Kris i befolkningsfrågan/Register

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Socialpolitiken och den familjesociologiska utvecklingen
Kris i befolkningsfrågan


[ 327 ]

SAKREGISTER

Abort, se ssk. 45 not, samt missfall o. fosterfördrivning.

Animaliska produkter 157-159, 167, 177, 179-180, 228-229.

Antikonceptionella medel, se preventivmedel.

Arbetarimmigration 106-110.

Arbetseffektivitet 183-187, 205-211, 215-216, 277-284.

Arbetsförmåga, nedsatt 185-186, 207-209, 211-217, 225, 269-270.

Arbetslön, se löner.

Arbetslöshet 8, 10, 24-25, 65, 164-168, 180, 184-187, 196, 210, 212-217, 285, 312-314, o. arbetstidsnedsättning 183-184, o. förtidspensionering 184-185, o. levnadsstandard 166-168, se även ungdomsarbetslöshet.

Arbetsodugliga 207-209, 211-216, 225.

Arbetsovilliga 213-214.

Arbetsreserv 181, 237.

Arbetstid, förkortad 183-184, 211.

Asocialitet 13, 73, 145, 166, 190-192, 209-210, 214-225, 234, 263, 267, 304, 322.

Avgångsålder 185-187.


Barnavård, se bostadspolitik, hälsovård, näringsstandard, uppfostran, utbildning etc.

Barnavårdscentraler 251-254.

Barnbegränsningsmotiv 87, 135-136, 142, 144, 150-151, 165, 169-172, 174, kostnader 113, 188, 201-204, 228, 242, 284-285, 304, 308, 316, hindersamhet 114, 305, 308, 311, 316, se även fruktsamhet, födelsekontroll.

Barnbespisning 202, 227-229, 304.

Barnförsäkring 193-201.

Barnförsörjning 11, 113-114, 174-175, 188-204, 228, 236, 242, 282, 284-285, 299, 304, 316-317.

Barnkammarskolor 202, 227, 298-309.

Barnkompensation, se barntillägg.

Barnkrubbor 202, 306-307.

Barnpensionering 198-201.

Barntillägg, till lönen 193-198. statligt 198-201.

Befolkningsoptimum 60-66, 96-98, 171.

Befolkningsstatistik 82-85, önskemål 100-101, 119.

Befolkningsutvecklingen 82-101.

Behovslön 193-198.

Bentham, J. 18, 20.

Bildningsrörelsen 211, 273-276.

Biologisk teori, Malthus o. Pearl 56-60, rasbiologi 66-78, 190-191, 223-224.

Bondeklassen, se landsbefolkningen.

Bostadsförhållanden 125-151, 233-237, stad 125-145, land 145-151, de psykiska skadeverkningarna 233-235.

Bostadspolitik 34, 101, 125, 135-142, 181-183, 229-238, 249-250, 285, 307-308, subvention 137-139, 233, 236, upplysning 236-237, 249-250.

Bostadssociala utredningen 134, 141, 230.

Bostadsstatistik 125, önskemål 125.

Bostadsutredningen för landsbygden 146, 230.

[ 328 ]Bostadsövervakning 230-237, 249. Byggnadsproduktion 134, 136-138, 140, 181-183, 237.


Clarté, bostadsundersökningar 149, 150.


Dahlberg, G. 221-222. Davidson, D. 30 n., 33-36. Degenerationsfaran 36-37, 75, 222. Douglas, P. 199 n. Duglighetskraven, stegrade, se effektivitetskrav.


Edin, K. A. 44-55, 57, 58, 99, 315.

Effektivitetskrav 185-186, 205-211, 225, 270-283.

Egendomskonservatism och -radikalism 16-28, 323, 325.

Emigration 82, 101, 106, 109, 323.

Engels, F. 25.

Eugenik, se rashygien.

Expansion och sammandragning av hushållningen 104-105.

Exportmöjligheterna 175-180, 228-229.


Fackföreningsrörelsen 165, 206-207, 210, 216-217, 280-281.

Familjelön och -tillägg 193-198.

Familjen 11, 87, 93, 99, 112-117, 174, 188-203, 286-325,. bonde-o. hantverks-, den förkapitalistiska, patriarkaliska 289-296, 309-311, 320, 1800-tals-, upplösningstidens 79, 289, 291, 294-303, 310-312, 317-319, 322, den barnrika 128-129, 136, 138, 145, 190-193, 236.

