Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter/Om Orgwerken i Städerna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

←  Om Orgwerken i Stockholm
Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter
av Abraham Hülphers

Tredje Samlingen om Orgwerken i Swerige, wid närwarande tid
Orgwerken i Lands-Kyrkorna  →


[ 212 ]

II. Afdelningen, om Orgwerken i Städerna. [1]

§. 1.

II. Upsala (a) Dom-Kyrka 180 aln. l. 76. aln. b. och 46 aln. hög, blef först inwigd 1435 efter Påfwiskt bruk, S:t Eric, Lars och Olof til äro. Är flere gångor afbränd, och prydd med 2 lika höga Torn. (se widare p. 170) Dess nu warande Orgwerk är et af de största och bästa i Riket, förfärdigadt 1731 af Joh. N. Cahman för 36000 dal. det blef 1765 renoveradt genom Söderström och Swalberg, är sedan med Bildthuggerie, målning och förgyllning försedt, til mycken prydnad i denne, för sin byggnad, högd och storlek präktige Kyrka. Här äro 40 stämmor. Manualn 14 stämmor P 16. B 16. O 8 & 4. Fl Fl 8. R Fl 4. Flr. 8. Q 6. Rq 2. Ch 2. M 4. Sch 3. T 8 & 16. Öfwerwerk. 12 st. P 8. Qd 8 & 16. S 8. Sp F G 4. O 4. S O 2. Sq 2. Sp Fl 4. M 5. H 8. v h 8. I Pedaln 14 stämmor P 16. Unt 16. O 4 & 8. F g 16. R Fl 8. B Fl 1. Q 6. Rq 2. M 5. Bas 16. C Bas 32. T 4 & 8. Om detta werks förträfflighet är nämdt p. 185. [2] Tab. III. wisar [ 213 ]dess utseende. (b) Trefaldighets eller Bond-Kyrkan 59 ½ aln. i l. byggd i 11 Sæculo, har et litet Positiw af 5 st. G 8. P 4. Sch 2. O 1 & 2. Dess ålder är obekant, men finnes wara repareradt 1636, 1656, och 1692 samt sist 1745 af Söderström. (c) Hospitals Kyrkan äger ock et litet Positiw, af Rådm. Carl Holm förfärdigadt och skänkt 1737 om 6 st. P 4. G 8. Fl 4. O 4. M 3. Nect ½ver.

[ 214 ]§. 2. III. Norrköping. (a) S:t Olofs eller Stads Kyrkan 85 l. 36 aln. b. å nyo ombyggd och inwigd den 20 Dec. 1767, utan Torn, saknar ännu Orgwerk. [3] (b) Hedwigs eller Tyska Kyrkan 53 aln. i l. och 30 aln. i b. anlaggd 1670, feck 1680 Orgwerk från Hamburg för 500 R:dal, men samma blef i 1719 års fiendtliga brand förstördt. (c) Johannis eller Lands församlingens Kyrka här i Staden belägen är uråldrig, 48 aln. l. 31 aln. b. hade til sednare år et gammalt Positiw, som nu är förloradt.

§. 3. VI. Götheborg. (a) Gustawi eller Domkyrkan blef först inwigd 1633 87 aln. l. och 34 aln. b. men brann 1721, dock åter straxt i stånd satt. I stället för det då förstörde Orgwerk, byggdes et nytt 1734 af Johan Cahman efter accord för 8500 dal. S:mt med 32 stämmor och 5 Bälgor som sedan är repar. af Gren & Stråhle. Öfwerwerket har 10 st. P 4. Sp Fl G 8. Qd 8. Sp Fl 4. Q 3. O 2. W Fl 2. Sq 2. Sch 3. v h T 4. [ 215 ]Manualen 12 st. P 8. Qd 16. Fl Fl 8. v d’G 8. Flr 4. O 4. R Fl 4. R Q 2. Gh 2. M 4. T 8. T 16. tr. Pedaln 10 st. P 16. U 16. O 4 & 8. Q 6. G 8. Rq M 5. Bas 16. T 4 & 8. (b) Christina eller Tyska Kyrkan utan pelare, är anlagd 1648, afbränd 1669 och 1746, men sedan reparerad. håller 81 aln. i l. och 29 aln i b. hade Orgwerk för sista brand, som war byggdt på 1690 talet. (c) Cronhuset eller Garnizons Kyrkan 73 aln. l., feck et Positiw 1754 om 9 st. P 4. G 8. M 3. Q 3. Qd 8. R Fl 4. T 4: 8. Sp G ½ver. förfärdigadt af Hof-Sec. och Lector. Jon. Hielm.

§. 4. V. Malmö (a) Petri eller Stor-Kyrkan förmenes blifwit anlagd på 1300 talet, håller 142 aln. i l. och 41 aln. i b. täckt med bly. Dess Orgwerk är gammalt med 21 st. Manualn 12 st. P 8. G 8. Sp Fl 4. S O 1½. M 4 O 4. B 16. Sch 4. Nas 3. T 8. Cb Q 3. Rygg Positiw. 7 st. P 4. G 8. Bl F 4. Q 1½ R 8. S O 2. Sq. Pedaln är anhängd med Manualn dock har dessutom 3 st. T 8. Dul 16. samt E 2. I detta werk träffas Kalkant-klocka och Cymbel stjärna efter äldre tiders bruk. Byggmästarns namn är obekant, men förbättringar äro gjorde 1590 och 1640. (b) Tyska eller Caroli Kyrka byggd 1692, 64 aln. i l. och 27 aln. b. äger et litet werk af M 4. Q 3. P 4. S O 2. G 8. Sp Fl. 4. Förfärdigadt i Lübeck och skänkt af Fäldtmarsk. Renschöld. I [ 216 ]Barnhus- Garnizons- Hospitals och Slots-Kyrkorne saknas ännu Orgor.

§. 5. VI. LandsCrona (a) Sophia Albertinas Kyrka 87 aln. l. 23 aln b. med 56 aln. korsbyggnad grundad 1754, är icke ännu färdig. I gamla eller S:t Johannis Kyrka kallad, som war byggd 1413, men för Fästningswerket skull blef utdömd 1754 och nu är nedrifwen, war Orgwerk af 11 stämmor Manual 5. st Positiw och 3 st. Pedal. [4] (b) I Hospitals Kyrkan, der Gudstjenst nu hålles för stadsboerne, finnes ej Orgwerk.

§. 6. VII. Calmar Ryd eller Carls Kyrka 95 aln. i l. och 53 aln. b. är först anlagd i Dr. Christinas tid, men sedan under Carl XI fullkomnad, har 4 Torn och utan pelare af Ölands sten byggd. Hade först et litet werk om 8 st. som blef såldt til Gerdslösa på Öland. Nu warande Orgwerk är bygdt 1759 af Lars Wahlberg för 4000 dal. S:t, med 22 st. och 4 Bäljor. Manualn 12 st. P. 8. Qd 16. K Fl 4 & 8. O Fl 2. O 4. S O 2. Sch 3. T 8. T 4 bas. v virg 8. v hum. 8. Pedaln 10 st. P 8. S B 16. Bas 16. T4 & 8. Q 2. Sch 3. G 8. O 4. C 2. tr. Har mäst [ 217 ]sådan structur, som Slots-Kyrkans werk i Stockholm, Claweret är på ena sidan, och med widlöftig regering, som gör det nog hård-tryckt.

§. 7. VIII. Åbo. (a) Dom-Kyrkan S:t Henricks kallad, är 150 aln i l. och 62 ½ aln. b. räknar sin ålder ifrån år 1300 men har blifwit flere gångor reparerad. (se p. 170.) Hade i äldre tider Orgwerk, som efter åtskillige olykshändelser förbätrades, men wart omsider obrukligt. Lemningar deraf förwaras här ännu, som utvisa, at det bestått af 12 st. Nytt werk blef skänkt af Hofrätts Commiss. Hans Wittfoth och förfärdigat genom Joh. Cahman 1727. Det består af 32 st. med 6 Bälgor och 2091 pipor. [5] Manualn 12 st. P 8. Qd 16. Fl Fl 8. S 8, Q 6. O 4. R Fl 4. R Q 2. Nas. 3. M 4. Sch 3. T. 8. Öfwerwerket 10 st. P 4. G 8. Qd 8. Sp Fl. 4. Q 3. O 2. Gh 2. Sq 2. Sch 3. v hum. tr. Pedaln 10 st. P 16. U 16. O 4 & 8. Q 6. Rq 2. M 4. Bas 16. T 4 & 8. Detta werk blef måladt och förgylt 1765. Här ser man gifwarens bild i mans storlek, utom andra zirater, som bidraga til prydnad. I (b) Hospitals och Slots-Kyrkan finnas ej Orgor.

§. 8. IX. Lowisa har ännu icke hunnit få [ 218 ]annan Kyrka, än den 1745 interims upsatte byggnad af träd, äger ej heller Orgwerk.

