Hoppa till innehållet

1695 års psalmbok

Från Wikisource, det fria biblioteket.
(Omdirigerad från 1695 års Psalmbok)
Then Swenska Psalm-Boken
1695 års psalmbok finns tillgänglig här i koralupplagan från 1697 med melodier; kalender, evangeliebok, Den Svenska Mässan, Luthers lilla katekes och bönbok.
På Wikipedia finns en artikel om 1695 års psalmbok.
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter

[ Innehåll ]

Förtekning
På the stycker/ som i thenna öfwersedda
Handbook innehållas.

I. Kalendarium Perpetuum.
II. Then Swenska Psalm-Boken.
III. Evangelier och Epistler medh ther til hörige Collecter och Böner.
IV. Swenska Mässan.
V. Catechismus Lutheri / medh Huustaflan.
VI. Athanasii Symbolum.
VII. Christi pinos / [et]c. Historia.
VIII. Om Jerusalems förstöring.
IX. En nödhtorftig Bönebook bestående af efterföljande stycker:
1. Avenarii Morgon- och Aftonböner.
2. Kyrkio-Böner / tienlige i allmännelig och besynnerlig andacht.
3. Skrift- och Aflösnings-Bönebook / så ock om then H. Nattwardens wärdiga bruuk.
4. Böner för åthskilliga Stånd.
5. Böner uthi åthskilliga tilfällen.
6. Böner för resande personer.
7. Litanien.

Boken är uppdelad på 5 indexsidor:

Många av psalmbokens texter finns även i andra sångsamlingar enligt nedanstående förteckning. Den inledande nummersiffran länkar till aktuellt uppslag. (Notera att även röda länkar innehåller faksimilversionen av texten).

Psalmer[redigera]

I förteckningen nedan betyder (v) = verser.

I. Catechismus författad i Sånger.[redigera]

Trones Artiklar[redigera]

HErrans Böön[redigera]

Om Döpelsen[redigera]

Om HErrans Nattward[redigera]

II. Konung Davids Psalmer[redigera]

III. Årliga Högtiders Psalmer[redigera]

Några Heligas Lofsånger[redigera]

Advents-Psalmer[redigera]

Om Christi Mandoms anammelse[redigera]

Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse[redigera]

Ny-Åhrs Psalmer[redigera]

Om Jesu Namn och Välgierningar[redigera]

Trettonde Dags Psalmer[redigera]

Om Christi pino och dödh[redigera]

Om Christi Begrafning[redigera]

Påska Psalmer - Om Christi Upståndelse[redigera]

Om Christi Himmelsfärd[redigera]

Pingesdaga Högtijd - Om then Helga Anda[redigera]

Om then Hel. Trefallighet[redigera]

Uppå S. Michaelis Dagh - Om de heliga englar[redigera]

Uppå alla Helgona dag[redigera]

Uppå Apostledagar[redigera]

IV. Psalmer Öfwer några Söndags Evangelier[redigera]

V. Åthskillige Läro-Psalmer[redigera]

Om Menniskiones Fall och Upprättelse[redigera]

Om Gudz Ord och Församling[redigera]

Om HErrans Sabbaths Dagh[redigera]

Böne-Psalmer för Predikan[redigera]

Böne-Psalm efter Predikan[redigera]

Om Antichristo[redigera]

Om Gudz nådiga Beskydd[redigera]

Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse[redigera]

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga Närwarelse[redigera]

VI. Boot-Psalmer[redigera]

VII. Psalmer om ett Christeligit Lefwerne[redigera]

I gemeen[redigera]

Om Tolamod och Förnöijelse i Gudi[redigera]

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och Föracht[redigera]

Emot Dryckenskap[redigera]

Emot Okyskhet och Skörlefnad[redigera]

Emot Högfärd[redigera]

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och Anfächtning[redigera]

IX. Böne-Psalmer[redigera]

X. Lof- och Tacksäijelse Psalmer[redigera]

XI. Psalmer i åthskillige Nödtorfter[redigera]

Uthi stora Landzplågor[redigera]

Om frijd[redigera]

Om Jordenes frucktbarhet[redigera]

I Hungers Nödh[redigera]

Om Hälsa och Sundhet[redigera]

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällen[redigera]

För Öfwerhets-Personer[redigera]

En Konungs Böne-Psalm[redigera]

En Arfprinss Böne-Psalm[redigera]

En Konglig Råds Böne-Psalm[redigera]

Lärares Böne-Psalm[redigera]

Psalmer angående Domare[redigera]

Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet[redigera]

Barna-Psalmer[redigera]

Enkiors och Faderlösas Böne-Psalm[redigera]

Een siuk Menniskios Klage-Psalm[redigera]

Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdom[redigera]

Psalmer för Resande til landz och watn[redigera]

XIII. Måltijdz-Psalmer.[redigera]

XIV. Morgon- och Afton-Psalmer[redigera]

Morgon- eller Afton-psalm[redigera]

Morgon-Psalmer[redigera]

AftonPsalmer[redigera]

Om the Tolf dagsens Stunder[redigera]

XV. Dödz- och Begrafningz-Psalmer[redigera]

Beredelse-Psalmer emot Döden[redigera]

Suckan i Dödzångest[redigera]

Begrafnings-Psalmer[redigera]

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter Döden[redigera]

Om then Yttersta Domen[redigera]

Om then osaliga Ewigheten[redigera]

Om thet ewiga Lifwet[redigera]