Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/698

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  697
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

698
699  →
Utgiven 1910


[ 126 ]

698.


Min K. Broder.

Wählkommen om söndag till middagen.

wij wänta ej med maten öfwer half ett.

Ty bör M. Br. ej sorra förlänge i Märstad.

hwad mera få wij tala coram.

Tag Kleinianiska documenterne med Eder, om wij skolom undersöka den saken, men Klein är en narr och det blifwer därwid.

Säg mig hwarföre Grefwe Henning Gyllenborg[1] war så förbittrat på mig, då han war här sist; det war mig omögligt at utröna äller gissa; nog hade owännen sådt ogräs i wetet. vale.

Min K. Broders
Upsala 1750 hörsamste tienare
d. 13 julii. C. Linnæus.

Utanskrift:

 Kungl. LifMedicus
Wälborne Doctor Bæck  
frijbr. Stockholm.

[ 127 ]Sigillet bortrifvet, rester af rödt lack.

  1. Henning Adolf Gyllenborg, född 1713, hofmarskalk, landtmarskalk 1751, slutligen riksråd, död 1775. Våren 1748 deltog han i Linnés exkursioner och »behagade ej allenast i egen hög person hedra Hr Archiatern och dess samtelige sällskap med sin närwarelse, alt ifrån kl. 6 om morgonen, då de gingo ut från staden, intil kl. 8 om aftonen, då återkomsten skedde, utan ock öfwer hela anstalten, och i synnerhet det, som af H. Archiatern förelästes, betyga ett särdeles nöje och wälbehag» (Salvii Lärda Tidn. 1748 s. 176).