Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter/Om Orgwerken i Stockholm

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

←  Andra samlingen
Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter
av Abraham Hülphers

Tredje Samlingen om Orgwerken i Swerige, wid närwarande tid
Orgwerken i Städerna  →


[ 200 ]

Tredie Samlingen
Kort beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige wid närwarande tid. [1]

I. Afdelningen, om Orgwerken i Stockholm.

§. 1.

Nicolai- eller Stor-Kyrkan håller 98 aln. i längd och 52 aln. i bredd; blef fullbygd 1478. [2] Den hade redan et litet Orgwerk 1498, som sedan såldes til Maria Kyrka. [ 201 ] Et större wärk upsattes på 1620-talet [3] och nyttjas ännu; men är tid efter annan förbätradt och repareradt af Woissius eller Woissig, Cahman, Hedlund, Gren och Stråhle. &c. &c. Det anses som det bästa af wåre äldre werk, och har en Antique byggnad som Tabeln 1 utwisar: består af Manual, Öfwerwerk, Rygg-Positiw och Pedal; äger såleds 3 Clawer utom Pedal samt 45 stämmor och 10 wäder-bälgor. Indelningen är följande: Öfwer-Werket har 9 stämmor. [4] Q d 8. Sp Q. 3. O 2 & 4. Cb [ 202 ]2. R Fl 4 & 8. D och v h tr. I Manualn 12 st. P 16. Q. 3 & 6. Qd 16. O2, &4, 8. M 5. Sch 3. Fl F 8. T 8. & 16. Rygg-Positiw 12 st. P 8 O 2 & 4. Q. 3. Qd 16. Sch 3. Bomb. Sexq 2. R Fl 8. D. viold’g. H 8. I Pedalen 12 stämmor P 16. Q 16 Rq 1. M 4 O 4 & 8. R Fl 1. T 4 & 8. C Bas. Bord 16. U 32. Alla 3 Claweren börja ifrån grofwa c til och med 3 str c. men Pedalen går ifrån c d ds til et str c cs d och e. Af Semitoner äro någre halfwerade såsom gs och b utom det fina, äfwen alla ds. I gröfsta Octawen äro cs och ds uteslutne.

§. 2. S:t Gertruds- eller Tyska Kyrkan har blifwit ombyggd 1639, är nu i längden 59 al. och 44 al. b. [5] Innan den tillbyggdes, [ 203 ]hitköptes et Orgwerk 1608 af 18 st. som 1625 ökades med 8 st. och 1647 ännu med 7 st. Det har sedan flere gångor blifwit repareradt, och består nu af 35 stämmor med 3 Clawer ifrån c d e til och med 3 str. c. Öfwerwärket 7 str. som är gjordt i Holland äger G 8. O 2. Q 1 Cb 2. R-Fl 4. och v. h. Manualn har 11 st. P 8. Qd 16. Q 3. O 2 & 4. Fl Fl 8. Sp Fl 4. M 3. G 8. T 8 & 16. Pedaln 7 st. S B 16. G 8. O4. B 16. Dul 8. T 4 & 8. Rygg-Positiwet 10 st. P 4. R Fl 8. S q 2. Sch 3. F g 16. Q 3. Fl 4. O 2. R 8. Jungf R 8. tr. Härtil äro allenast 4 Bälgor på gamla wiset gorde med många fållar.

§. 3. Riddarholms Kyrkan 96 aln l. 32 aln b. sedan 1300-talet. Härifrån skänktes af Konung Carl XI et Orgwerk til Kungsholmen, som warit byggdt 1574. I stället gordes accord med Hans H. Cahman om nytt werk, som upsattes af dess son Joh. Cahman 1702. Detta nu brukelige har en särdeles Structur som består af 2 columner, en på hwar sida om Manual- och Pedal werken, samt midt uti en aldeles fri stående låg bygnad som innesluter Öfwerwerket, hwarwid Claweren och Pedalen äro stälte, hwilken inrättning har funnits nödig til mera beqwämlighet för en stor [ 204 ]Orchester som wid Kongl. Begrafningar här fordrar sitt rum. I Manualn äro 12 st. P. 16. Q 3. D 4. M 4. O 2, 4 & 8. Fl Fl 8. C b 2. G 8. T 8 & 16. Pedaln 8 st. Bas 16. O 2 & 4. Q 6. R q 2. M 4. Unt 16. T 8. Öfwerwerkets 8 str. Dul 8. G 4 & 8. Qd 8. O 2. Sch 3. S q 2. Gh 2. Detta werk är tid efter annan repareradt, och efter sista Kongl. begrafningen 1771, i godt stånd satt.

