Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/637

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  636
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

637
638  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 34 ]
637.
HögÄdel och widtberömde Herr Professor.

Herr Professorns angenäma ärhölt jag förl. d. 1 Sept. Thet war daterat d. 27 Julii. Jag har richtigt bekommit thet widlöfftiga, hwari swarades til observationerna angående Systema Naturæ. Jag tackar Herr Professorn intet mindre för det senare än för det förra. Af bägge finner jag Herr Professorns bewågenhet emot mig, hwartil jag än widare recommenderar mig.

Jag har corrigerat Systema Naturæ efter förra anmärkningarna och brefwet. Redan har jag infördt Hippobosca i sit ställe. Om Mag. Klingenberg hade ankommit til Stockholm, så hade han kunnat berätta Herr Professorn, at alt war richtigt, och färdigt til trycket, såsom jag i et bref til honom på Hambourg bad honom munteligen låta Herr Professorn weta.

Jag wäntar första Corre turen af Systema Naturæ i dag el:r i morgon. Thet har gått något på tiden, så wäl för de Fransöska namnen, som jag welat hafwa så fullkomliga som möjeligit warit, och derföre derom anhållit hos M:r Bernh. Jussieu; så i anseende til Boktryckarens resor på landet och dichtade ursächter. Professor Bernhard Jussieu har gifwit Fransöska namnen, och jag har, så mycket som jag förmådt, hulpit til at explicera de swänska, på det at man eij måtte fela om meningen. Jag hoppas, at Herr Professorn skal wara nögd dermed. Om jag kunde pina af Boktryckaren 2 dussin exemplair för Herr Professorn, så såge jag gierna, emedan thet tyckes wara en niding, som intet hafwer wett eller hof. Jag har hafft häfftiga disputer med honom angående characterer och format; får se hwad jag kunnat uträtta. Thet är sant, at Genera Plantarum är nitide tryckt, men at så många tryckfel inkommit genom M:r Davids och M:r Monniers försumelse är oförswarligit. De skämmas bägge. Den förre har begiärdt af mig en upsats på tryckfelen, som jag will gie honom, om han är beskiedlig karl. Han säijer sig wilja trycka om alla blad, som de swåraste finnas på.

Nu är succulenta wäxterna i Academie-trägården; hwad tycker Herr Professorn om dem? Der är litet af hwart, men många slag. Herr Professorn wet sielf bäst, at alla dessa kunna propageras af sådana afskurna stumpar el:r boutures. Jag hoppas, at de ej skiämts på wägen.

M:r Bernh. Jussieu är god i bottn. Han tjenar gierna Herr Professorn. Blot giorde på Bernh. Jussieus och min anmodan och begäran. [ 35 ]Thet är en snäll ungkarl och tjenstwillig. Han är glad at kunna hafwa warit til tjenst.

Angående at Hura, Ninsi och Morina eij hafwa kommit up, så är til wetandes, det dessa intet alltid wisa sig första åhret. Likasåsom andra Americanska, i synnerhet Umbelliferæ. Morina kommer intet här i jardin du Roy ibland på 15 månaders tid. Pottorna böra städse ansas och hållas. Man får äntel. se örterna, när man alldeles begynner misströsta.

Jag skal se til at skaffa Herr Professorn fröen af alla, som intet upkommit och blifwit omskrifna i detta och förra brefwet, förr än jag lemnar Paris. Jag täncker resa i slutet af denna månaden. Om Herr Professorn skrifwer, så kan likwel brefwet addresseras til Herr Secreter. Bærck, och jag får det wisserligen.

Æschynomene L. hålles här i samma serre som Ananas, wäxer härligen och gifwer fröen.

Det fägnar mig af hjertat, att Orangeriet står så härligit; det borde stå denna inscriptionen: Deo & Linnæo.

Huru är det möijeligit, at samma slags maskar skulle så af en händelse krypa i alla Coraller, som man får se. Och at andra, i andra Lithophyta. Man bör gå ifrån de små til de stora. Se på Fucos, Corallinas, och far sedan til Gottland at begrunda Corallbergen.

Isnard är död redan för 3 åhr wid pass. Aubriet likaledes. Isnards skiöna Bibliotheque har blifwit auctionerat dessa två månader. Hans stora Herbarium vivum såldt för 600 francs. Nog har jag wetat, hwad jag bordt giöra, om jag trodt mig få i framtiden giöra Botaniquen til mitt studium. Thet låter eij så ifrån Lund. Jag hoppas en gång at eij bedja dem.

Alla, alla hälsa Herr Professorn. Glöm eij at anmäla min skyldiga respect til Högwördige Herr Doctor Celsius, Herr Professor Beronius, fru Beronia.[1] Jag grämer mig öfwer wår berömda och GenomÄrliga Prof. Anders Celsii bedröfweliga bortgång.

Må wel, min hjertans Hr Professor, med sin förnäma familia och tro at jag i wärcket städse will framhärda

Högädle och Widtberömde Herr Professorns
Paris d. 3 Sept n. st. ödmiuke tjenare
1744. Abrah. Bæck.

À propos om Scolopendren, som Herr Professorn begiärte weta, hwilken wi mente i öfwersända Methodo vermium, så följa här Synonoma:

[ 36 ]Vermiculus Swammerdamii Opus magnum p. 182. Tab. IX. F. 16, 17. — Ejus alia species, vocata Physalus p. 902. T. X. F. 8 — 16. — Jonstoni T. XXVII. — Scolopendræ marinæ Aldrovandi.

Utanskrift:

A Monsieur
Mr Charles Linnæus
Professeur en Botanique

à Upsal.

Linn. Soc. Vol. II: 257—8.


  1. ​ Matheseos professorn Johan Wallerii dotter Catharina Elisabeth, död 1745: stammoder till slägten Björnstjerna.