Linne (1741) och Om Svenska språkets böjlighet till kyrkomusik (1747). Ryktet om hans drunkning befanns vara ogrundadt; han dog först 1756 på sin egendom Lilla Haradsmåla vid Kalmar.
 10. ​ Då Linné i den 1745 utgifna disputationen Hortus Upsaliensis uppräknar alla dem, som skänkt lefvande växter och frön till botaniska trädgården, sätter han främst Bernh. de Jussieu. såsom varande »reliquis facile hac in parte præferendus».
 11. ​ Felskrifning i st. f. aldrig.