Index:Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter.pdf

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Abraham Hülphers
Titel Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter
Utgivningsår 1773
Utgivare Johan Laurits Horrn
Källa pdf
Sidor

Första samlingen:


Andra samlingen:


Tredje samlingen:


Bihang:


Tilökningar och Rättelser:Kommentarer:
Originalet är satt med frakturstil för löptexten, antikva för låneord m.m. och schwabacher för att framhäva vissa ord och citat. Vid transkriberingen har kursiv använts för antikva (med undantag för romerska siffror) och halvfet stil för schwabacher. Bokstäver som dubbeltecknats med macron (͞m, ͞n) har skrivits ut som mm resp nn, liksom ß skrivits ut som ss.

I texten förekommer hänvisningar till Tab I etc, som syftar på illustrationer som tyvärr saknas i den inscannade pdf-filen.

Libris 1921066

Bokens innehåll:

Första Samlingen om Musik och Instrumenter.

I Afdeln. p. 1. Om Musik i gemen. §. 1 Ordet Musik, §. 2 Dess fördelning, §. 3 Förträffelighet, §. 4 Första Upfinnare och §. 5 Ändamål.

II Afdeln. p. 7. Om Musikens beskaffenhet i Gl. Testamentet, särdeles bland GUDs Folk, §. 1. Patriarkernas tid, §. 2. Under Josua och Domarena; §. 3. Under Davids Regering; §. 4. Salomos förbättringar; §. 5. Under de öfrige Konungarne; §. 6. Under fångenskapen i Babel, sist och §. 7. Efter samma fångenskap.

III Afdeln. p. 18. Instrumenterna i Gl. Testam. särdeles hos GUDs Folk. §. 1. Dess Fördelning i 3 slag, §. 2. Besträngade, §. 3. Slag-Instrumenter och §. 4. Blås-Instrumenter.

IV Afdeln. p. 26 Musiken i Gl. Testam. hos andra folkslag. §. 1 Efter syndafloden; §. 2. Under Assyriska Monarchien; §. 3. Under Persiska; och §. 4. Grekiska Monarchien, eller ifrån Pythagoras tid. §. 5. Beskaffenheten af de Gamlas Musik. §. 6. Skillnaden emellan äldre och sednare tiders Musik. §. 7. Musikens wärkningar i alla tider.

V Afdeln. p. 43. Instrumenterna i allmänhet hos fordna folkslag för Christi tid. §. 1. Fördelningen. §. 2. Sträng-Instrumenter, §. 3. Blås- och §. 4. Slag-Instrumenter.

VI Afdeln. p. 48. Nya Testament. Politiska Musik i allmänhet, särdeles Europa, §. 1. Efter wissa tidehwarf. §. 2. I de 4 första Sæculis. §. 3. Efter Kejsaredömets fördelning i början af 5 Sæculo; §. 4 Efter Påwiska wäldets utwidgande; §. 5. i 10 Sæculo; §. 6. Efter Reformations tiden; §. 7. I 17 Sæculo och §. 8 wid närwarande tid.

VII Afdeln. p. 71. Om den Musik som närwarande tid träffas utom Europa. §. 1. I Asien. §. 2 i Africa och §. 3. America.

VIII Afdeln. p. 78. Instrumenterna för närwarande tid, särdeles i Europa. §. 1. Anmärkningar derom i allmänhet, med den wanlige fördelning som anförs §. 2. Sträng- §. 3. Blås- och §. 4. Slag-Instrumenter.

IX Afdeln. p. 91. Om Musiken i Swerige i synnerhet, särdeles den Politiska, eller den i werdsligt bruk. §. 1. Dess beskaffenhet i Hedendomen; §. 2. Med Christna Lärans införande; §. 3. Under Reformations tiden. §. 4. I Konung Gustaf Adolphs och Drott. Christinas tid; §. 5. Under Konung. Carl X, XI och XII Regering. §. 6. Under Drottn. Ul. Eleon. och Konung Fredrich I. §. 7 I Konung Adolph Fredrichs tid och §. 8 Wid Konung Gustafs anträde.

Andra Samlingen om Kyrko-Musik.

I Afdeln. p. 118. Om Nya Testam. Andeliga sång och Musik i allmänhet. §. 1. Gam. Testam. Prophetier derom; §. 2. Anledning til Nya Test. utökning af sång och Musik. §. 3. I de förste Christnas tid. §. 4 Kyrk-Musiken i de 3 förste Sæculis. §. 5. i 4 och 5 Sæculo. §. 6. i 6 och 7 Sæc. §. 7. i 9 och 10 Sæc. §. 8 i 11 och följande Sæculis. §. 9 Efter Reformations tiden, och §. 10 wid närwarande tid.

II Afdeln. p. 142. Om Kyrko-Musik och Sång i Swerige för äldre och sednare tider. §. 1. I hedna tid; § 2 Med Christendomens början; §. 3. Påwiska tiden; §. 4 Efter Reformation; §. 5 I sist förflutne tidehwarf.

III Afdeln. p. 154. Om Orgwerks upfinnande, bruk och inrättning i allmänhet. §. 1. Namnet Orgwerk. §. 2 Första inrättningen. §. 3 Deras bruk i Österl. Kejsarens Håf innan de, §. 4. byggdes i Kyrkorna. §. 5 Orgwerks-konsten i allmänhet. §. 6 Dess förbättringar, §. 7. nyttjande i fläste Europeiske orter.

IV Afdeln. p. 169. Orgwerks inrättning och bruk i Swerige, med anmärkningar om Orgbyggare. §. 1 Första Orgwerks byggnad i Swerige: §. 2. Beskaffenhet af de äldste Orgwerk. §. 3. Bruk och nyttjande i Catholska tiden; §. 4 Wid Reformation. §. 5. Orgbyggarene i Swerige för äldre tider. §. 6 I sednare tider; §. 7. De under sist framflutne 30 år och nu warande Orgbyggare. §. 8. Författningar til förekommande af missbruk och skada wid Orgbyggeriet. §. 9 Om underwisnings werket i samma ämne, med slutel. ärindringar.

Tredje Samlingen: Kort beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige, wid närwarande tid.

I Afdeln. Om Orgwerken i Stockholm, beskrifwas ifrån pag. 200 med p. 211.

II Afdeln. Om Orgwerken i Städerna, efter ordningen dem emellan, ifrån pag. 212 med p. 252.

III Afdeln. med förtekning öfwer Orgwerken i Lands-Kyrkorna, hwilka kortel. beskrifwas, och nämnas efter Stiftens fördelning innom wissa Landshöfdingedömen och derefter upsökas, e. g. Upsala Stifts Orgwerk. (a Stockholms Län p. 252 (b I Upsala Höfdingedöme p. 255. (c i Westmanland pag. 258. (d I Gestrikland p. 259. (e I Helsingland p. 260. o. s. w. enligt Stiftens ordning och belägenhet.

Bihang, eller Kort Orgwerks-Beskrifning p. 333