Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/638

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  637
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

638
639  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 36 ]

638.
Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Nu befinner jag mig i Leipsig, sedan jag för tre wickor sedan skildes ifrån Paris, så tilsäijandes med wålld, ty eljest hade ock tilstundande åhret gått med i den behageliga orten. Min brådska giorde, at jag eij fick berätta Herr Professoren om Systema Naturæ, som jag änteligen hade det nöijet at se färdigt tryckt och säljas med stor afgång, fast än thet ännu intet war affigerat. Bokföraren den Nidingen lade eij af för Hr Professorns rächning mer än 18 Exemplar, hwaraf jag tog tre, et til Gronovius och et til Prof. van Royen. Han hade låtit binda några i GullPaper, men genom Bokbindarens förseende, så står Fundamenta Botanica frammanför Systema. Bokföraren lofwade at sielf skrifwa Herr Professorn til, och aflägga sin taksäijelse. Thet är en snål karl, och giör eij annat än hwad unga Monnier inblåser honom såsom et oracle. Skulle Herr Professorn låta omtrycka heller uplägga något i Paris, så är det bäst at bedja Hr Bern. Jussieu wälja en boktryckare och accordera med honom om alt hwad nödigt är. Jag twiflar eij, det David ligger som Igeln efter alt hwad Hr Professorn utgifwer, at omtrycka. Ty när Auctorn gifwer honom sina addenda och corrigenda för intet, så winner Han otroligt. Prof. B. Jussieu är Herr Professorns uprichtiga wänn, och hjelper heller andras födsel, än sjelf föder. Han har gjordt sig mer möda med de fransöska namnen, än jag kan säija. Wi ha tilsamman genomgått af hwart ark tre correcturer; Alt thet har han giordt af [ 37 ]wänskap för Hr Professorn. Han räknar det et nöije och ära, at wara til tjenst wid sådana tillfällen.

Bokföraren säljer systema naturæ Exemplaret till 40 sols, är åtminstone 3 dl. 24 s. Swenska. Thet är af alla applauderat. Jag lemnade wid min afresa de omnämnda Exemplaren til Secreter Bærk, som lofwade mig wid första tilfälle sända dem til Swerrige. Hwad Editionen beträffar, så har jag

l:o intet kunnat numerera regnum vegetabile efter sista Editionen af Genera plantarum, som Hr Professorn hade gierna sedt, efter genom de 7 nova genera, som influto denna gången, ordningen och antalet i Genera Plantarum blef rubbad. Heller man skulle eij hafwa räknat de nyss influtne, som hade warit orimeligit. Dessutan så lärer Hr Professorn wid en ny Edition af Gen. Plant, ändra ordning och antal förmodeligen.

2:o Så lärer Hr Professorn med nöije se, thet alla Errata Typogr. i förra Editionen blifwit ändrade, och att inga nya insmygit sig. Jag lät bokföraren corrigera med penna i alla Exemplaren, Ferrum .... apyros, och sattes um i stället. Likaledes et annat, som dock i hälften intet kommit, Thaspidium, i stället för Thlaspidium. I de Exemplaren som til Hr Professorn sändas, äro eij dessa felen rättade.

3:o Äro Synonoma tilsatte i myckenhet. Stylen wacker. Papperet hade kunnat tagas bättre, om tryckaren warit honet karl och mindre nisk.

4:o Så är efter Hr Professorns expressa wilja och bref, uti Fundamentis Botanicis intet ord, utom tryckfelen, ändrat. Men Hr Bern. Jussieu är orsaken, thet några ord blifwit ombytte uti System. Naturæ. Han har lofwat taga det på sit answar, efter jag wille aldeles intet samtycka dertill. Jag tror at Hr Professorn finner dem nyttiga. Likwel hade Hr Professorn derom först bordt rådfrågas. Men thet är min skuld, at § i Observ. ad Regnum animale om Listeri, d’Argenvilles & methodotum insufficientia, och B. Jussieus methodi ex animali inhabitante præstantia, blef eij inryckt. Tryckaren hade tappat det interfol. bladet, hwarpå jag hade efter Hr Professorns bref skrifwit denna §. Jag blef eij warse det, förr än jag war rest ifrån Paris.