§. 4. Kongl. Slotts Kyrkans nu warande Orgwerk, [6] upsatt 1752 af Gren & Stråhle med Manual och bihängd Pedal samt et litet afskildt werk för öfre Claweret, har tilsammans 17 stämmor. I Manualn 12 st. P 8. S B 16. bas och R Fl 16 disc. K Fl 8. Flr 4. O 2 & 4. M 4. Bass 16 bas. T 16 dis. C 2. bas. T 8 ½verad. T 4 bas. Öfwerwerket 5 st. G 8. Fl 4. O 2. M 2. v v disc. Härtil en blåsbälg. Detta werk är mycket propert och särdeles byggt såsom Tab. IV wisar. I anseende til trångt rum finnes här en konstigt inrättad regering. Orgnisten sitter såsom wid et bord och spelar, men har Manual werket på sidan bak om sig.

§. 5. Fredrichs eller Finska Kyrkan anlagd 1725; dess första Orgwerks [ 205 ]byggmästare är obekant, men blef omgjordt 1752 af Gren & Stråhle, består af 6 st. Manual. P. 4. G 8. O 2. Sch 3. T 4 bas. & 8 disc. tr. har 3 bälgor.

§. 6. Fransyska Reformerte Kyrkan byggd 1750, [7] har enligit Tab. IV. et wackert werk med Manual och bihängd Pedal, förfärdigadt af Gren & Stråhle med 8 str. P 8. S B 16 bas. G 16 disc. K Fl. 8. ½ver. O 2 & 4. R Fl 4. Sch 2. samt T 8 ½ver. Hwartlil endast är en blåsbälg.

§. 7. S:t Clara Kyrka af 93½ aln l. 23 aln. b. är byggd 1572 men brann 1751 och blef åter inwigd 1753. Här nämnes et Positiw 1628 såsom hit skänkt af General Skeps byggmästaren Hubertsson, hwilket Philip Eisenmenger 1648 tilökat med flere stämmor. Det nu warande werk, hwars ritning ses Tab. II. med et öppet hwalf midtuti, är et af de bästa i Riket, förfärdigat af Gren & Stråhle och inwigdt 1761. Det har 40 stämmor och 8 Bälgor, skal kostat utom Structur 32000 dal. K:mt, hwartil Bryggarn Swen Sw. Ros Änka Rosina Elis. Höjer genom Testamente 1753 anslog 30000 dal. Som Kyrkan är utan pelare gör det god werkan. Manualn 13 st. P 16. O 2, 4 & 8. Fl Fl 8. Qd 8. R Fl 4. B Fl 2. Sch 3. B 16. Flr 4. T 8 & 16. Pedaln 16 st. P 16. S B [ 206 ]16, O 2, 4 & 8, Q 3 & 6. G 8. Bl Fl 1. Sch 3. C Bas. 32. Bas 16. T 4 & 8. C 2. R Fl 4. Öfwerwärket 11 st. P 8. Qd 16. R Fl 8. Sp Fl 4. W Fl 2. Sch 3. T 8 & 4. O 2 & 4. v. virg. [8] Här finnes en ny art af Tremulant, bestående af en rörlig klapp eller ventil i öfwerwerkets Canal, som i Pedaln äger en apart litet uphögd claw emellan h och c, så ofta den röres med foten, swäfwar klangen allenast i öfwer werket.

§. 8. S:t Olofs Kyrka[ws 1] af sten står under byggnad. I träd-Kyrkan nyttjas ännu et litet Positiw hitskänkt af Handelsm. Jac. Stiegler 1698, [9] men är genom Gren & Stråhle förbätradt 1748 har 8 st. Manual.