§. 9. X. Carlscrona (a) Stads eller Fredricks-Kyrka blef inwigd 1744, 83 ½ aln. i l. och 32 aln. b. utan pelare, är en af de wakraste i Riket, feck Orgwerk 1764, förfärdigadt af Lars Wahlberg med 32 st. och 6 Bälgor. Manual 12 st. P 8. O 4. S O 2. R Q 2. Qd 8. disc. 16 bas. G 8. M 4. S 4. K Fl 4. T 8 ½v. T 4. bas v virg. disc. Öfwerwerk 9 st. P 4. G 8. R Fl 4. Gh 2. Qd 8. Q 3. O 2. Sch 3. v h 8. tr. Pedalen 11 st. P 8. S B 16. O 4. S O 2. viol 8. Q 3. Sch 2. T 4 & 8. C 2. Bas 16. (b) Tyska eller Trefald. Kyrkans Orgwerk är gjort af Richter i Stralsund med 20 st. och 4 bälgor. Manualn 14 st. P 8 & 4. G 4 & 8. Tert 1 34. Gb 2. Sp Fl 8. Flr 4. Q 1 ½. O 4. S O 2. T 8. 2:ne mixtur 3. Pedaln 6 st. P 4 & 8. G 16 & 4. Bas 16. T 8. (c) Ammiralitets Kyrkan af sten grundlagd 1760, är ej ännu färdig. I den gamla saknas Orgor.

§. 10. XI. Nyköping. (a) Östre eller Hellgona Kyrkan, blef färdig 1618, är 70 aln. i l. och 25 aln. b. har et åldrigt werk, som repar. 1690, hwartil 1709 köptes et Positiw ifrån Ånga. Har sedan ofta fått förbättring, men är dock nog bristfälligt. Manualn 8 st. P 8. Fl 4. O 2 & 4. Q 3. G 8. Sch 3. T 8. Rygg-Positiw. 6 st. P 4. G 8. Fl 4. [ 219 ]O 2, Q 1½. R tr. Pedalen 6 st. P 8. O 2 & 4. U 16. Bas 16. T 8. Har 4 Bälgor. (b) Westra eller S:t Nicolai Kyrka är uråldrig, 100 aln. l. och 33 aln. b. hade et godt werk för 1719 års fiendtl. härjande, och olyckl. brand, men bekom et nytt för 10000 dal. k:mt 1733 genom Joh. Cahman med 26 st. Manualn 10 st. P. 8. v d’g 8. Q 6. R Fl 4. M 4. Qd 16. Sp Fl 8. O 4. Rq 2. T 8. Rygg-Positiw. 8 st. P 4. G 8. Sch 3. Sp Fl 4. O 2. Q 3. Qd 8. Dul 8. Pedaln 8 st. P 8. Q 6. R q M 5. U 16. O 4. Bas 16. T 4 & 8. tr.

§. 11. XII. Westerwik. S:t Gertruds Kyrka är byggd sedan Nya Stadens anläggning efter 1421 års privilegier, men tillökad 1737, innehåller 62 aln. i l. och 30 aln. b. I början bruktes här et Positiw köpt af en Jude i Hamburg, sedan upsattes 1694 et dylikt kommit ifrån Oliwa Closter wid Danzig. Nu warande Orgwerk är byggt 1744 af Jon. Wistenius, med 20 st. för 12000 dal. K:mt, men har så trångt rum, at dess 5 bälgor ligga på hwalfwet. Manualn 12 st. P 4. G 8 ½ver Qd 16. Sp Fl 8, Q 1½. G Fl 4. O 2. M3. T 8. v h 8. tr. Pedaln 8 st. P 8. S B 16. G 8. viol 8. O 4 & 1. T 8. Bas 16. [6]

[ 220 ]§. 12. XIII. Gefle Trefaldigh. Kyrka utan torn är efter 1654 års utbyggnad 95 aln. i l. och 42 aln. b. Dess Orgwerk blef förbätradt af Cahman 1686, Hedlund 1742 &c. Består af 26 st. med 6 Bälgor. Manual 10 st. P 8. Qd 16. Sp Fl 8. O 2 & 4. S 8. Q 3. M 4. Cb 2. T 8. Rygg-Positiw. 8 st. P 4. G 8 & 4, Qd 8. O 2. Sq 2. Sch 3. v h. Pedaln 8 st. P 8. U 16. G 8. O 4. Rq 2. M 4. Bas 16. T 8. Här finnes ock Cymbel-stjerna.

§. 13. XIV. Wisby. Den nu warande Dom-Kyrka Maria eller Wårfru kallad, är ifrån urminnes tid, 93 aln. l. 36 aln. b. Om dess fordna Orgwerks inrättring 1344 är nämdt pag. 171. Dess nu brukeliga Orgwerk är upbygdt 1600 med 33 st. och 3 Clawer. Öfwerwerk. 9 st. P 8. G 8. Qd 8. O 4. Rq 3. S O 4. M 6. en så kallad Spilpip 2. Sifflit 1½. Bröst-Positiw. 8 st. G 8. Qd W Fl. Nas. Twärpip 4. Harpe Regal 8. Sjung. Regal 4. tr. och Foglesång. Rygg-Positiw. [ 221 ]8 st. P 4. G 8. B Fl 4. O 2. Sd 1. Cb 3. T 8. K 8. Pedaln 8 st. alla bas. U 16. G 8. O 4. Qd 4. Nacht 2. Bas 16. T 8. C 2. Emellan Öfwerwerket och Rygge-Positiwet är coppel. [7]

§. 14. XV. Fahlun. (a) Nya eller Christina Kyrka 130 aln. l. 50 aln. b. är inwigd 1655. Orgwerk blef först anlagdt af G. Spets 1657; men förbättradt genom Fr. Boll 1665, och Cahman 1698. [8] Ett nytt werk upsattes 1724 af Joh. Cahman med 32 st. Manualn har 12 st. P 8. Qd 16. Sp Fl 8. S 8. Q 3 & 6. O 2 & 4. M 4. R Fl 4. Sch 3. T 8. Rygg-Positiw. 10 st. P 4, G 4 & 8. Q 3. Qd 8. O 2. Sch 3. Gh 2. Sq 2. v v. och v h ½v. Pedalen 10 st. P 16. U 16. O 4 & 8. Q 6. Rq 2. M 4. T 4 & 8. Bas 16. (b) Gamla eller Maria Magd. Kyrka är [ 222 ]inwigd 1471, men tilökt 1686 nu 84 aln i l. et Orgwerk upbyggdes 1611 på Norra sidan med 9 st. Manual och 7 st. Rygg-Positiw, repar. af Fr. Boll 1665, blef flyttat bak i Kyrkan 1698, och af Cahman ökadt med 10 st. Pedal. Wid 1757 års Ljungelds Brand togs alt neder, och i stället 1758 upsattes 8 st. Manual P 8. B 16. G 8. Sp F 4. O 2 & 4. Q 3. T 8. och tr. Pedal P 8. U 16. Q 6, O 2 & 4, B Fl 1. Bas 16. T 8. Fouriern Dahlberg med Orgnist. Hellman och Hasselgren förrättade samma byggnad.

§. 15. XVI. Halmstad. Kyrkan S:t Nils kallad 95 aln. i l. och 41 aln. b. är uråldrig, men sedan 1758 til tak och hwalf ombygd. Efter 1619 års brand upsattes Orgwerk, som 1666 war förloradt, då et nytt blef betingadt af Hans Chr. Frietsch i Köpenhamn om 24 st. emot 900 dal. S:mt och det gamla i mellangift, samma werk är ännu i bruk men behöfwer renovation, har 4 bälgor. Manualn 10 st. P 4. G 8 & 4. Q 3. S O 2. Sp Fl 2. M 4. Cb 2, T 8. Sk 4. Positiwet 8 st. P 4. Qd 8. G 4. S O 2. Gh 2. Sq. Sch 3. K 8. tr. Pedaln 6 st. P. 4. U 16. O 8. T 8. C 2. Rauspfeif.

§. 16. XVII. Christianstad (a) Trefald. Kyrka inwigd 1617, 102 aln. i l. 74 aln. b. täkt med bly, mycket zirlig byggd med huggne stenpelare. Bekom Orgwerk af 28 st. genom Henric Cahman 1631, som dock nu är förfallit, [ 223 ]har 12 st. Manual P 16. O 4 & 8. Qd 8. Gh 2. Cb M 3. B Fl 8. M 6. S O 2. Sp Fl 4 & 8. Schw Fl 4. Positiw. 8 st. P 8. O 4. S O 2. G 8. Sch 3. R 2. Qd 4. T 8. tr. Pedaln 8 st. U 16. G 8. O 4 & 8. Qd 8. Sk 4. T 8. Bas 16. Äger ock Cymbelstjerna samt Calkant Register med 5 bälgor. I detta werk finnes ingen trädpipa. (b) Hospitals Kyrkan är utan Orgor.

§. 17. XVIII. Hellsingborg. Maria Kyrka 81 aln. i l. 33 aln. b. är urminnes med 2 torn, äfwen blytäkt. Orgwerk blef byggt 1628 med 24 st. och 4 bälgor, men rep. 1641 af Joh. Buxtehude. Öfwerwerket 10 st. P 4. G 4 & 8. O 2. Nas 3. Sch 2. W Fl 2. Sq 2. M 3. T 8. Positiw. 7 st. P 4. G 4 & 8. Q 3. Sch 3. S O 2. Dul 8. Pedalen 7 st. alla ½ver. P 4 & 8. G 8 & 16. Q 1½. T 8. C 2. Är mycket tätt sammansatt, har endast 2 til 3 rum emellan st, och äger således litet utrymme.

§. 18. XIX. Carlshamn. Carl Gustaws kyrka är Korssbyggnad inwigd 1702, 76 aln. i l. och 55 aln. b. Orgwerket då giort af J Cahman med 24 st. och 4 bälgor, är nu et af de bästa i orten. Manualn 10 st. P. 8. Qd 16. Sp Fl 8. O 4. R Fl 4. Q 3. D 2. SO 2. T 8. Cb M 4. Rygg-Positiw. 6 st. P 4. Qd 8. S O 2. G 8. Q 3. Sch 3. äfwen en Cymbelstierna. tr. Pedaln byggd i 2 torn på [ 224 ]begge sidor om Positiwet har 8 st. P 8. U 16, O 4. Q 3. S O 2. D 2. T 8. Bas 16.