Jag kom hit i qwällst eller Juldagsafton. I dag har jag redan talt med Prof. Ludwig[1], Hr Professorns genomärliga wänn, som låter mångfaldigt hälsa. Han beklagar sig för jordarter, och jag har swarat honom, thet wi äro fattige i Swerige på den waran. Det tycks wara en man, som är wärd, at man giör sig någon möda före. Han säijer sig [ 38 ]wara owänn med Heister[2], för det han sagt honom det Heisters dubia contra Methodum sexualem woro af intet wärde.

Jag hade aldrig wetat af Ludwigs Programma emot samma method för än i dag, och ingen har någonsin hördt deraf i Paris. Jag har eij ännu sedt det. Kleins[3] såg jag wid genomresan i Strasbourg. De 2 elr 3 observationer, som kunde hafwa någon grund, äro i denna Editionen af Hr Professorn corrigerade. Det andra är strunt. Jag wet en som redan har färdigt swar till Klein, som han torde låta trycka här i Leipzig.[4] Jag önskade weta Hr Professorns mening härom omständeligen.

Jag blifwer wisst en månad här i Leipsig. Sedan går jag til efwentyrs öfwer Dresden till Berlin, men först likwel ärnar jag uppehålla mig någon tid i Halle, om Gud will. Jag hoppas wara i Swerige i höst. Fick unga Rosén Professoratet? Om Hr Professorn skrifwer mig något bref, så kan det til Febr. månads slut adresseras till Prof. Ludwig, sedan til Berlin til Swenska Ministern [eller] Dr Lieberkuhn.[5] Kan jag tjena Hr Professorn här i något måhl? Jag gratulerar til Secreterar sysslan.[6] Jag torde öfwersända til Societeten en observation de renibus connatis, som jag såg in cadavere Mauri i Paris, med en Ritning.[7]

Lef wel, Min Gunstige Hr Professor, och gynna mig. som lefwer med utwaldt nöije

HögÄdle och Widtberömde Hr Professorns
Leipsig d. 20 Dec. n. st. ödmiuke tjenare
1744.        Abr. Bæck.

Jag beder om förlåtelse, thet jag understår mig komma til beswär och depense med innelychta bref. Thet är mig ganska angeläget; therföre anhåller jag om des recommendation. Gud gifwe Hr Professorn och Des förnäma familia welsignadt nytt åhr med många påföljande. Hälsa, hälsa, beder jag, alla mina wänner i Högw. Hr Doctor Celsii och Hr Prof. Beronii hus. Så mångfaldiga och ödmiuka hälsningar til alla andra wänner och bekanta.

Nu har ock Hr Profess. Hebenstreit warit hos mig. Han kan eij nog exprimera sig hwad estim han bär för Hr Professorn.

Linn. Soc. Vol. II: 259–60. [ 39 ]

  1. Christian Gottlieb Ludwig, se bref. 484 not. 2. Hans program bar titeln: Observationes in Methodum plantarum sexualem celeb. Linnæi (Lips. 1739).
  2. Lorenz Heister, född 1683, professor i medicin, kirurgi och botanik vid universitetet i Helmstedt, död 1758. Titeln på hans här omnämnda arbete är Meditationes et animadversiones in novum systema botanicum sexuale Linnæi (Helmstedt 1741).
  3. Jacob Theodor Klein, född 1685, direktör för Danziger Naturforscher Gesellschaft, död 1759. Han utgaf 1743 Summa dubiorum circa classes Quadrupedum et Amphibiorum in celebris domini Caroli Linnæi Systemata naturæ.
  4. ​ Det framgår häraf, att Bäck hade för afsigt att uppträda mot Klein. hvilket dock icke skedde.
  5. Johann Nathanaël Lieberkühn, född 1711, framstående anatom och läkare, död 1756.
  6. Linné blef den 10 Oktober 1744 vald till sekreterare i Vetenskaps-societeten, hvilken plats han sedan innehade till den 13 Mars 1765.
  7. Bäcks afhandling Renes connati spinæque dorsi incumbentes finnes intagen i Nova Acta Sc. Ups. vol. III p. 32.