Fastighetsspekulation 140, 238.

Flodström, I. 30 n., 36-37.

Folkmängden, förändringar 82-83.

Folkräkningen 101, 105, 119, 313.

Fosterfördrivning 35, 39, 42-55, 86, 191, 220, omfattning 43-49, legalisering 42, 49-55, indikationer 50-54.

Frihetsuppfostran 264-266.

Fruktsamhet o. levnadsstandard 21-23, 25-28, 56-60, 65, 99, 113-114, 134-136, 142, 150-151, 162, 169-172, 187, den utom-äktenskapliga 83-84, 92-94, se även barnbegränsning, födelsekontroll, ogifta mödrar etc.

Fruktsamhetsdifferenser, sociala 57-58, 67, 73, 87-92, 315, stad o. land 88-92, Norrland 162, olika åldrar 92, o. kvinnornas förvärvsarbete 314-316.

Fruktsamhets premiering 11, 188.

Fruktsamhetstalet, def. 83.

Fruktsamhetsutveckling 8, 10, 82-101, 162.

Födelsekontroll 8, 23, 26-55, 79, 86, 135, 142, 150, 162, 172, 191, 220, se även nymalthusianism, barnbegränsning.

Födelsetalet, det allmänna, def. 83.

Fördelningspolitik 11, 16, 52, 112, 114-116, 174-175, 188-204, 228, 278, 284, 299, 304, 316-317, 324.

Förmögenhetsfördelningen 105, 119-123.

Försörjningsproblemet, se produktionspolitik, barnens, se barn-försörjning, åldringarnas 103-104.

Förtidspensionering 185-187.

Föräldrauppfostran 41, 257.


Gifta kvinnor i yrkesarbete 209, 309-317.

Godwin, S. 19, 23.

Göteborgsutredningen 141, 143, 230, 236.


Hammarskjöld, C. G. 30 n., 32-33, 34.

Hemmamarknadsnäringar 176-183.

Hertzberg, G. 162-163.

Hofsten, N. von 221 n., 222.

Husligt arbete, rationalisering 210, skyddat från konkurrens 209, 310, onödigt tillskapat 311-312.

Hyresutvecklingen 139-141, 155 n.

Hälsovård 225-226, 238-260, socialiserad för barnen 202, 250-257, se även psykisk hälsovård, näringsstandard, bostadsförhållanden.


[ 329 ]Immigrationsfrågan 106-111, immigrationsspärrar 106-107, arbetarklassens inställning 106-107, skandinavisk 109-110, flyktingar 110-111.

Indikationer, för fosterfördrivning 50-54, 191, 220.

Individualism 16, 116, 231, 262-269, 299-300, 304, 319-325, se även liberalism.

Industrialisering 87-92, 113-117, 205-217, 264, 273, 294-296, 309-312, 316, 320-322.

Inkomst, olika klasser 118-124, o. barnförsörjning 188-204, inkomststatistik 119, inkomstutjämning se fördelningspolitik, se även levnadsstandard.

Inkomststandard och nativitet, se fruktsamhet.

Intelligensskillnader, mellan klasser 68-76.

Internationell omflyttning 106-111.


Johansson, A. 134, 150.

Johnsson, O. ("lundautredningen") 141, 143, 236.

jordbruket 90-92, 168-169. Jordbrukspolitik 101, 152, 169, 177-181, 228-229. 238.


Kautsky, K. 25.

Kindergarten 202, 306-307, se även barnkammar skolor.

Klassbiologi 66-78, 223-224.

Klasscirkulation 73-77, 113, 273, 276-284, se även yrkesrörlighet.

Klasslösa, degenererade 74-75, 224-225.

Kollektivism 262-269, 275-276, 319-324.

Konkurrens o. effektivitetskrav 206-211, o. uppfostran 262-264.

Konservativ inställning 9, 12-14, 16-25, 31-38, 53, 80, 111, 213, 295, 309, 310, 313, 320-324, se även liberalism.

Konstant befolkning, villkoren för 84. 97, 170, 173-174.

Konsumtionsenhet, def. 155 n.

Konsumtionsreserv 158-159, 176-181, 228-229.

Konsumtionsval 139, 203, 231, 299.

Kontraception, se födelsekontroll.

Kontraselektion 36-37, 75.