§. 19. XX. Engelholms Stads Kyrkas ålder obekant, men är nu 40 aln. l. och 36 aln. b. korsbyggnad af sten. Dess Orgwerk giort af Rådm. Ekenberg i Landscrona blef upsatt 1750. Manual 9 st. P 4. G 4 & 8. O 2 Fl 4. S O 1. Q 2½. M samt P 8. i 2 octawer. Pedaln har endast P 4. och T 8. samt 2 bälgor, alla pipor utom M af träd.

§. 20. XXI. Ystad. (a) Maria eller Stads Kyrkan mycket gammal korssbyggd 86 aln. l. och 40 aln b. har et förfallit Orgwerk. 9 st. Manual P 8. G 8. O 2 & 4. M 3. Fl 4. Q 2½. D och T 8. samt 6 st. Pedal P 8. U 16. Qd 8. O 2 & 4. T 8. (b) Petri eller Hospitals-Kyrkan 71½ aln l, 24 aln. b. blef byggd 1267, är utan Orgor.

§. 21. XXII. Marstrand. Maria Kyrka skall nu wara 300 år, är 50 aln i l. och 21 aln. b. Orgwerk blef här byggdt 1604, rep. 1715 af Elias Witting ifrån Schlesien, och 1734 af Cahman, har 9 st. P 1. G 8. Fl 4. O 2. R Fl 1. Q 1 och 1½. Gh 2. Sq [?].

§. 22. XXIII. Warberg. Dess Kyrka wart upbyggd efter 1666 års brand 54 aln. l. och 26 aln. b. men afbränd åter med Staden 1767, så ock et 1735 af Cahman förfärdigat Orgwerk om 10 st. Förut war här et litet Positiw. Nya Kyrkan blir 64 aln. l. och 26 aln b.

[ 225 ]§. 23. XXIV. Helsingfors Ulr. Eleon. Kyrka af träd är Korsbyggnad 45 aln. l. och 41 aln b. upsatt 1727, sedan den förra i kriget blef afbränd, hwilken olycka staden tilförene också öfwergått. På 1600 talet war här Orgwerk, men sedan har sådant saknats, tils C. Wåhlström 1772 förfärdigat et nytt werk.

§. 24. XXV. Westerås. Dom-Kyrkan Jungfru Maria til ära inwigd 1271, är flera gånger tilbyggd, täkt med koppar, (se p. 170) innehåller 153 aln. i l. och 61 aln. i b. har et af de prydeligare och högre torn i Riket. Det af Paul Müller fram i Choret upsatte werk 1615, som tilöktes 1627, ansågs odugligt 1702, Joh. Cahman byggde då et större bak i Kyrkan med 32 st. [9] Det samma förnyades af Gren & Stråhle, men P 16. behölts med förra Structurn och blef inwigt 1758 den 22 Jan. Har 33 st. och 6 bälgor. Manualn 14 st. P 8. Qd 16. Flr 8. Fl 4. Fl Fl 8. K Fl 4. Q 3. O 2 & 4. Sch 3. T 4, 8 & 16. v v. tr. Rygg-Positiw 9 st. P 4. G 8. Qd 8 B Fl 2. Sp Fl 4. Sch 3. T 8. Q 3. O 2. och Pedaln 10 st. P 16. S B 16. O 4 & 8. G 8. Sch 3. Bas 16. T 4 & 8. C 2. Skada är, at detta werk ehuru et af de [ 226 ]bättre, i anseende till Kyrkans låga hwalf och många pelare, ej gör nytta efter storleken.

§. 25. XXVI. Arboga. (a) Stads- eller Trefald. Kyrkan har i äldre tider warit Franc. Munkars Capell, är på 1500 talet ombyggd, nu 92 aln. i l, och 25 aln. b. Dess Orgwerk först uppsatt 1660, rep. 1700 af Woizig, renoveradt 1736 af Hedlund emot 4300 dal. k:mt men förbättradt af Stråhle 1744, är ganska trångt bygdt med 27 st. och 4 bälgor. Manualn 11 st. P 8. Qd 16. G 8. Fl 4. D 4. Q 3. O 2 & 4. Sch 3. T 8. v virg. tr. Rygg-Positiw 9 st. P 4. G 8. Fl 4. O 2. Q 3. Gh 4. Sch 3. D 2 & 4. Pedaln med 7 st står söder om Manualn, U 16. O 4 & 8. Rq 2. T 4 & 8. Bas 16. (b) Nicolai eller Up-Kyrkan anlagd i Kon. M. Ladulås tid, och af stadsboerne länge nyttjad, men nu Lands-Församlingen tilhörig, är 57 aln. i l. och 37 aln. b. Hade förut et af R R. Gustaw Posse 1660 skänkt Orgwerk, som rep. 1699, sedan köptes nytt af Hedlund 1736 för 400 R d. som består af 9 st. Manual P 4. G 8. Q 3. Fl 4. O 2. Gh. D 4. Sch 3. T 8. Pedaln 5 st. O 4 & 8. Rq 2. Sch M och T 8. har 3 bälgor.

§. 26. XXVII. Örebro Stads Kyrka S:t Niclas kallad, är urminnes, 78 aln. l. 38 aln. b. Dess Orgwerk byggt 1661 af G. Spett för 3300 dal. K:mt är flere gånger repar. särdeles 1717, men nu bristfälligt. Har 24 st. [ 227 ]och 4 Bälgor. Manualn 11 st. P 8. G 8 & 16. O 2 & 4. D 4. Q 3. Sch 3. Sq 2. T 8. Fogls 6. Rygg-Positiw med 6 st. P 4. G 8. O 2. Qd 8. Q 3. M 3. Pedalen 7 st. O 4 & 8. Rq 2. M 4. U 16. T 8. Bas 16. Begge Claweren gå ifrån c til 2 str. a, Pedaln ifrån c til et st. c.

§. 27. XXVIlI. Jönköping. (a) Nya eller Christina Kyrka grundlagd 1649, inwigd 1673 är 94 ½ aln. i l. och 47 ½ aln b. Et gammalt Orgwerk som stått i träd-Kyrkan, blef då såldt til Ekesiö, och nytt förfärdigadt af Hans Cahman med 24 st. och 5 bälgor, alla pipor af Org. metall. Manualn 8 st. P 8. B 16. O 4. S O 2. T 8. Q 3. M 4. Qd 8. Rygg-Positiw 8 st. P 4. G 4. Q 3. Cb 3. G 8. H Fl 2. Sx. K 8. tr. Pedaln 8 st. P 8. U 16. G 8. O 4. C 2. Dul 16. B Fl 2. T 8. Utom dess en så kallad Här-pukstämma. Detta werk blef inwigt 1683 Pingst-dagen, kostat 10000 dal. S:mt, men är skänkt af Comissar. Pet. Håkanson. [10] Hwarom dess Epitaphium här widare berättar. (b) Slotts-Kyrkan som 1737 afbran, hade et litet Positiw, hwilket warit skänkt af Riksd. Gref Brahe til Wisingsö och derifrån blef hit lånt. I de 2 [ 228 ]Capell på Stadens Ö. och W. Kyrkogårdar, som i Gref Dalbergs tid upbyggdes, saknas Orgor.

§. 28. XXIX. Lindköping. (a) Dom-Kyrkan, fordom S:t Pers kallad, som til byggnad af telgsten med höga hwalf är ibland de präktigare i Riket, blef först anlagd i 12 Sæculo men sedan tillökad, innehåller nu 162 ½ aln. l. och 46 aln. b. Om dess äldre Orgwerk är redan nämdt p. 174 & 176. Det större gamla på 1620 talet, war mäst byggdt med Kon. Gust. Adolphs bekostnad. Nu warande werk förfärdigadt genom Joh. Cahman 1733 för 5000 dal. S:mt är prydligt, och et ibland de bättre af 28 st. och 5 bälgor. [11] Manualn 12 st. P 8. Qd 16. v d’ g 8. Fl Fl 8. Flr 4. R Fl 4. O 4. Gh 2. Rq 2. M 4. T 8. Sk 16. Öfwerwärk. 8 st. P 4. Sp G 8. Qd 8. Flage 4. Q 3. O 2. M 4. v h tr. Pedalen 8 st. P 8. U 16. Q 6. O 4. Rq M 5. T4 & 8. Bas 16. (b) S:t Lars eller Lands-Kyrkan uråldrig, feck 1700 et litet werk ifrån [ 229 ]Söderköping af 6 st. som bortsåldes 1767, samma år gordes et nytt om 10 st. af Wistenius. Manual. P 4. G 8. Fl 4. Qd 8. Q3. O 2. Sp Fl 2. M 3. T 8. ½v. T 4. bas & v v.

§ 29. XXX. Köpings Kyrka, fordom S:t Olofs kallad, är bland de äldsta, blef 1702 ombyggd, håller 79 aln. l. och 48 aln b. Nu warande Orgwerk upsattes af Cahman 1725 för 4500 dal. k:mt med Manual och bihängd Pedal, har 10 st. och 3 bälgor. P 8. Qd 16. Fl Fl 8. O 2 & 4. Q 3. R Fl 4. M 4. T 8. T 4. bas och v h disc. tr. rep. 1768 af Söderström.