§. 9. S:t Jacobs Kyrka inwigd 1643, 80 aln i l. och 30 aln i b. bekomm först et Positiw 1644, som bortbyttes 1659 til Ammiral. Kyrkan mot en ljus-Crona, men feck sedan et nytt werk 1662, som byggdes af Fr. Boll med 3 Clawer och Pedal. [10] Efter någre år [ 207 ]wart det förswagadt, och måste repareras 1693 genom Göran Woissius. Innom 5 år derefter fans det åter i oskick, så at med Hans H. Cahman 1698 gordes accord om renovation emot 5900 dal. K:mts bekostnad. [11] Wid 1723 års olyckswåda af åske-slag, blef det äfwen mycket skadadt, men för 1500 dal. genom Joh. Cahman i stånd satt 1724. [ 208 ]omsider ansågs detta werk så förloradt 1741, at Församlingen, betingade et nytt af Olof Hedlund, som upsattes 1746. Det består nu af 30 stämmor. Manualn 11 st. P. 8. S 8 Flr 8. Sq 2. M 5. O 2 & 4. Fl Fl. 8. Qd 16. T 8 & 16. Öfwerwerk 9 st. P 4. Qd 8. Q 3. Sch 5. R Fl 8. Sp Fl 4. O 2. T 8. v h. tr. Pedaln 10 st. P 16. O 4 & 8. U 16. Bl Fl 1. G 8. R q M. T 8 & 4. Bas 16. Har 8 Bälgor. Werket blef repar. 1766. Ehuru Kyrkan af många pelare är nog tung, gör doch detta god effect, samt hedrar sin Byggmästare.

§. 10. Kungsholms eller Ulr. Eleonora Kyrka är Korsbyggnad 67 aln i l. och b. inwigd 1688. Til gammla träd Kyrkan som anlades 1672 men afbrann 1679,war et Positiw föräradt 1676 af Handelsm. Joh. Gren. Til nya Kyrkan köptes et dylikt om 7 stämmor 1688, men kunde ej länge nyttjas. 1696 hitskänkte Konung Carl XI Riddarholms gamla werk, men det samma kom ej at upsättas. Begge desse såldes 1753 til Lands-Kyrkor. Det nu warande byggde Gren & Stråhle 1753. Manual med bihängd Pedal har 10 stämmor och 2 bälgor. P 4. G 8. Qd 8. ½ver, Sp Fl 4. Q 3. B Fl 2. O 2. Sch 3. T 8. ½ver T 4 bas. och v virg disc. tr.

§. 11. Ladugårdslands eller Hedwig Eleonora Kyrka byggd 1737 i åttkant, är [ 209 ]144 aln i omkrets. [12] Dess första Orgwerk köptes ifrån S:t Maria, men tilöktes med Pedal af Hedlund. 1759 såldes Manualn til Medåkers Kyrka, hwar efter Gren & Stråhle 1761 gjorde nytt Werk af 10 st. Manual: P 8. Fl 4. Qd 16. Fl Fl 8. O 2 & 4. Q. 3. Sch 3. T 16 & 8. samt Öfwerwerket med 8 st. P 4. G 8. R Fl 4. O 2. Q 3. Sch 3. T 8. v virg. Pedaln har 8 st. P 8, Unt 16. G. 8. O 4. Sch 3. Bas 16. T 4 & 8. Emellan Manualn och grofwa Octawen i Pedaln är coppel, likaså emellan begge öfre werken.

§. 12. Skepsholmen eller nu warande Ammiralitets Kyrkan, anlagd af träd 1629, med korssbyggnad tillökad 1657, feck et Positiw 1702 som Hertig. Hedwig Sophia af Hollsten hitskänkte. Det samma blef förbättradt 1739, och år 1756 genom Gren och Stråhle tillökadt, består nu af 6 st. Manual. P 2. O 4. G 8. Q 3. Sch 3. T 8. bas och 4 disc.

§. 13. Änkehuset inrättadt 1725, köpte [ 210 ]sitt lilla werk ifrån Holländska Kyrkan 1751, hwilket Stolmak. Ekegren upsatt. Har 5 st. P 2. Q. 1½. R Fl 4. G 8. R 8. blef repar. 1765.

§. 14. Barnhus Kyrkan sedan 1640. Fick först et Positiw 1710 af 2 stämmor. Sedan köptes et dylikt af Snickar German om 6 stämmor P 4. G 8. Fl 4. Q 3. O 2. Sq 2. tr. men är aldeles förloradt.