Kostnad för barnen, se barnförsörjning, barnbegränsning, fördelningspolitik.

Kriminell abort, se fosterfördrivning.

Krisåtgärder 169, 175, 179, 183-187, 215.

Kvinnornas förändrade ställning 24, 28, 51-52, 114, 163-164, 209-210, 290-291, 296-298, 299, 303, 308, 309-314, 317-319.


Landsbefolkningen, inkomster 121-122 124, 168-169, nativitet 88-92, bostadsförhållanden 145-151, skolproblem 271, 272-275, bondeindividualismen 320.

Lekstugor, lekskolor, se barnkammarskolor.

Levnadskostnadsstatistik 152, 178, önskemål 153, 167, 178.

Levnadsstandard 22, 25-28, 56-60, 99, 113, 118-172, inkomster 118-125, 158-160, bostadsstandard 125-151, näringsstandard 151-164, o. arbetslöshet 164-169, o. barnbidrag 199, strävan att stegra 113, 118, 169-172.

Liberalism 16-28, 61-63, 96, 98, 116, 135. 140, 144-145, 231, 263-266, 275, 320-325, se även individualism.

Linders, F. J. 97.

Livsmedelskonsumtion 151-164, 167-168, 177-180, 226-229, statistik 152, 178, önskemål 153, 154, 167.

Livsmedelsprocent, def. 154.

Ljunggren, C. A. 234.

Locke, J. 265.

Lundautredningen (Johnssons) 141, 143, 236.

Lundberg, E. 158.

Läkare, privatpraktik o. poliklinikväsen 240-245, tjänsteläkare 245-257.

[ 330 ]Läkarutbildning 191, 241, 248-249, 253, 255, 257.

Lärarutbildning 257-260, 308.

Löner, olika klassers 118-125, 278, arbetarnas 121-124, efter försörjningsplikt 193-198.


Malthus, T. R. 17-28, 56, 117.

Malthusianism 15-28, 56, 323.

Marknadslön 194-196.

Marknadsrationalisering 180, 182-183.

Marx, K. 19, 21, 24-25, 56, 62.

Medborgarfostran 273-276, se även social fostran,

Medicinalstyrelsen 249, abortundersökningar 44-55, norrlandsundersökningen 153, 161, 227-228, 234.

Mentalhygien, se psykisk hälsovård.

Mill, J. St. 18, 28, 60.

Minimilön 194.

Missfall, spontan abort 44-49.

Möderskapsunderstöd 201.

Moral och befolkningsfråga 7, 9, 13, 23, 26-38, 41, 51-53, 79-80, 95, 112, 286-289.

Myrdal o. Ahrén, se "göteborgsutredningen".

Mödraskydd 52, 54, 198, 201.


Nativitet, se fruktsamhet, födelsetal.

Nettoreproduktionstal def. 84.

Norrlandsundersökningen 153, 161-162, 227-228, 234.

Nursery schools, se barnkammarskolor.

"Nya skolan" 264-266.

Nymalthusianism 8, 10, 12, 26-55, 79, 87, 94-96, 111-112. 116, 323, Sverige (Wicksellstriden) 28-38, aktuella reformkrav 39-55.

Nyström, B. 148.

Näringsstandard 151-164, 202, 226-229, 285, 304, olika klasser 154-160, olika familjestorlek 155-160, inom familjen 162-164. socialpolitisk uppgift 202, 227-229, 304, pedagogisk uppgift 164, 226-227.


Ogburn, W. F. 62-63.

Ogifta mödrar 51-52, 223, 315, se även utomäktenskaplig fruktsamhet.


Patriarkalisk, samhälle o. Familj 207-208, 289-296, 309-311, 320.

Pearl, R. 58-60.

Pedagogik, program 264-269, 293, 301-305.

Pensionering, se barnpensionering,

förtidspensionering. Pettersson, A. 148.

Place, F., 26.

Planhushållning 175-187, 263, 321-322.

Poliklinikväsen, offentligt 240-245.

Preventivlagen 39-42, 50, 54, 112, 190, 249.

Preventivmedel, se födelsekontroll. Prisrabatter, för barnrika familjer 202, 227-229.

Produktionspolitik 11, 103-104, 112, 115-116, 175-188, 213, 228-229, 237-238, 285, 324.

Profylaktisk socialpolitik 11, 203-204, 205, 217-285, 286, 298-309, 317, 319-321.