§. 30. XXXI. Strengnäs. Dom-Kyrkan fullbyggd 1291, inwigd til S:t Petri och Pauli minne, men flere gångor afbränd och sedan förbättrad, (se p. 170) är 150 aln. l. 56 aln. b. Dess Orgwerk öfwer 200 år gammalt, skall wara upsatt af 2 bröder ifrån Tyskland och rep. 1703. Wid 1723 års wådeld af åskan, blef det nedtagit, och 1727 af Johan Cahman åter i stånd satt, med 26 st. och 7 bälgor. Sedan giordes någon förbättring der på 1734 af Hedlund, samt åter 1745 en större renov genom Dan. Stråhle, för 7600 dal. K:mt, då wissa stämmor blefwo förändrade. [12] [ 230 ]Manualn har 10 st. P 8. Qd 16. O 2 & 4. Q 3. Sch 3. Sq 2. T 8. G 8. T 4. bas. v v disc. Pedaln 8 st. P 8. U 16. O 4. C 2. Rq 2. T 4 & 8. Bas 16. Rygg-Positiw 8 st. P 4. G 8. Flr 2. O 2. Sch 3. Q 3. Fl 4. T8.

§. 31. XXXII. Skara. Dom-Kyrkan inwigd Maria til ära 1145, är en kostsam byggnad af finqwader och Sandsten; innehåller nu 93 aln. l. 57 aln b. p. 172. är här anmärkt om Orgwerk redan i 12 Sæculo. Dess nu warande Orgwerk upsattes 1697 af Cahman och Joh. Åhrman med 10 st. Manual. P 8. Qd 16. G 8. O 2 & 4. Q 3. D 4. M 4. Sch 3. T 8. Pedaln 8 st. P 8. G 8 & 16. Q 3. O 4. Sch 4. T 8. Bas 16. Rygg-Positiw 6 st. P 4. Fl Fl 8. Sp Fl 4. O 2. Gh 3. Q 3. Det sist nämde är omgiordt af Ewerhardt til P 4. G 8. Fl 4. O 2. v h 8. I öfrigt skall werket genom honom wara renoveradt, sedan det förut blifwit af flere oförfarne repar. men bortskämt.

§. 32. XXXIII. Wexiö Dom-Kyrka förmenes wara påbegynt i S:t Sigfrids tid, och efter honom nämd, färdig omkring 1200. Afbränd flere gånger, sist 1740 genom åskan, men sedan nybyggd håller 82 aln. l. 51 ½ aln. b. hade förut et wackert Orgwerk, af Hans Cahman förfärdigadt med 10 st. Manual. 9 st. Pedal och 8 st. Rygg-Positiw, som elden förtärde, [13] har ännu icke fått något i ställe.

[ 231 ]§. 33. XXXIV. Lunds Dom-Kyrka, med 2 torn, fordom S:t Lars kallad, byggd af Sandsten och bland de äldsta i Riket, är inwigd 1145, täkt med bly, innehåller 135 ½ aln. l. 50 aln. b. At den warit bland de första Kyrkor, som haft Orgor redan år 1237, är nämdt p. 172. Dess nu warande werk är mycket gammalt, byggdt på öst. sidan öfwer altaret, bakom hwilket är et stort rum, det har 24 st. och 6 bälgor, består af 10 st. Manual P 16. O 4 & 8. M 4. Sk 4. G 8. Q 3. S O 2. T 8. Bl F 4. Pedaln 6 st. U 16. O 4 & 8. C 2. T 8. Bas 16. I stället för Rygg-Positiw, finnes här Bröst-Positiw; som är utbyggdt öfwer Claweren, med 8 st. G 4 & 8. Sq. K 8. O 4. Gh 2. Sch 2. M 3. tr. 2 Cb stjernor. alla pipor äro af Metall, har i Claweren kort Octaw ifrån c til 2 st c. står i gl. Chor thon, rep. 1669 och åtskillige gånger sedan, men fordrar widare förbättring.

§. 34. XXXV. Söderköping. (a) S:t Lars eller Stads-Kyrkan, hwars ålder är obekant, säges wara byggd på pålar, är 62 aln. l. och 35 aln. b. Har et gammalt Orgwerk, hwars [ 232 ]Manual och Positiw förmenes blifwit skänkt af Carl Gera för mer än 200 år sedan, [14] och kommit från något Closter i Polen. Pedaln är byggd omkring år 1700 af Joh. Arfw. Agerwall. Altsammans flere gånger förbättradt och sist af Swalberg renov. 1767. Består af 19 st. med 4 bälgor. Claweren börja wid gr. f g a och sluta med 2 st. a. Pedalns gr. Octaw är ock kort. Manualn 8 st. P 8. O 1 & 4. S O 2. G 4. Q Fl 3. R 8. Cb Sch disc. Rygg-Positiw. 6 st. G 8. Fl 4. Fld 2. Q 3. O 1. Sch 2. Pedaln 5 st. alla af ten. P G 8. Q 3. O 1 & 4. T 4. (b) Drotens eller Lands-Kyrkan är uråldrig 51 aln l. 22 aln b. har et Positiw om 5 st. skänkt af Landshöfd. Gust A. von Osten genant Sacken.

§. 35. XXXVI. Hudwikswall. Nu warande Kyrka Jacobi kallad, är grundlagd 1643, inwigd 1672, bränd af Åskan 1691 men sedan förnyad, håller 68 aln. i l. och 22 b. Fick nytt Orgwerk 1714 genom Cahman med Manual af 10 st. för 3500 dal. K:mt, som 1733 af honom öktes med Pedal och Positiw för 4500 [ 233 ]dal. Manual. 10 st. P. G. O. Q. M. Qd &c. &c. Pedaln 6 st. P 8. U 16. O 4. Rq 2. Bas 16. T 8. Rygg-Positiw. 6 st. P 4. G 8. Q 3. Fl 4. O 2. Sch 3. Blef rep. 1748. af Gren & Stråhle.

§. 36. XXXVII. Mariestad. Kyrkan, som fådt namn Maria, anlagd af Hertig Carl 1593, fullkomnad 1615, är 90 aln. l. och 24 aln. b. har brunnit 1693. Sedan Prost. Rudberus i Lyrestad, (se p. 182) 1667 åtagit sig at med Orgbyggares tilhielp skaffa Församlingen Orgor för 1200 dal. S:mt, och förslag dertil upsattes af Fr. Boll, berättas samma werk 1672 blifwit färdigt, med 8 st. Manual, 8 st. Rygg-Positiw och 8 st. Pedal; men blifwit förstördt i brand. Et nytt betingades af Cahman 1704, som ock följanSde året emot 1600 dal. S:mt hitkom, rep. 1731 af Hedlund, består af 22 st. Manualn 9 st. P 8. Qd 16. Sp Fl 8. O 2. & 4. Q 3. D 4. M 4. T 8. Rygg-Positiw 6 st. P 4. G 8. Fl 4. Q 3. O 2. Sch 3. Pedaln 7 st. P 8. U 16. O 4. Rq 2. M 4. Bas 16. T. 8.

§. 37. XXXVIII. Carlstad. Sedan Staden, som af Hertig Carl 1584 blifwit anlagd, mistat sin gamla Kyrka i 1719 års brand, (hwars Orgwerk förmenes warit giordt af Prost. Rudberus,) är nu warande Dom-Kyrka 70 aln. l. och 28 aln. bred med kors-byggnad på annat ställe upsatt, 1730 inwigd och kallad [ 234 ]Fredrich. Den hade i början et Positiw, men nytt Orgwerk, betingadt af Hedlund 1747, blef fullkomnadt af Gren & Stråhle 1753, och är det bästa i orten, med 30 st. 6 bälgor. Manualn 11 st. P 8. Qd 16. Fl Fl 8. Flr. O 4. Fl 4. Q 3. S O 2. Sch 3. T 8 & 16. Öfwerwerket 9 st. P 4. G 8. Qd 8. Sp Fl. 4. Q 3. O 2. Sch 3. T 8. T 4. bas. v v. och tr. Pedaln 10 st. P 16. U 16. G 8. O 4 & 8. Sch 3. C 2. T 4 & 8. Bas 16.

§. 38. XXXIX. Hernösand. Kyrkan, som med Staden blef anlagd i Konung Johan III. tid, är 50 aln. l. 21 aln. b. blef efter 1721 års brand försedd med nytt Orgwerk, gjordt af Cahman 1731, för 3295 dal. S:mt, har 23 st. Manual. 10 st. P 8. M 4. Sp Fl 8. R Fl 4. Q 3. Sq 2. Qd 16. O 2 & 4. T 8. Rygg-Positiw. 6 st. P 4. Q 3. G 8. O 2. Fl 4. Sch 3. Pedaln 7 st. P 8. U 16. O 4. M 5. T 4 & 8. Bas 16.

§. 39. XL. Uleå Träd-Kyrka, som nedrefs 1769, war byggd 1613, innehöll 72 aln. l. 20 aln. b. Hade fått Orgwerk 1651 af 14 st. hwilket Per Hans. Thel från Gefle förfärdigat emot 1522 dal. K:mt, men blef förderfwat af fienden 1714. I stället gjordes et nytt werk af Bejer 1726 med 8 st. Manual och 6 st. Pedal, til en del med Handelsm. Carl Fagerholms bekostnad; det samma är ännu i förwar. Nya sten-Kyrkan är 77 aln. korsbyggnad.

[ 235 ]§. 40. XLI. Torshella. Kyrkan är mycket gammal, 63 ½ aln. l. 24 b. bekom nytt Orgwerk 1744 genom Dan. Stråhle, har allenast Manual med 10 st. P 4. Qd 8. Q 3. Sq 2. G 8. Sp Fl. 4. O 2. Sch 3. T 8. ½ver, T 4 bas. v v. Hade förut et uråldrigt Positiw.

