Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/641

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  640
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

641
642  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 46 ]

641.
Ädel och Högtförfarne Hr Doctor.

Så kiäck som Hr Doctoren är i alt annat, så kiäck är Hr Doctoren att skrifwa. oförtruten, förtrogen, kiär och uprichtig.

Hortum cliffortianum ett exemplar har jag noch oinbundet, men utan figurerne; kan det stå Hr Doctoren till tienst är mig kiärt, och giör jag här med en liten gåfwa där af. Det sällies intet till sådant folk. Gud nåde mig, om jag skulle betala Eder all möda för mig.

jag hörde af Rådm. Bro att Hr Doctoren har pgr nog, elliest skulle jag wara rädd att beswära Hr Doctoren med böckers upkiöpande, ty jag wet sielf att pgr behöfwas på Resan. Kiäre kiöp för mig Helwing Flora quasi modo genita Gedan. 1712 quarto och des supplementum Gedan. 1726 och des Floræ campana[1]. jag skall betala dem richtigt. Gud gifwe jag fingo allenast se Kleins objectioner emot mig fore middsomars tiden, då en ny edition af mitt systema naturæ komer att upläggas i stockholm, jag har resolverat att skicka min Flora Svecica och Animalia till Holland[2] att där tryckas, så wet jag de komma straxt uht.

jag har nu en disputation för mig de corallis Balthicis[3] med 30 figurer, där jag rangerar de mäste Bromels[4] coraller till varieteter och beskrifwer många nya.

[ 47 ]Till mig är skickad Hermanni Herbarium Zeylanicum, alla örterne wähl inlagde. hade Burmannus hafft det, hade han ej behöft så confundera sitt werk; jag har fått där en stor hop nya genera, som lära blifwa artige.

Hälsa Hr Lieberkhun, lär änteligen af honom att giuta blommor i silfwer; jag har ångrat 1000 gånger at jag war siuk i Holland, då han giorde det för oss.

jag är just kiär i Prof. Gleditsch och beklagar at jag så sällan får hans bref; jag önskade intet mehr än han en gång wille besöka oss i Sverige, at jag honom fingo se, äller kunna wisa honom någon tienst. Hans tractat om Fuco globoso[5] har jag fått, och örten funnit uti Mälaren.

Om han har frön af fölliande, så kiäre tigg af honom för mig, såsom Gratiola, Chamelæa, Tamarindus, Centunculus, Tribulus aquaticus, Soldanella, Hydrophyllum, Lychnidea, Quamoclit, Phyteuma, Plumbago europea, Mandragora, Diosma, Illecebrum, Heuchera, Phyllis, Astrantia, Artedia, Bunium, Athamanta, Peucedanum, Cachrys, Ferula, Sison, Cuminum, Seseli, Thapsia, Smyrnium, Rhus pinnat., Cotinus, Cassine, Staphylæa, Turnera, Aralia, Crassulæ, Erythronium, Oryza, Moehringia, Galenia, Rhabarbarum verum, Melia, Mitella, Sanguinaria, Anacampseros, Bixa, Polium, Chamædrys, Masticheria, Dictamnus verus, Origani species, Stoechas arabica, Dracephalum vulg., Cedronella, Bignonia, Vitex, Alyssi species, Crotalaria, Tragacantha, Arachnida, Emerus, Kleinia, Doronicum, Parthenium, Ambrosia, Poterium spinosum, Osyris, Dioscorea, Aruncus, Clutia, Authospermum

äller allenast något frö af dem alla.

Sedan Strömer[6] blef Professor effter Celsius, arbetas nu på Theologus efter Melanders död.

Kiäre blif ej länge borta; Printzen war för 14 dagar sedan litet siuk på en dag, då Rosen sig infant, men ännu är ingen hans medicus. kommer Hr Doctoren i tida hem, kan jag ej se att det slår felt.

jag tackade i ett mitt förra för Hr Doctorens succulente, dem jag fick alla, men fatalt sent; dock lefwa mehr än hälfften. Kleiniæ dogo alla för mig.