§. 15. S:t Maria Magdalena Kyrka först inwigd 1634, afbränd 1759, men åter färdig 1763, är 90 aln l. och 56 ½ aln b.; hade en tid et ifrån Storkyrkan köpt werk, som bortsåldes 1734, och upsattes i Ladugårdsl. Kyrkan, fick sedan genom Hedlund 1738 et nytt, hwilket då war et af de bästa i Stockholm med 34 st. men det samma nedtogs wid branden. Kyrkan har sedan warit utan Orgwerk. [13]

§. 16. S:t Catharina Kyrka är Korsbyggnad af 79 aln. l. och b. byggd 1656, brann 1723, men blef 1724 åter inwigd. Den hade i början et litet Positiw, fick ock efter branden et dylikt, som såldes 1750 til W. [ 211 ]Haninge. Nu warande wakra werk, ibland de bästa och prydeligare i Stockholm, blef upsatt af Gren & Stråhle 1751, bygdt i Cammer-ton med 30 st. och 8 blåsbälgar. Manualn 11 st. P 8. Qd 16. Sp Fl 8. G 8. Flr 4. O 2 & 4. Q 3. M 4. T 8 & 16. Öfwerwerk 9 st. P 4. G 8 bas. Sp G disc. Qd 8. Q 3. Fl 4. O 2. Sch 3. T 8. T 4. bas. v v disc. tr. Pedaln 10 st. P 8. G 8. U 16. O 4. S O M 4. T 4 & 8. C 2. C Bas 32. Bas 16.

§. 17. Danwiks Kyrkan blef upsatt af träd 1551, men af sten upbyggd 1725. Et gammalt Positiw ifrån Clara Closter hitskänkt, (se p. 173) war här länge i behåll. Et annat om 4 st. såldes 1758 til Markims Kyrka, som ock någon tid här warit obrukligt. Nu warande werk upsatte Gren & Stråhle 1753, af 9 st. Manual. P 4. G 8. Qd 3 & 8, Sch 3. Sp Fl 4. S O 2. T 8. ½ver. T 4 bas. och v. virg. disc. tr har 2 bälgor.

§. 18. Holländska Reform. Kyrkan hade fådt sitt förste Positiw af Envoi. Rumph. Det samma såldes 1751 til Änkhuset, men förut warit nyttjadt i 60 år. Dess nu warande werk upsattes af Olof Hedlund 1745, har 8 st. Manual. P 4. K Fl 8 ½ver. Sp Fl 8. Q 3. R Fl 8. O 2. M 4. T 8 ½ver. tr. [14]