§. 41. XLII. Eskilstuna behåller minnet af S:t Eskill i XI Sæculo. Kyrkan uråldrig 80 aln. l. 16 aln. b. med 38 aln. Korsbyggnad. Nu warande Orgwerk har 6 st. Manual P 4. Q. 3. S O 2. Fl 4. G 8. T 8. disc. Pedaln 4 st. S B 16. G 8. O 4. T 8. bas. Orgläktaren är skänkt af Rådman Casper Grau 1672.

§. 42. XLIII. Borås. Kyrkan med Staden anlagd i Kon. Gust. Adolphs tid och efter honom nämd. Afbran 1681 och 1727, är 71 ½ aln. l. 34 ½ aln. b. Efter första brand byggdes här nytt werk 1694 genom Mag. Åhrman, som 1719 blef förnyadt af Joh. Cahman med 26 st. men gick förloradt wid eldswådan 1727. Nu warande werk är upsatt 1736 af samma Cahman för 5000 dal. S:mt, har sedan blifwit rep. af Wåhlström, består af 28 st. Manualen 10 st. P 8. Sp Fl 8. O 4. Rq 2. M 4. Qd 16. Q 6. R Fl 4. D 4. T 8. Öfwerwärk. 9 st. P 4. Qd 8. Fl 4. Sq 2. Sp Fl 8. Q 6. O 2. Sch 3. v h 8. Pedaln 9 st. P 8. Q6. O 4. U 16. G 8. Rq M 5. Bas 16. T 4 & 8.

[ 236 ]§. 43. XLIV. Wennersborg. Kyrkan anlagd med Staden i Drot. Christinas tid, är 7[?] aln. l. 22 aln. b. utom 49 aln. korsbyggnad. Fick Orgwerk 1673, som förmenes warit gjordt af Prost. Rudberus, men blef 1683 tilökt med Rygg-Positiw, och har sedan fått Pedal genom Cahman. 1766 blef detta werk förnyadt af Ewerhardt och består nu af 20 st. Manualen 10 st. P 8. G 8. O 2 & 4. Q 3. Fl 4. Sch 3. B 16. T 8. och v h. tr. Pedalen 6 st. P 8. O 2 & 4. Q 3. T 8. Bas 16. Rygg-Positiw 4 st. G 8. O 2. Fl 4 och v v.

§. 44. XLV. Enköping. Wårfru Kyrka är mycket gammal 72 aln. l. 21 ½ aln. b. med 44 aln. utbyggnad, war förut endast för Soknen, men sedan Stads-Kyrkan brann 1548, är den nyttjad af bägge församlingarne, har et åldrigt werk, som blef rep. 1746 af Holm. Manual 6 st. P 4. R Fl 8. O 2. S O 1. Q 3. Fl R 4. Rygg-Positiw. 5 st. P 4. G 8. O 2. M 2. Bason 4. Pedaln 3 st. T 8. O 4. G 16. I äldre tider war här et litet Positiw bak i Kyrkan.

§. 45. XLVI. Sahla. Stads Kyrkan Christina kallad, inwigd 1641, är 76 aln. l. 26 aln b. Mistade sitt Orgwerk i 1736 års brand, men fick et nytt och större werk 1758 genom Gren & Stråhle, med 27 st. och 6 bälgor. Manualn 10 st. P 8. Qd 16. Fl Fl 8. Sp Fl 4. Flr. Sch 3. O 2 & 4. T 8 & 16. [ 237 ]Öfwerwerk. 8 st. P 4. O 2. K Fl 8. R Fl 4. Sch 3. T 8. T 4. bas. v v. Pedaln 9 st. P 8. S B 16. G 8. O 4. Sch 3. C 2. Bas 16. T 4 & 8. Sedan branden finnas ännu 3 stora silfwerpipor i behåll, förärade af Bergmäst. Grisbak, som nytias i werket, och är gr. C om 130 lod, H 48 316 lod och ostr. C 45 1516 lod. [15]

§. 46. XIVII. Sigtuna, en af de äldsta Städer, som fordom ägt flere Kyrkor, nyttjar nu Maria eller Closter-Kyrkan. Et 1511 fram i Choret upsatt Positiw war länge obrukligt, men 1747 byggdes nytt werk bak i Kyrkan genom Hedlund af 8 st. Manual P 8. Qd ½ver. O 2 & 4. Sp Fl. G 8. Q 3. M 8. T 8. ½ver.

§. 47. XLVIII. Wadstena. Har 2 stora Kyrkor. (a S:t Pers eller Stads Församlingens är 71 aln.l. 24 ½ aln b. med tegeltak, byggd 1464, försålde sitt gamla werk 1758 af 14 st. och fick et nytt genom Wistenius 1760. Manualn 13 st. P 4. ½v. G 8 & 4. Qd 8 ½v. O 2. Q 3. Sp Fl 2. Rq 2. M 4. T 8 ½v. T4. bas. v h. samt Fl 4. och Qd 16. en Octaw. Pedaln 7 st. P 8. G 8 & 16. O 4. M 4. T 8, & 16. men pipor i gr. Octawen allena, emedan den öfre Oct. är bihang af Manualen och således en särdeles invention. (b S:t Britas eller [ 238 ]Closter-Kyrkan byggd af telg sten 1424 med koppar täkt, 90 aln. l. 54 b. är utan orgor.

§. 48. XLIX. Skeninge. Äfwen uråldrig, äger allenast i behåll Maria Kyrka 66 aln. l. 34 aln b. Hade et 1630 af Borgmäst. Per Jonson sielf giordt och skänkt Positiw om 9 st. som såldes til Fiwelstad. Nytt werk byggdt 1772 af Wahlberg, har 12 st. Manual. P 8. B 8. G8. Qd 8. Q 3. O 2. K Fl 4. Flr 4. Gh 2. Sch 3. T 8. v h. Pedaln 9 st. P 8. B 16. S B 16. Viol. 8. Q 6. O 4. R 4. Bas 16. T 8.

§. 49. L. Wasa och Mustasaari Kyrka 87 aln. l. 20 aln. b. med 67 aln. korsbyggnad, är upsatt efter 1714 års fiendtlige härjande, då ock det 1668 hitköpte, samt 1670 flyttade Orgwerk förstördes. Et litet werk om 10 st. skall nu wara i stället giordt af Skeps-Byggmäst. Telin, at nyttjas, til des han hinner förfärdiga et större om 20 st. som blifwit utlofwadt.

§. 50. LI. Lidköping. Kyrkan som haft namn af Nicolai mycket gammal, men ombyggd på 1670 talet, är 63 aln. l. 26 aln. b. Hade fått et 7 st. Positiw 1623 af Borgmäst. And. Christopherson. Nytt Orgwerk upsattes 1687 af 3 Clawer med 43 st. 6 bälgor och 2062 pipor, hwilket Prosten Joh. Rudberus skänkt och sielf förfärdigat, såsom p. 183 säges. [16] [ 239 ]Manualen 12 st. P 16. G 8. Sp Fl 8. O 4 & 8. Fl 4. Q 3. S O 2. Sx 2. M 4. T 8. C 4. Rygg-Positiwet 12 st. P 8. S 8. Qd 8. Q 3. G 8. Sq 2. S O 2. S Q 1. Cb 1. Sch 3. Dul 8. O 4. Bröst-Positiw. 7 st. G 4 & 8. Q 3. Sx O 1. Cb 1. Gh 1. Pedalen 12 st. med 2 afdeln. P 8. U 16. G 8. O 4. Sq 2. Bas 16. T 8. war byggd lika högt med manualn, men P 16. G 8. Sp Fl 4. B Fl 2. T 8. hade sin regering under Pedals Claw. U 32 war ock påbegynd. I början woro här super diss. och giss. men blefwo sedan borttagne. Detta Rudberi mycket kostsamt byggde, samt med bildthuggeri och starck förgyllning utzirade Orgwerk är efter flere repar. omsider förloradt, och et nytt betingadt af Ewerhardt med Manual. P 8. B 16. G 8. Sp Fl 4. O 2 & 4. Sch 3. T 8. Pedalen P 8. U 16. O 2 & 4. B Fl 1. Bas 16. T 8. Positiw P 4. G 8. O 2. Fl 4. v h. tr.

§. 51. LV. Öregrund. Gertruds Kyrka 400 år gammal, 45 ½ aln. l. 24 ½ aln. b, saknar ännu Orgwerk sedan 1652 års brand.

§. 52. LIII. Södertelge Stads Kyrka urminnes, skall haft namn af S:t Ragnild, är 60 ½ aln. i l. och 35 aln. b. Orgwerket säges först wara skänkt af Er. Ers. Enebom, som kallas Karin Båts bokhållare på Halls Sätesgård, men är i sednare tider repar. har 26 st. 4 [ 240 ]bälgor. Manualn 9 st. P 8. G 8. Q 3. O 2 & 4. M 4. Fl 4. Qd 16. T 8. Pedalen 9 st. S 16. G 8. Qd 16. O 2 & 4. Fl 4. Bas 16. T 8. C 4. Rygg-Positiw 8 st. P 8. Qd 8. Q Fl 1½. Sch 3. Fl 8. O 2. Rq 2. Dulc 8.

§. 53. LIV. Norrtelge. Kyrkan, som med Staden blef anlagd i Konung Gust. Adolphs tid, war af träd och brändes genom Ryssen 1719. Den af sten upbyggde är 49 aln. l. 20 aln. b. Sedan Orgwerket blef förstördt, är intet nytt hitskaffadt.

