Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/632

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  631
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

632
633  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 18 ]
632.

Min gambla ärlige wän.

Hr Doctoren sätter mig i så stor obligation för frön, at jag har intet några ord öfrige, nog wärdige at bemöta Hr Doctorens gunst: Gud gifwe några wärklige effecter af tacksamhet kunne præsteras, jag wille kiöpa dem tämel. dyrt.

Nu är unge Rosen och Lechen farne ned till Lund at disputere pro munere professorio obtinendo; Doct. Wallerius begynner och söka,[1] som nu will hafwa det utan att behöfwa disputera; så at om de nu disputera, lärer förslaget ske hastigt nog.

Tack för Bokförarens bref. Gud gifwe han låtit mig wetta i tide om nya editionen af generibus,[2] så hade jag fått insätta någre nye genera, men nu är det försent.

Om han intet begynt trycka systemet, så är här innelycht hela reformations wärket, som är nog drygt. Tordes jag bedia Hr Doctoren om obstetricias manus, kunne wärket blifwa godt; älliest är det omögligt.

Har Bokföraren begynt trycka, så beder jag endast at Hr Doctoren ej låter honom få något ord, at sättia wid slutet, ty det confunderar alt.

När characteres äro ändrade, war då så god i ordning numerera alla genera i Zoologien, at numerus blifwer richtigt, som nu totalt ändras sedan så många genera gå uht, och andre komma igen.

Hela classen af insecter har Hr Doctoren förbytt; [jag] tror och at han nu skall wara så säker, som någonsin genera plantarum hoos Botanicos.

Species af fiskarne distribueras under sina genera: blefwo ej posten för dyr, hade jag skolat skickat öfwer et helt exemplar af mig sielf rättat, men det lärer knapt gå an.

Kommer Systemet uht äffter desse noter, lärer det blifwa långt nyttigare.

Nu äntel:n har jag Floram svecanum färdig, med synonymis, locis natalibus, nominibus vulgi s. incolar. &c.[3]

Äfwen är och den tractaten om alla Swenska diur, foglar, fiskar, ormar, insecter, vermes[4] absolverad med alla sina synonymis, descriptionibus, locis natalibus, som jag tycker sielf lärer blifwa [ 19 ]ett wärk för den curieuxe werlden. så snart jag får dessa renskrefne, skall jag låta dem tryckas i Holland.

Hofprædicanten Bælter reser med legationen till Rysland.

Baron Scheffer tager med sig wettenskaps academiens handlingar.

jag förbl. oafl.

Min Hr Doctors och Gynnnares
Upsala d. 13 martii
:lydige dräng
:1744.
::::::Carl Linnæus.

Utanskrift:

a Monsieur

Monsieur Abraham Bæck

Le Docteur Svedois

Paris.


Sigill III. rödt lack.

  1. Eberhard Roséns disputation var De cortice Peruviano vulgo China dicto ejusque amplissimo in medicina usu (Lund 1744). Hans medsökande Johan Leche (född 1704, sedan professor i Åbo, död 1764) utgaf Primitiæ Floræ suecicæ (Lund 1744). Äfven medicine adjunkten i Upsala J. G. Wallerius sökte den lediga professuren, men kom ej upp på förslaget.
  2. Genera plantarum ed. II. sumtibus Mich. Ant. David (Paris 1743). Angående däri gjorda tillägg se Hulth, Bibliographia Linnæana p. 24.
  3. Flora svecica exhibens plantas per regnum Sveciæ crescentes. Ed. I. (Stockh. 1745).
  4. Fauna svecica sistens animalia Sveciæ regni. Ed. I (Stockh. 1746).