Bælter är nu i Rysland, wäntas hem till pingest, har skickat mig åtskilligt där ifrån.

Doct. Celsius berättar att alla Hr Doctorens saker äro i gott behåll.

Beronia ligger nu på sit yttersta.

[ 48 ]De befordrade äro Hamnerin, Ahlström och Engelsmannen.

Hr Doct. lärer sielf wara så curieux att skaffa sig Commercia litt. Noribergica, wij hafwom aldrig sedt af dem mehr än ifrån 1743 hebd. 32 till 1744 hebd. 13. jag undrar hwad det skulle kosta att årlig. få dem till societeten.

Mag. Klingenberg är här vice secreterare, Aspen adjunctus philosophiæ; Probst Kamecker adj. theol. komer säkert till Gotland effter Wallin; Woltemat[7] och Frondin[8] äro docentes philosophiæ; Dahlman Docens oeconomiæ.[9]

Baron Scheffer doger ingen ting, han har ej skickat mig ett enda frö, sedan han dit kom. Hebenstreit skrifwer jag straxt till. Collinsons[10] frö, äro alla gamble. Hr Doctorens bref af d. 2 april hade jag här el. 5 styl. veteri, men ifrån Leipsig altid 6 weckor gamble. wet ej hwarföre. jag har tillförene swarat Ludwig helt ampelt, aldrig sedt hans Programa älr Kleins dubia.

Jag förbl.
Hr Doctorens lydige dräng
Ups. d. 7 mart. 1745.
C. Linnæus.

Hisce litteris exaratis moritur uxor D. Episcopi Beronii.[11]

Utanskrift:

Viro Clarissimo

DD Abr. Bæck
Medic. Doctori Sveco

Berolini.

Sigill IV. rödt lack. [ 49 ]

 1. Georg Andreas Helwing, född 1665, pastor i Angerberg i Preussen, död 1748. Hans förnämsta arbeten äro Flora quasimodogenita sive enumeratio aliquot plantarum indigenarum in Prussia (Danzig 1712), Supplementum Floræ Prussicæ (1726) och Floræ campana sen Pulsatilla cum suis speciebus et varietatibus methodice considerata et interspersis variis observationibus oculis curiosorum exposita (Leipz. 1719).
 2. ​ Af Systema naturæ utkom editio sexta, emendata et aucta 1748 i Stockholm på G. Kiesewetters förlag. — Aftryck (eller endast med nytryckt titelblad) utkommo i Leyden af Flora suecica 1745 och Fauna suecica 1746.
 3. ​ Disputationen Corallia baltica ventilerades i Upsala den 8 juni 1745.
 4. Magnus Bromelius (adlad von Bromell), född 1679, anatom. professor i Stockholm, kgl. archiater, död 1731; var den förste, som beskref svenska petrifikat i sitt arbete Lithographiæ Suecanæ specimen secundum, telluris Suecani petrifacta lapidesque figuratos varios exhibens (Ups. 1727).
 5. Joh. Gottl. Gleditsch, Lucubratiuncula de Fuco globoso, sessili et molli (Berl. 1743). Linné gaf sedan denna växt namnet Conferra ægagropila.
 6. Martin Strömer, se bref. 46 not. 2.
 7. Henrik Julius Woltemat, född 1723, fil. docent 1745, sedan titul. professor och lagman (den senare titeln honom tilldelad af ständerna), prins Carls informator, slutligen kammarråd, död 1765.
 8. Berge Frondin, född 1718, fil. docent 1745, e. o. universitetsbibliotekarie 1747, ordinarie dito 1767, död 1783.
 9. Lars Dalman, se föregående bref not. 9. På grund af sin 1741 utgifna disputation De Conservatione silvarum in Patria ansågs han lämplig att företrädesvis undervisa i ekonomi.
 10. Peter Collinson, se bref. 571 not. 6.
 11. ​ Sedan detta bref färdigskrifvits, har erkebiskop Beronii hustru aflidit.