§. 54. LV. Hedemora Kyrka räknar sin ålder til 500 år, är inwigd på Pauli dag, och deraf nämnd, men i sednare tider tilbyggd och 1772 med nytt torn försedd. Innehåller 90½ aln. i l. 42 aln. br. Et Positiw blef upsatt 1590 wid Sacristie-muren, hwilket ökades 1634 til 19 st. men flyttades 1685 bak i Kyrkan af Gör. Woizius, och blef åter rep. 1727 af Dan. Stråhle, som då byggde dertil Pedal. När Staden 1754 brann, togs det ned. Nytt werk upsattes af Gren & Stråhle 1757, som kostade 20000 dal. K:mt, hwartil Orgn. Hedenstrand skänkte 1000 dal. det är byggdt såsom Clara werk med en rund öpning midt uti, består af 13 st. Manual och 9 st. öfwerwerk med bihängd Pedal. Manualn P 8. Qd 16. O 2 & 4. Q 3. Fl Fl 8. Flr. Fl 4. Sch 3. C 2. T 4, 8, & 16. Öfwerwerket P 4. K Fl 8. R Fl 4. Q 3. O 2. Sch 3. T 8. T 4. bas. v v.

[ 241 ]§. 55. LVI. Lindesberg. Kyrkan urminnes, men tillbyggd 1658, mäst i fyrkant, 40 aln. l. och 38 aln. b. Fick Orgwerk 1662 som 1736 af Stråhle blef renov. med ny Pedal för 2400 dal. Är äfwen 1755 rep. af Gren & Stråhle för 1500 dal. och bekom v v. Manualn 9 st. P 8. O 2 & 4. Sq 2. T 8. Qd 16. G 8. Q 3. Sch 3. G 4 bas. v v. tr. Pedaln 6 st. P 8. O 4. S B 16. T 4 & 8. Bas 16.

§. 56. LVlI. Nora Kyrkas första anläggning obekant, men är til en del ombyggd 1684, håller 71 aln. l. och 24 aln. br. Bekom nytt Orgwerk 1691 med 20 st. och 3 bälgor, hwilket ehuru flere gångor repar. nu mäst är förloradt och består af 22 st. Manualn P 8 & 4. O 2 & 4. Fl 4 & 4. Sd. G 8. Nas 2. Sch 3. T 8. tr. Rygg-Positiw. P 4. Sch 3. O 2. Sd. R Fl 2. Fl 4. Pedaln O 4. U 16. G 8. Bas 16. T 8.

§. 57. LVIII. Ekesiö. Kyrkans ålder går öfwer 300 år, är af sten 50 aln. l. men har utbyggnad af träd. 1673 hitköptes Jönköpings gamla werk men såldes 1758 til Hultsiö. Et nytt upsattes 1759 af Wistenius för 2100 dal. S:mt med 18 st. och 3 bälgor, som är rep. af Wahlberg & Wollander. Manual P 4 ½v. G 4 & 8. Qd 8 ½v. O 2. Q 3. R q 2. M 4. T 8 ½v. T 4. bas. v h. 8 disc. Pedaln med en Octaws egne pipor P 8. G 16 & 8. O 4. M4. T 8 & 16. Gröfsta Octawen i Manualn utgör äfwen [ 242 ]Pedalns öfre Octaw, på samma sätt som i Wadstena; se §. 48:

§. 58. LIX. Uddewalla S:t Annas Kyrka är 54 aln. l. 21 aln b. med 42 aln. korsbyggnad, å nyo upsatt 1656, sedan den gamla med staden blifwit afbränd. 1721 såldes härifrån et litet positiw til Fiskebäcks Kyrka, som här warit brukadt sedan 1673, giordt i Köpenhamn af Joh. Stenback för 500 dal. S:mt. Nu warande Orgwerk är förfärdigadt 1721 af Joh. Cahman för 6000 dal. S:mt med 24 st. Manualn P 8. Fl Fl 8. Q 3. S O 2. M 4. Qd 16. O 4. R Fl 4. D 4. T 8. Rygg-Positiw. P 4. Qd 8. S O 2. G 8. Q 2. M 3. tr. Pedaln U 16. Rq 2. P 8. O 4. M 4. Bas 16. T 8 & 4.

§. 59. LX. Askersund. (a Stads Kyrkan af träd (som wart upbyggd sedan sten-Kyrkan genom ljungeld afbran 1661) är nu 48 aln. l. 15 aln. b. men skall snart ombyggas. Här war förut et litet Positiw, som 1732 nedtogs; sedan upsattes et dylikt om 6 st. af Orgnist. Joh. Lenning, men är nu förfallit. (b Lands-Kyrkan har inga Orgor, men är tilbyggd 1646.

§. 60. LXI. Ulricähamn. Kyrkan med staden urgammal, förut kallad Bogesund, men 1741 nämd efter Drotn. Ulrica, är tilökad 1758, nu 50 ½ aln. l. 15 aln. b. Hade förut et litet Positiw, men bekom nytt werk genom Hedlund [ 243 ]1740 med 10 st. Manual. P 8. G 8. O 2 & 4. R Fl 4. Sq 2. Qd 3 & 8. Sch 3. T 8.

§. 61. LXII. Hjo. Kyrkan til sin första byggnad af träd 26 ½ aln l. och 13 aln bred, får nu en tilökning af sten 25 aln. l. 17 aln. h. och skall widare på lika sätt fullbyggas af sten, har icke Orgwerk.

§. 62. LXIII. Sköfde, S:t Helena Kyrka i 12 Sæculo anlagd, war 54 aln. l. 37 ½ aln b. brann 1759, men blef 1765 åter i stånd satt. Hade förut et litet Orgwerk som förstördes, fick 1769 et nytt werk genom Ewerhardt med 13 st. Manual P 4. G 8. Fl 4. O 2. Q 3. Sch 3. T 8. v h. Pedalen P 8. U 16. O 4. T 4 & 8.

§. 63. LXIV. Björneborg. Kyrkan är af träd 200 år gammal, 50 aln. i l. och 23 aln. bred, men har aldrig haft Orgor.

§. 64. LXV. Raumo. Kyrkan uråldrig 51 aln. l. 24 aln. b. Har ännu lemningar af et gammalt Positiw, hwarom ingen kundskap kan lemnas.

§ 65. LXVI. Torneå Stads Kyrka af träd blef först upsatt 1642, afbran 1682, men sedan åter upbyggd och kallad Ulrica, är 48 aln. l. 20 aln. b. Fick 1753 et Orgwerk af 7. st. genom Organ. Kinström, som straxt fans odugligt. (se p. 187.) men blef dock rep. 1769 af Swalberg. [17] [ 244 ]
§. 66. LXVII. Christinehamn. Kyrkan af träd är 72 aln. l. 22 aln. b. med 50 aln. korsbyggnad, räknar sin ålder ifrån Stadens anläggning i Dr. Christine tid, som ock gifwit den namn. Orgwerket skall wara skänkt af Gen. Insp. Chrispin Flygge på 1660 talet med 9 st. ökades 1708 af Cahman med Pedal, har nu 15 st. Manualn P 8. Qd 16. O 2 & 4. G 8. Q 3. Sch 3. Sq 2. T 8. Pedaln P 8. O 2 & 4. Q 3. T 8. Bas.

§. 67. LXVIII. Sundswalls nya eller Lowisa Ulricas Kyrka utan pelare, af 60 aln. l. 26 aln. b. med liten korsbyggnad, blef inwigd 1753: I gamla träd-Kyrkan byggd 1650 men nedtagen 1764, war först et litet Positiw; sedan upsattes der 1730 af Cahman 10 st. Manual, som wid des flyttning til nya Kyrkan 1757, ökades med 7 st. Pedal af Qwarnström för 4000 dal. K:mt, så at detta werk nu består af 17 st. och 5 bälgor. Manualn har P 8. Qd 16. Q 6. ½v. R Fl 4. Sp Fl 8. M 5. S 8. O 2 & 4. T 8 ½ver. Pedaln P 8. U 16. O 4. Q 6. B Fl 2 ½v. T 4 ½v. Bas 16.

§. 68. LXIX. Söderhamns Ulrica Kyrka är Korsbyggnad af 55 aln. l. och b. inwigd 1693. I träd-Kyrkan som med Staden blef anlagd i Kon. Gust. Adolphs tid, men [ 245 ]upbrändes af Ryssen 1721, war et Positiw byggdt fram i Choret 1663 af Pet. Hans. Thel, som blef rep. 1676 och haft 18 st. Rådm. Lars Stillman skall sedan flyttat samma werk i Nya Kyrkan, det med någre. st. ökadt, och byggt en prydelig Structur, hwilken ännu bibehålles, men sielfwa werket ombyggdes 1740 af Stråhle med 26 st. Manualn 11 st. P 8. Qd 16. Sp Fl 8. O 2 & 4. Q 3. Sch 3. Sq 2. Fg 16. T 8. v. h. Pedalen 6 st. S B 16. Bas 16. O 4 & 8. T 4 & 8. Rygg-Positiwet 9 st. G 8. O 2 & 4. Sch 3. G Fl 4. Gh 2. Dulc. Flr. v. v. tr. Den här för trängsel byggde tredubla regering är af många såsom mästerstycke ansedd. Jemf. p. 186.

