Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/689

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  688
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

689
690  →
Utgiven 1910


[ 117 ]

689.


Min Kiäreste Broder.

i dag har jag utgifwit ordres till trägårds mästaren att till dag 8 dagar hafwa fröne färdige at med posten afgå.

Kan jag få bref till Hagström,[1] skall jag expediera det för honom lyckeliga tillfälle. Emedlertid tackas M. K. Br. som will wara en fader för de unge Medicis; jag wet wist at han det emottager med oprächte händer. Hagström kan hela Chirurgien wähl.

Stackars Baron Hårleman. gud hielpe honom, jag hade doch bref i dag, och Herren klagar sig intet.

M. Br. frågar, om icke det war jag som skref nyåhrs önskan i Torpranäs namn till hans fru? hwad M. Br. will där med säga, förstår jag intet; jag har aldrig hört i min lifstid nämnas Torpranäs. förklara mig gåtan.

Missa. om honom skrifwer Gronovius at han war i leyden, och non salutato hospite hastigt där förswan. mer wet jag intet.

Nova literaria. uti Italien är tryckt en bok, som utkommit i januarii manad, där auctor beskrifwer endast det liuset som lyser i watnet som eld, då skeppet går, äller wågorne häfwa sig. han bewisar at detta är hwarken electrix, elementarisk äller gast Eld, utan kommer af insecter, som i myckenhet hålla sig på watnet och lysa i morkret, han har silat dem från watnet och afritat dem; men han skrifwer på italienska, at jag haft swårt at förstå honom. Det war rätt nytt.[2]

[ 118 ]jag håller på afrita den gula foglen som Hr Wargentin sände mig, och at beskrifwa den, som skall sedan komma till Wettenskaps acadeinien, ty han meriterar. Han fins i Bengalen.[3]

wij hafwom och haf[t] den lyckan at här i Upsala se Lagertwists[4] sedlar ibland de studerande, som giort mig litet bryeri.

Hälsa Br. Rosen. Lätt mig wetta något nytt af Eder stora werld, ty jag sitter i obscuro och gapar på Eder lystre. M. Bs

Ej dateradt, men troligen skrifvet i Mars 1750. egen

Utanskrift: C. L.

Archiatren
Wälborne Hr Doctor Bæck 
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

  1. Johan Otto Hagström, se bref. 21 not. 2.
  2. ​ Se bref. 267.
  3. ​ I Vet. Akad:s Handl. 1750 finnes tvenne Linnés uppsatser om honom tillsända foglar. nämligen Sommar-Guling (s. 127) från Finland, men äfven förekommande i Indien (Oriolus Galbula L.), och En Indianisk Sparf (s. 270), »som har de skönaste färgor af Blått, Brandgult, Grönt, Gul-grönt, Grön-gult och Svart» (Emberiza Ciris L.)
  4. ​ Hofintendenten Johan Gustaf Lagertwist, som öfverassignerat 694154 dlr kmt på banken och genom »brottslig connivence» med vissa banktjänsteman fått assignationerna godkända, rymde 1750, men ertappades och häktades. Som det emellertid ansågs för bankens kredit skadligt, om tjänstemännens handlingssätt blefve allmänt kändt, frigafs Lagertwist mot borgen, stäldes till ansvar endast för öfverassignering och dömdes att bota 3 % af den öfverassignerade summan (enligt Fr. Silfverstolpes anteckningar om riksbanken).