Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/636

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  635
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

636
637  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 31 ]
636.
Ädel och Högterfaren Hr Doctor,
förtrogne Wän.

Nu i dag fick jag Hr Doctorens bref, wet icke hwar ifrån älr af hwem skickat, daterat Paris d. 9 jul.[1]

Swaret på Hr Doctorens högtärade af d. 1 Maji, expedierade jag nästa postdag ifrån det jag fick Hr Doctorens bref. tro ej at jag skulle åsido sätta at swara en wän, som i sielfwa wärket wisat, huru fast han är. om Hr Doctoren ej fått ännu brefwet, torde det sökas i Paris ibland de bref, som afgingo här ifrån d. 11 Maji. brefwet war ganska widlöfftigt af 2 ark compresst skrifne, med ganska stor reformation.

just i dag fick jag ifrån Gref Ekeblad i Stockholm den nya editionen af generibus med disputationen de coffe. tack för bägge. Exemplaret war rätt nitide tryckt.

Att skeppet, som har succulente wäxterne, redan passerat sundet, har jag hört för 8 dagar sedan, wäntar det ofördrögel:n hit. [ 32 ]Hur mycket jag för dem är Hr Doctoren förbunden, will jag hälst specificera, då jag får se samblingen. emedlertid tusende falt tack af et uprichtigt hierta. mehr har Hr Doctoren tienat mig än jag någonsin kan utsäga.

Skulle Hr Doctoren tro mig wara så otacksam, at om Hr Doctoren will en gång hafwa af dem tillbakars, at jag då skulle näka det, som sielf haft lika förmon däraf, då jag fått propagera speciem? Nej tro aldrig at jag går så långt; ej häller har jag hört något sådant exempel, mehr än endast af Sigesbeck,[2] som näkar Gmelin[3] at se de örter, han skickat från Sibirien till Petersburg.

Så snart jag får sakerne, skall jag skrifwa [till] Hr Prof. Jussieu tillika med Hr Doct. Blot och tacka dem för alt godt och wähl bestält.

Bernh. Jussieu giör mig så mycket godt, at jag blyges där wid; kan Hr Doctoren gifwa mig plan at tiena honom tillbakars?

Lund är ännu ej besatt; sedan senaste voteringen afluppet, blef 1 Rothman, 2 unge Rosen; 3 D. Leche och Wallerius fingo paria vota, som det sägs. sic absentes carent[4].

jag beklagade i förra brefwet Hr Doct. Sal. Moders död.

Tack för skåhlen, jag skall om lördag dricka Eder skåhl tillbakars, då societeten komer tillsammans hoos mig.

Utom allt det förra jag raffinerade på systemet uti förra brefwet, beder jag nu tillägges än et genus inter insecta diptera.

Hippobosca os rostro cylindrico obtuso bifido, lingua setacea.

Musea Equina Hästfluga.

Hr Doctoren skrifwer ej när han kommer hem.

Det war skada och obotelig skada, at ej Hura, Ninsi och Morina kommo upp, det jag aldrig kan reparera äfter Hr Doctorens afskeds dag ifrån Paris.

Orangeriet står redan så härligt af Hr Prof. Jussieu och Hr Doctorens grace i flor, at jag tors waga det at täfla med alla tyska trägårdar wid academier.

Fråga Hr Professor Jussieu, cujus generis sit Bahobab. Det har nu folia digitala quina in singulo petiolo; först hade det solitaria, sedan terna.

Fråga, huru Æschynomene bör cultiveras, som ej will fort här älr hos Cliffordt olim.

Petiveria kommer snart i blomm.

[ 33 ]Convolvulus pentaphyllus och heptaphyllus förgör orangeriet, men blommar ej ännu.

Ptelea. Gleditsia, Aralia, Apabaca, Aristolochia scandens, Plumieria, Tamarindus, Cassine, Hydrophyllum, Neurada, Sanguinaria, Dodartia, Chelone, Amorpha, Papaja, Liquidambar, Collinsonia äro de jag aldra mäst beklagar at [de] ej framkommit, kan frön råkas af någon thera [af] dessa, giör Hr Doctoren oss en tienst, som om ej wij kunna betalat, doch Gud i himelen lärer wedergiälla.

ju mehr jag tänker på corallernes analogie med andre wäxter, besynnerl. wid Keratophyta och Titanokeratophyta, ju mehr stannar jag i diupt bry öfwer hwad Hr Prof. Jussieu observerat. Mon det icke kunne wara mögligt, at wissa Vermes söka sig boen uti stellis och poris af corallerne, så wähl som [uti] andra caviteter? mon åter de äro Calx såsom Ostracodermata?

åter då man ser ramificationerne, porerne utom stellis, tycks man se vegetationer; så at jag stannar i Robergs slutsatser: Gud wet. kanske jag wet intet. Lyckelig den som får se så många slags diur, som wij hafwom coraller till; corallium rubrum officinar. sällan med stellis; corallium album officinar. mirum artificium vermis, si quidem vermis.

Kiära laga äntel. att ej systemet går uht, för än alt det blifwet observerat, som jag skref i [mitt] sista bref; är det ej framkommit, så ligger det på posten.

förbl. oafl., näst millioners hälsning till Prof. Bernhard Jussieu, och 100falt hälsning till Prof. Anton Jussieu, Disnard, Obriet, Pater Serres, Dr Blot,

Hr Doctorens
Upsala d. 27 Jul. lydige och tacksamme
1744 dräng
C. Linnæus.

NB. utanskrifften wid swaret war på Hr Doctorens egit namn.

Utanskrift:

a Monsieur
Monsieur Abrah. Bæck
Docteur en Medicinæ

Paris.

Sigill III, rödt lack.

  1. ​ Felskrifning i st. f. juni.
  2. Johann Georg Siegesbeck. se bref. 504 not. 4.
  3. Johann Georg Gmelin. se bref. 197 not. 7.
  4. ​ Så blifva bortavarande lottlösa.