§. 69. LXX. Borgo. Des gamla och förfallna Kyrka, hwilken efter Wiborgs öfwergång och Dom-Capitlets hitflyttning 1721 bär namn af Dom-Kyrka, innehåller omkring 50 aln i l. men är sedan 1708 års olyckeliga brand utan Orgwerk och andra prydnader. [18]

§. 70. LXXI. Ny-Carleby. S:t Britas Kyrka af träd, blef ombyggd 1708, är 60 aln. l. 21 aln. b. med 32 aln. i korsbyggnad. Har 1768 fått Orgwerk af 8 st. som [ 246 ]Skepsbyggm. And. Telin förfärdigat med 2 bälgor. Manual P 4. G 8. Sp Fl 4. Q 3. O 2. T 8. Pedaln Bas 16. och U 8. I gamla träd-Kyrkan som upbyggdes i Konung Gust. Adolphs tid war ock et litet Positiw.

§. 71. LXXII. Gamla Carleby. Kyrkan af träd anlagd 1655, men af Ryssen förstörd 1714, och sedan upbyggd, är 49 aln. i l. 19 aln. b. med 2 utbyggnader af 28 aln. Fick Orgwerk 1696 med 21 st. som upsattes af Johan och Christ. Bejer, men 1714 gåt förloradt, 1738 blef det samma förnyadt genom Er. German, och består ännu af 21 st. med 8 bälgor 2 Cymb. stjernor och 8 små klockor. Manualn 10 st. P 8. B 16. H Fl 8. O 2 & 3. Fl 4. Q 3. M 3. T 8. v h 8. Pedaln 5 st. P 8. S B 16. O 4. Bas 16. T 8. Rygg-Positiw. 6 st. P 4. G 8. O 2. Sp Fl. 4. Q 3. Dch 2. Detta werk blef rep. 1748. af Hedlund, då Qd. gordes til B, är dock nu nog bristfälligt.

§. 72. LXXIII. Umeå Stads Kyrka af träd, 34 aln. l. 16 aln. b. anlagd i Kon. Gust. Adolphs tid, har et klent Positiw om 9 st, byggdt 1740 af klock. Paul Billberg i Nordmaling.

§. 73. LXXIV. Piteå Stads Kyrka af träd, 38 aln. l. 16 aln. b. upbyggd 1686, fick 1755 et litet, men godt werk, om 7 st. genom Gren & Stråhle: P 4. Sp Fl 4. O 2. G 8. Qd 3. Sch 3. T 8. ½v.

§. 74. LXXV. Luleå Stads-Kyrka af träd [ 247 ]100 år gammal, eger et Positiw om 6 st. hitköpt ifrån Danwiks Kyrkan och föräradt af Inspect. Stigman.

§. 75. LXXVI. Mariefreds Kyrka 57 aln. l. med 33 aln. utbyggnad, war anlagd 1624 af Kon. Carl IX:s Gemål Dr. Christina, den afbr. 1632, blef ändock sedan i stånd satt af Dr. Ulr. Eleon. på 1690 talet, har ej Orgwerk.

§. 76. LXXVII. Nystads Kyrka 51 ½ aln. l. 30 aln. b. af 150 års ålder, saknar än Orgw.

§. 77. LXXVIII. Ekenäs Kyrka nybyggd omkring år 1650 af sten, 44 ½ aln l. 24 aln. b. Har aldrig haft Orgor.

§. 78. LXXIX. Philipstads Kyrka af träd anlagd 1616 och utbyggd 1704, är nu 63 ½ aln. l. 46 ½ aln. b. Dess första Orgwerk blef upsatt 1644 genom Borgmäst. Ewert. Strokirks försorg; men det nu warande 1730 af Joh. Cahman. [19] Består af 18 st. Manual P 8. Qd 16. M 5. och T 8 ½v. R Fl 4. Q 6 & 3. O 4. S O 2. Sp Fl 8. Pedalen P 8. O 4. M 4. S B 16. Rq 2. T 4 & 8. Bas 16.

§. 79. LXXX. Falköpings Kyrka uråldrig 60 aln. l. är ännu utan Orgwerk.

§. 80. LXXXI. Alingsås Kyrka 46 ½ aln. [ 248 ]l. 17 aln. b. är mycket äldre än Staden, som anlades i K. Gust. Adolps tid, saknar ock Orgw.

§. 81. LXXXII. Wimmerby förra Kyrka war af träd, men den nu warande af sten, byggd 1685 53 ½ aln. l. 28 aln. b. Et litet Positiw af 10 st. blef upsatt efter accord 1710, genom Joh. Årman men såldes 1768 til Frödinge. Nytt Orgwerk af 20 st. som kostat öfwer 7000 dal. S:mt är upsatt 1769 genom Lars Wahlberg med 4 bälgor inbyggde på hwalfwet. Manualn 12 st. P 8. Qd 16 & 8. O 4. S O 2. G 8. R Fl. 4. Gh 4. Sch 4. T 8 & 4. bas. v v. disc. tr. Pedalen 8 st. P 8. S B 16. viol 8. O 4. Q 3. T 4 & 8. Bas 16.

§. 82. LXXXIII. Kongelf uråldrig; nu warande Kyrkan af träd 50 aln. l. 14 ½ aln b. med 40 ½ aln. korssbyggnad, upsatt efter 1645 års brand. Har et litet Positiw gjort af H. Cahman och inwigdt 1696. men är nu förfallit, äger 9 st. och 2 bälgor. P 8. G 8 & 4. Q 3. Sq. Sd. S O. M. och T 8.

§. 83. LXXXIV. Sölwitsborgs Kyrka 72 ½ aln. l. 17 aln. b. med tegeltak, urminnes, skall fordom haft Orgwerk, hwilket lemningar af bälgor m. m. utwisa, men saknas derom widare underrättelse.

§. 84. LXXXV. Laholm. Kyrkan 56 aln. l. 15 ½ aln. b. mycket gammal och täkt med bly. Des förra Positiw om 6 st. war skänkt 1650 af Kämnern Mogens Sörenson Trana, men nu [ 249 ]warande werk med 6 st. förnyadt genom Gust. Wolterson 1764, och af Assess. Pet. Petterson bekostadt, har P 4. G 8. O 2. D. M 3. Sch 2. och tr. samt 6 små klockor med en bälg.

§. 85. LXXXVI. Trosa Kyrka 48 aln. l. 24 aln. b. upbyggd efter Stadens flyttning i K. Carl IX tid, är utan Orgwerk.

§. 86. LXXXVII. Östhammar. Efter Stadens flyttning är Kyrkan byggd och inwigd 1675, 68 aln. l. 19. aln. b. saknar Orgor.

§. 87. LXXXVIII. Säther. Dess nog förfallna Kyrka 57 aln. l. 27 aln b. räknar sin ålder ifrån 1634, kommer at ombyggas enär medel hunnit dertil samlas. Bruksbokh. Hans Kyrss hitskänkte 1638 et Positiw af 5 st. som upsattes i Choret, 1652 blef det samma flyttat och förnyadt af Jör. Spett med 11 st. hwartil Kyrss då gaf 100 R:dal och Gouw. Silents 600 dal. Manual P 4. G 8 & 4. Gh 4. Sch 3. Sp Fl 4. Q 1 ½ O 2 & 8. T 8. 1684 är det rep. af Woitzig och 1731 af Stråhle som skänkte Q 3. 1757 insattes v h. och tr. af Orgnist Bergstedt i Husby.

§. 88. LXXXIX. Åmåls Kyrka, anlagd med Staden i Dr. Christinas tid, är 51 aln. l. 21 aln. b. kommer at ombyggas, äger ej Orgw.

§. 89. XC. Christinestad. Kyrkan af träd 49 aln. l. 17 aln. b. är anlagd 1649 af Riksdrots. Gref Pehr Brahe, och nämd efter dess första Fru Christina C. Stenbock, har ej fådt org.

§. 90. XCI. Nådendal. Kyrkan 85 aln. l. [ 250 ]40 aln. b. urminnes, har brunnit för 120 år sedan, skall fordom haft Orgwerk, som berättas blifwit fördt til Nagu, men nu saknas här sådant.

§. 91. XCIII. Skanörs Kyrka är mycket gammal, 67 aln. l. 17 aln. b. Nu warande Orgwerk, byggt 1769, af And. Malmlöf från Malmö, består af 10 st. Manual P 4. G 8. Q 1½ 3. S O 2. Tert 1 35. Sp Fl. 2. Bl Fl 4. M 2. T 8. tr. med anhängd Pedal.

Falsterbo har ock Stads rätt, men lyder under Skanörs Rådstuga. Des Kyrka mycket gammal, 68 ½ aln l. 18 ½ aln b. är Annex til samma Pastorat. Bekom också Orgwerk 1769 bygdt fram i Choret af Malmlöf: har 5 st. P 4. G 8. S O 2. Q 1 ½. M 1 och tr.

§. 92. XCIV. Jacobstad. Kyrkan är af träd 43 aln. l. 37 aln. b. korsbyggnad. Sedan Staden war anlagd på 1650 talet af Grefwin. Ebba Brahe och nämd efter des Herre Riks-Marsk. Gref Jac. de la Gardie, nyttjades en tid Pedersöre Sockn-Kyrka; 1691 blef första stads Kyrkan byggd och kallad Carl, men brändes af Ryssen 1714, den nu warande upsattes 1731 har ej ännu fådt Orgor.

§. 93. XCVII. Falkenbergs Kyrka urminnes 40 aln. l. 12 aln. b. har aldrig haft Orgw.

§. 94. XCVIII. Kungsbacka Kyrka af träd ombyggd 1675, är 31 aln. l. 12 b. med 28 aln. utbyggnad, är mycket förfallen, äfwen utan Orgor.

[ 251 ]§. 95. XCIX. Cimbrishamn, räknas ibland de äldste Skånske Städer. S:t Nils Kyrka 55 aln. l. 26 aln b. täckt med tegel är mycket gammal. För någon tid tilbaka war här et Positiw, men der efter fins ej mer i behåll, än något af et skåp.

