Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/731

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  730
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

731
732  →
Utgiven 1910


[ 163 ]
731.


Min Kiäreste Broder.

Om jag hade Demostenis tunga och Tullii wältalighet, så fattades mig doch ord, at uttolka det bekymber jag är omgifwen med, öfwer det myckna beswär och omkostnad jag giorde senast så lång tid Min K. Bror i stockholm. Så kiäre de månge rolige och i min lefnad de angenämaste aftnor woro hos M. K. Br., så mycket bekymbras jag nu, huru jag skall kunna dem betala på tienligit sätt; ty utan debet och credit står aldrig någon wänskap i werlden, där om är jag öfwertygad. Det war säkert aldrig någon afton, om jag tager medium, som min K. Br. slapp under ett par plåtar, dem M. Br. kunnat indraga, där han sluppit en sådan inquartering. Kan äller will M. Br. ej säga mig på hwad sätt jag skall expediera mig tienligast? ty jag giömer detta i warmt hierta så wähl, at det tynges där af.

Löfling bär sig alt för wähl åht i spanien. han har fått kost, kammar, kläder och böcker utom 100 ducaterne; altför artige anmärkningar sänder han i Botaniquen och om Botanisterne.

Kiäre M. Br. skrif änteligen om Bæckia[1] till Prof. B. Jussieu och laga at Br. får wetta fruchten.

Kiäre gå med Hr secreter Wargentin till Spanska Ministren och på mina och publici wägnar tacka honom, som så makalöst recommenderat Hr Löfling; det giör honom framdeles gott; glöm det intet!
Just då jag kom hit med brefwet, får jag M. K. Broders, som hedrade min försummelse förra posten; så at M. Brs öfwerflödiga wänskap giör af min tacksamhet spe.

jag tackar öfwermåttan för gratieux lofwen at blifwa nobiliterad och stämplad här näst, då adel giöres; men då tänker jag at hafwa giömt mig 3 alnar under jorden, då jag föraktar alt ridderspehl, och jag will bedia M. K. Br. wara så god i sitt tahl öfwer mig at säga, det jag fått både wapn och stiernor, om jag kunnat lefwa till touren kommit till mig.

jag ser af Gazetterne i dag, att ehuru många stiernor utdelats, har doch inga fått dem, som ej mer än Upsala Archiatrar [ 164 ]warit meriterade. Altså hafwa de så kallade och skälde Mæcenates ingen skuld. Men hade jag warit ibland Hottentottar, då hade jag kanske förtient ochså en stierna, och äfwen Herman.

nog skall jag komma, när min öfwerhet befaller, och jag utbeder mig ej mer frihet hela åhret, än ifrån d. 23 decembris till d. 23 januari, at taga luft i fahlun, at beställa om min lilla ägendom och min hushållning. kiära bed Fr. Grew. Hårleman procurera mig de högtidsdagarne fria, om skåpet skulle emedlertid blifwa färdigt; ty jag har hela åhret ej haft någon ledig stund.

Läs detta brefwet från Löfling; lät secret. Wargentin läsa det, och gif det sedan till Salvius, men förkom det icke.

ibland alla bekante förblifwer jag

Min kiäre Broders
Upsala d. 10 Dec. aldra mäst tillgifne,
1751.  förbundne och trogneste
tienare
C. L.

Utanskrift och sigill saknas. .

  1. ​ Linné gaf namnet Bæckea frutescens åt en af Osbeck från Kina hemförd »liten qwarters hög buske, eller något däröfwer, som liknar Åbrodd och har en angenäm luckt. Med denna bewarade jag mina kläder i kistan ifrån Mal under hemresan. Kallas på Chinesiska Tjong-ma. Fördes nu första gången hem til Europa .... Blommorna äro små, hwita, och luckta nästan likt Oxläggor» (Osbeck, Dagbok öfwer en Ostindisk resa s. 231).