 1. Desse sammandrag äro gorde utur de från Församlingarne erhållne anmärkningar. At stämmors och Byggmästares samn samt årtal, i en del beskrifningar saknas, härrör av felande upgifter; hwarföre det således icke är möjeligt at meddela fullständigare underrättelse. Namn, ålder och storlek på Kyrkorna i Städerna utsättes äfwen såsom det mig är berättadt. L betyder längd och b bredd.
 2. Om Stockholm Kyrkors ålder är redan nämdt pag. 173, hwarest den omständeligare inhämtas. I Rydlings i Flor stående Stockholm, pag. 17. säges orätt, at Storkyrkan är 196 alnar i längd och 104 alnar i bredd, men der menas Fottalet.
 3. I Grundels Diss. de Stockholm. P. I. p. 29, säges detta werk wara byggt emellan 1627 och 1646, men Byggmästaren nämnes icke. Någre påstå at samma är skänkt af Gref Königsmark och utifrån hitfördt, se p. 175.
 4. At undwika widlöftighet, utmärkas stämmornas namn i denna förtekning endast med första bokstäverna på följande sätt. B betyder Borduna. Bass Basun. C. Bas Contra Basun, S B Subb Bass. Bomb Bombar. C b Cymbal. C Cornettin. D Decima. S d Sedecima. Dul Dulcian. Fogl Fogelsång. Fg Faggot. Fl Fleut. W- H- Fl- R- K- B- Bl- Sp- O- Fl &c. &c. läses Walt- Hol- Flach- Rör- Kort- Bår- Blok- Spets- Offen-Fleut. &c. &c. Flt Fleut Traversiere. Flag Flageolet, G Gedagt. G H Gems Horn. H. Hautbois. K Krumhorn. M Mixtur. Nec Nectar. Nas Nasat. Nacht Nacht-Horn. O Octawa. S O Super-Octawa. P Principal, Q Qwinta. Q d Qwintadena. R q Rausqwint. R Regal. Jungf R. Sx. Sext. Sk Schallmei. Sch Scharf, S q Sexqwialtera. S Salcinal. T Trumpet, Ter Tertian. tr Tremulant. U Untersats. v v Vox virginea. v h Vox humana. viol violoncell. v dg viol di Gamb. o. s. w. Stämmornas storlek eller Fot- och Chor-talet beteknas endast med sifror. ½ver. utmärker halferade stämmor.
 5. Jemför Supplement til Rudlings i flor stående Stockholm. p. 95. Det redan nämde Klockspel (se p. 90) med 28 Klockor går ifrån c, d, e, f, fs til et str. f. För 40 år tilbaks fans här et litet klockspel vid Orgwerket; men det samma blef sedan borttagit.
 6. I förra Slots-Kyrkan byggdes et nytt Orgwerk 1695, hwarpå speltes första gången om Juldagen; men det förstördes i brand 1697. Jemför Uplysning. i Sw. Historien 2 del p. 126.
 7. Wid Lutherska Fransyska Kyrkan war ock et litet Positiw, som nu är obrukligt.
 8. I detta werk har C Bas. Bas. 16 och O 4 egen wäderlåda och särskilt Sperventil. Claweren gå ifrån c til och med 3 str. d. Pedaln ifrån gr. C til et str. d.
 9. Om denne Jac. Stieglers frikostighet se Wittings S:t Jacobs Minne p. 104. och Norbergs Clara Minne p. 188. Gambla Träd-Kyrkan anlades 1673 med korsbyggnad af 58 alns längd och bredd.
 10. Enligt Accord skulle Boll för detta Orgwerk få betalning 1200 Riksdal. efter 4 dal. stycket räknade, samt en Sölf-kanna och en klädning för sin Hustru. Werket skulle blifwa 48 stämmor, men wid besigtningen 1692, nämnes det allenast 43 stämmor, 11 i manual, 11 i Rygg- 9 i Bröstwerket samt 12 i Pedalen. Wid T 16 i Manualn säges, at som den stämman fants i Pedaln, borde der af göras en ny och delicat stämma Vox Humana, hwilken i Swerige (NB då) intet ännu war införd. Samma Orgwerk bestod af 2335 pipor.
 11. I 1698 års Accord med Cahman, upräknas de Materialer som til werkets förbättring erfordrades, såsom 3 skeppd. bly, efter 2 Carol. Lispd. 225 dal. 12 Lispd. Äng. Tenn för 1 dal. 2 öre skålpd. 255 dal. o. s. w. Af Kyrkans Handlingar inhämtas, at Församlingen 1659 begynt gjöra friwilligt sammanskot till et nytt Orgwerk, både i pengar och Spanmål. Furstinnan Maria Euphrosina hade ock dertil skänkt 300 dal. Hinr. Pap från främmande land antogs til Orgnist 1662, men dog 1663, sedan kom Georg Stubendorff, dernäst Joh. Jac. Harnischer 1673. o. s. w. Efter Organisternas skicklighet har den Ord. lönen 600 dal. ofta blifwit ökad, äfwen som Församlingen 1670 antagit särskilte Musikanter med 200 dalers lön til Kyrko-musikens förstärkning.
 12. Denna Kyrka hade 1670 först blifwit byggd af träd för Ammiralitetet, och äfwen deraf fått namn, men då större delen af Kongl. Flottan 1680 förlades til Carlscrona, blef den skänkt åt de här boende inwånare, hwaraf Ladugårds lands Församling har upkommit. Här nyttjades en tid det lilla Positiw som byttes ifrån S:t Jacob. Sedan nya sten Kyrkan hwar med redan början giordes 1658 wart färdig 1737, nedrefs denna byggnad 1738.
 13. Detta werk hade 12 st. Manual P. 8. Qd. 16. Fl Fl 8. viold’g 8. Flr 4. R Fl 4. Q 6. O 4. Sp 2. T 8. d 16. Öfwerwerk 10 st. P 4. Qd 8. G 8 Q 3. O 2. Gh 2. D 2. Sch 3. Sp Fl. T 8. v h. Pedal 12 st. P 16. af tenn U 16. O 4 & 8. Q 6. G 8. R q M 5. Bl Fl 1. T 4. & 8. Bas. 16. C Bas 32.
 14. I S:t Johannis- Drottninghus- Artillerie och Spinhus-Kyrkorna saknas ännu Orgwerk.

Wikisource-not:

 1. Äldre namn på Adolf Fredriks kyrka.