§. 96. C. Tawastehus Kyrka af träd nybyggd 1735, korsbyggnad 33 aln. l. har ej Orgw.

§. 97. CII. Brahestad. Kyrkan af träd 64 aln. l. 23 aln b. är tillika med Staden anlagd af Riksdrots. Gref Pehr Brahe, omkring år 1630. Et litet Positiw blef först af honom hitskänkt, men sedan byggdes et annat om 8 st. af Christ. och Johan Bejer 1689, hwilket förstördes under kriget 1714, så at endast lemningar der efter finnas.

§. 98. CIII. Strömstad. Träd-Kyrkan, som war å nyo byggd 1676, nedtogs 1766, men hade icke Orgwerk, ej eller nya Kyrkan af sten 50 aln. l. och 25 aln. b. som inwigd. 1769.

§. 99. CIV. Grenna. Kyrkans ålder obekant, men är tillbyggd på 1690 talet och nu 57 14 aln. l. med 41 34 aln korsbyggnad. Orgwerk har först blifwit upsatt 1616 fram i Choret och repar. 1639, samt flyttadt til West. dörren 1694 af 8 st. P 4. G 8. Fl 4. Q 3. O 2. S O 1. Tert 1 ½. T 4. men såsom aldeles förloradt är nedtagit, och et nytt werk förfärdigadt 1771 af Organist. Strömblad med [ 252 ] 12 st. P 4. G 8. Flr 4. Fld 4. Qd 8. Gh 4. Q 3. O 2. Tert. 1 34 S Q 1 ½. M 4. T 8.

§. 100. CV. Cajana. Kyrkan af träd, korsbyggnad 40 aln. l. 34 aln. b. är 100 år gammal men har intet Orgor.


 1. Städerne anföras här efter ordningen dem emellan wid Riksdagarne. Der Kyrkorna äro af träd, blir det anmärkt; eljest förstås i öfrigit at byggnaden är af sten.
 2. Redan i 13 Sæculo, så ock på 1600 talet, woro 2 Orgwerk här i Dom-Kyrkan (se p. 176) 1638 fants et gammalt och et nytt werk, det sednare med Manual 10 st. Rygg-Positiw 7 st. och Pedal 6 st. hwilket blef repar. 1681 af Woitius som ock kallas Woitzig. Efter Regeringens tillstånd 1664, åtog sig Fr. Boll et nytt Orgwerks förfärdigande för 1500 Riks:d. som skulle bestå af 40 st. 3 Clawer och Pedal, men wid dess död 1677, fants det ej halfgordt, icke heller förswarligt efter accord, änkan bekom dock derföre 750 R:d. Imedlertid måste det gamla nyttjas, och detta nya werk nedtagas, flyttas til beqwämligare ställe wid westra dören, och genom Hans H. Cahman fullbordas, som skedde 1692. Det kostade öfwer 8000 R:dlr. och bestod af 4000 pipor samt 32 F. Princ. i Pedaln, men blef tillika med Kyrkan 1702 i branden förloradt. Derefter åtog sig Orgbygg. Risberg 1707 at förfärdiga et så kalladt interims Orgwerk, som blef färdigt 1710, emot 4000 dal. det bestod af 969 pipor och 57 Clawes med 10 st. P 8. Qd 16. Sp Fl 8. S 8. O 2 & 4. Q 3. Sch 3. M 6. och T 8. Det samma blef nyttjadt til des, at det 1725 med J. Cahman betingade werk 1731 upsattes, såldes sedan til Tjällmo i Ö. göthland.
 3. S:t Olai Kyrka af sten blef ombyggd och inwigd 1626, men 2:ne gång. bränd: 1655 genom wådeld och 1719 af Ryssen. Nedrefs omsider 1766, innehölt 85 aln. i l. med 54 aln. b. korsbyggnad. Hade fått Orgwerk i Biskop Botwidi tid, som blifwit tagit ifrån Brunsberg i Preusen, men förlorade det samma i sista brand. Nytt Orgwerk skall nu wara betingadt för 30000 dal. af Swan i Stockholm, at om et år upsättas.
 4. Manualn: P 8. B 16. G 8. F1 4. O 4. Q 3. Sx 4 ½. T 8. M 3. v h. Cb Positiw. P 4. G 8. Fl 4. K 4. Q 3. Pedaln: P 8. T 8. B 16. i början woro 4 bälgor, men ökades 1746 med 2, war bygdt på gamla sättet med kort Octaw.
 5. I 1765 års Inr. Tidning N:o 51 berättas om et åskeslag d. 6 Junii på Dom-Kyrko tornet, som tillika gjorde stor skada på Orgwerket och afsmälte åtskillige pipor.
 6. 1762 den 13 Junii skedde et märkeligt åskeslag under Gudstiensten på Westerwiks Kyrkotorn, som ock wisade sin häftighet på detta werk. Orgtramparen blef då ihiälslagen, utom det at Orgnisten Roman och flere på läkten närwarande, blefwo mer och mindre skadde. Åskan har gått genom södra Pedal-werks flygeln, smält 2 pipor af Octawa 2, krossat något af regering och wentiler, skadat 2 större pipor af T 8. i kanten, och förderfwat 2 pipor i Bas 16. På norra Pedal och Manual werket sågs dock ingen åkomma. 1762 års Inr. Tid. N:o 59. berättar widare om detta åskeslag.
 7. Wisby Hospitals Kyrka af ålder nämd Helge Ands, har icke Orgwerk, ej eller Gefle 1767 inwigde Hospit. Sophia Magdalena kallad.
 8. Fahlu äldre werk skulle efter 1650 års accord få 3 Clawer. Manual 10 st. Rygg-Positiw 8 st. Bröst-Positiwet 6 st. och Pedaln 8 st. men derwid gordes dock sedan någon förändring. Wid sednare byggnaden 1724 blef läktaren utwidgad, 1764 renov. samma werk af Söderström och Swalberg som då borttogo ½ten af förra vox hum. och i stället insatte lika mycket af vox virg. som derföre begge här finnas. Widare om Fahlu Kyrkor ses Dalresan p. 362.
 9. I äldre tider war äfwen Orgwerk byggdt på Södra sidan, och är ännu gamla Orgläktaren derefter et minne, så ock något af bälgor m. m. Hwad af pipor war i behåld, såldes til Orgbyggare 1758, då 1615 års werk först nedtogs. Se p. 174.
 10. Denne P. Håkanson tillika handelsman och Borgare i Jönköping g. m. Marg. Stormhatt, war ättefader för Wetterhamnar och Riddermarkar, Se v. Stiernmans Matr. N:o 1137.
 11. Predikan, som Bisk. Rhyzelius höll den 19 Aug. wid detta werks inwigning, blef tryckt, och är förut nämd, innehåller flere anmärkningar om Dom-Kyrkans äldre Orgwerk. Det lilla Positiw, som 1523 byggdes i S:t Nils Chor, flyttades med Assess. Stiernfeldts bekostnad 1629 til Södre dörren. Här woro sedan länge 2 Orgwerk, men piporne efter det mindre såldes omsider til Cahman 1733.
 12. Stråhle förbytte i Manualn B til Qd Q 6. til 3. D til T 4. och v v. I Rygg-Positiwet ändrades S. til Flr 2. K til T 8. I Pedalen M. til C 2. utom flere förbätringar som witnade om dess insigt i konsten. Redan 1574 nämnes här i Kyrkans Handlingar en Jacob Orgel-lekare.
 13. Detta werk på 1680 talet upsatt, war i sin tid bland de bästa. Manualn hade P 8. Qd 8. Q 3. D. Sch B 16. O 4. S O 2. M 4. T 8. Rygg-Positiwet P 4. G 8 & 4. S. K. Gh. Sq Q. Pedalen P 8. G 8. U 16. O 2. & 4. M 4. T 8. Bas 16. C 4. Dessutan Cb-stjerba, Calcant klocka och tr. samt fogelstämma midt i werket.
 14. På muren bakom Orgwerket står at läsa under Gera och Ferla Wapnet; Carl Gera Holgerson til Birkewik och Fru Kirstin Bencts Dotter Carl Holgersons Hustru 1560, hwilhet i Broocmans Östg. beskr. p. 145 orätt anmärkes med årtal 1360. Samma Famille graf är äfwen i denna Kyrka.
 15. Sahla Sockn-Kyrka såsom utom staden belägen, nämnes under Westerås stift.
 16. Detta stora werk skall i synnerhet blifwit förderfwadt genom en liderlig Orgnist för 60 år tilbaka, hwilken til slut rymt åt Norige.
 17. Torneå och de öfrige West. bot. Städers Sockne-Kyrkor af lika namn, såsom belägne utom samma Städer, finnas anförde under Westerbotn och Hernösans Stift.
 18. Om Orgwerken i Wiborg och Fredrichshamn i förra tider, äger jag ej kundskap, men har p. 168 anmärkt de nu warande. Tillägges endast, at i Wiborg äro 2 stora Kyrkor; den fordna Dom-Kyrkan nyttjas nu af Ryssarne, men det nämde Orgwerk ifrån Lübek, är upsatt i den så kallade Swenska Kyrkan.
 19. I Fernovs Dissert. De Regione Vermel. p. 16. anföres någre werser som stå öfwer Orgwerket til bewis af Götheborgs-boernas frikostighet der wid, men af Lärda Tidn. 1764 N:o 35 inhämtas, at sådant har afseende på målningen och ej Orgwerket.