Kom, min kristen, Gud till ära

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kom, min kristen, Gud till ära
av Johann Heermann och bearbetning av David Denicke
Översättare: Jesper Swedberg
Psalm nr 198 i 1695 års psalmbok, vars version presenteras här. Medtagen i flera senare psalmböcker: 1819: nr 217, 1937: nr 399. På Wikipedia finns en artikel om Kom, min kristen, Gud till ära..


I 1695 års Psalmbok (nr 198) lyder texten:


[ 70 ]

1. KOm/ min Christen/ Gudh til ähra/
Kom och hör tins HErras taal/
Tu skalt här fåå nogsamt lära/
Hwem är i the trognas tahl.
Ho bekänner medh sin munn
Gudh/ och troor af hiertans grund/
Wandrar troligt i hans wägar/
Giör som Gudh hans HErre säger.

2. Salig är then ödmiukt lefwer/
Och här andlig fattig är;
Then af gåfwor sigh eij häfwer/
Vtan Gudi ähran bär;
Tackar Gudi meer och meer.
Himmelriket Gudh beskär/
Ähra stoor han också gifwer
Then så ödmiukt altijd lefwer.

3. Salig är then sorg här drager/
Then han haar af HErran fått;

[ 71 ]

Som begråter och beklager
Sin och andras stora brått;
Then ther offta sorgse går/
Och för Gudh medh tårar står:
Wist skal han hugswalad blifwa;
Frögd skal HErren honom gifwa.

4. Salig är then i sitt hierta
Fromhet haar och sachta modh/
Then ther trugh och alsköns smärta
Drager medh stort tolamod.
Then til hämd eij haar begär/
Men til frijdz medh HErran är:
Jorden skal han wist besittia
HErrans hielp ther jämte nyttia.

5. Salig är then alfwart sträfwer
Efter sann rättferdighet;
Trogen/ redlig altijd lefwer
Vthi sann vprichtighet;
Then ther älskar rätt och slätt;
Giör ock ingom oförrätt:
Then skal Gudh tilfyllest mätta/
Och i sorger nådigt lätta.

6. Salig är then sigh förbarmer/
Vthaf hiertans blödighet/
Öfwer then som här är armer/
Lefwer i eländighet:
Then tå hielpa/ trösta må/
Gudh skal honom löna så/
At han ock får tröst och hugnad/
När han vthaf sorg är tungad.

7. Salig är then här på jorden
Är af hiertat skiär och reen;
Tuchtig båd’ i werck och orden/
Lefwer vtan syndameen;
Hatar werldzlig yppighet/
Lusta/ slem otuchtighet:
Skåda skal han fåå i frögden
HErran Gudh som boor i högden.

8. Salig är then fridsamt lefwer/
Flyr för olåt/ haat och kijf/
Efter friden altijd sträfwer/
Älskar then af alt sitt lijf:
Then som stichtar frijd och roo/
At man må i kärlek boo:
Honom skal then nåden ämnas/
At Gudz käre barn få nämnas.

9. Salig är then här måst lida
Orätt och förföljelse/
I sin oskuld offtast qwida
Öfwer stoor bedröfwelse/
Then han vthståå måste här/
Fast han from och rättwijs är:
Gudh skal honom wäl belöna/
Och medh himmelsk krono kröna.

10. JEsu/ gif migh vthaf nåder/
At jagh wandrar så för tigh/
Allt som tu migh nu här råder;
At jagh måtte wärdelig/
Lefwa ödmiuk/ still och from/
Lemna hämden til tin doom/

[ 72 ]

Klaga tigh min nödh och wånda:
Alt thet rätt är efterstånda.

11. At jagh förer helig wandel/
Älskar tucht och nychterhet;
Jämwäl uthi all min handel
Wisar kärlek/ fridsamhet.
Fader/ hielp uthaf tin thron/
At jagh troor uppå tin Son/
Och tin Anda migh förläna/
At jagh tigh må ewigt tiena.