Psykisk hälsovård 202. 233-235, 255-260, 269-270, 304.

Psykoteknik o. yrkesval 279-281.


Radikal inställning 8, 10, 11, 12, 16-30, 55, 79-80, 111-112, 116-117, 213, 320-324.

Rashygien 37, 66-78, 190-191, 218-224. Rathbone, E. 199 n.

Rationalisering 180-182, 205-211, se industrialisering, teknik.

Reproduktionstal, def. 84.

Rousseau, J.-J 265.


[ 331 ]Sandler, R. 25.

Sekunda arbetskraft 207-208, 210-217, 225, 269-270.

Senilitet o. samhälle 103-105, o. avgångsålder 185.

Sexuell upplysning 40-41, 50, 54, 191, 249-250.


Sinnessjuka o. -slöa, försörjning 216, sterilisering 218-224, fruktsamhet 221-222.

Sjukvård, socialisering 238-245.

Skandinavism 109-110.

Skatteavdrag, för barnrika familjer 11, 198, 201.

Skolkostnader 202, 281-283.

Skollunch 202, 227-228, 304.

Skolläkare 251-254.

Skolpolitik 97, 101, 202, 257-276, 308.

Småbarnsskolor, se barnkammarskolor.

Social fostran 260, 262, 263-269, 273-276. 301-307. 325.

Socialistisk inställning 8, 16, 24-26, 65-66, 111-112, 116, 263, 323.

Socialklass o. fruktsamhet 57-58, 87-92, 315, o. rasbiologi 66-78, 224.

Socialpolitik 11, 13, 34-35, 111-325, se särskilda rubriker.

Spannmålspolitik 177-180.

Spontan abort, se missfall.

Stéenhoff, G. 148.

Sterilisering 67, 217-224.

Studentproletariat 283-284.

Studiestipendier 202, 281-283.

Ståndscirkulation, se klasscirkulation.


Tekniken, betydelse för befolkningsfrågan 10, 11, 58, 60, 61, 87-92, tempo 61-64, o. kvalitetskraven 205-206, o. samhällsinstitutionerna, ssk. familjen 87-88, 287-288, 294-296, 320-321, 325, se även industrialisering.

Thomas, D. S. 62 n.

Tradition, traditionalism 15, 325.

Trångboddhet, stad 126-142, land 146-150, olika klasser 131-133, olika familjestorlek 128-130, 132-138, o. fruktsamhet 134-135, 142, 144-145, tvungen eller självförvållad 138-142, skadeverkningar 233-235.


Understödspolitik 153, 161, 175, 183, 215, 225.

Understödstagaranda 212, 214. Ungdomsarbetslöshet 165-166, 185-187, 213, 272, 281. Ungkarlsskatt 188, 198. Uppfostran 225-226, 260- 276, 285, 292-293, 298-309, 325. Uppfostringsmiljö 70-71, 74, 76-77, 219-220, 222, 226, 233-235, 292-294, 298-309.

Upplysningstänkandet 16, 18, 96, 265-266.

Urbanisering, stadsbebyggelse 87, 91-92, 114, 305-306.

Utbildning 199, 202, 272, 276-284.

Utilitarism 18, 20, 27.

Utjämning av inkomster, se fördelningspolitik. Utomäktenskaplig fruktsamhet 83-84, 92-94.


Veblen, T. 62.

Wicksell, K. 26, 28-38, 95.

Wicksell, S. 85, 92.

Wigforss, E. 199 n.

Wikner, P. 30 n., 33.

Värdeskillnader mellan socialklasserna 66-78, 224.


Yrkesarbete o. äktenskap 209, 309-317.

Yrkesrörlighet 89-92. 273, 276-284, 300-303.

Yrkesutbildning 165, 272, 276- 284.

Yrkesval 276-284, 297, 301-303.


Åberg, L. H. 30, 31.

Ahrén, U. se "göteborgsutredningen".

[ 332 ]Åldersfördelning 83-85, 94, 102-105, 111, 171.

Åldringarnas övertalighet 83-85, 102-105, försörjning 103-104, 216.

Åttiotalsradikalism 12, 30, 55, 79, 94.

Äktenskap o. försörjning 209-210, 309-317, se även familjen.

Ärftlighet, se rashygien.


Överbefolkning, se trångboddhet, befolkningsoptimum.