Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Förste direktörer

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Historik
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910
personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Förste direktörer
Opera-chefer  →


[ 35 ]

Förste direktörer.

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, tillförordnad direktör för scenen 1 juli 1856—25 mars 1858; förste direktör 26 mars 1858—20 maj 1860.

Född på Hönetorp i Wislanda socken i Småland den 18 maj 1818. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Fredrik Cavallius och Anna Elisabeth Hyltenius, efter hvilken barnen upptogo namnet Hyltén. Fil. magister 1839, andre amanuens i Kungl. Biblioteket 1843, förste amanuens 1852, chargé d’affaires vid kejserl. brasilianska hofvet 1860—1864. R. N. O. 1861. Han gjorde sig mest känd som framstående fornforskare, etnolog och vitter författare. Död å sin egendom Sunnanvik i Småland den 5 juli 1889. — Gift 1847 med Maria Sofia Margareta Hæggström.


Daniel Hvasser, tillförordnad direktör 21 maj—31 dec. 1860.

Född i Romfortuna i Västmanland den 28 maj 1817. Föräldrar: fil. magistern och teol. licentiaten Daniel Hvasser (död vid 31 års ålder 1816 som vice pastor hos sin fader) och Charlotta Wilhelmina Åkerman; upptagen som fosterson af sin farbroder, professorn vid Uppsala universitet Israel Hvasser. Student i Uppsala 1837, hofkamrerare 1857, sekreterare och ombudsman vid Kungl. Teatern 1 juli 1859. R. V. O. 1867; var äfven R. D. D. O. Under sin Uppsalatid tillhörde han det bekanta studentsällskapet »Juvenalerna» och var för öfrigt känd som tenorsångare, spirituell ordlekare och en estetiskt bildad man. Död i Stockholm den 9 mars 1871. — Gift i Uppsala den 14 okt. 1858 med skådespelerskan Elise Jacobson (se detta namn).


Friherre Eugène Ludvig Fredrik Oscar von Stedingk, förste direktör 1 jan. 1861—30 juni 1866 (tjänstledig 24 febr.—30 juni 1866).

[ 36 ]Född i Stockholm den 17 nov. 1825. Föräldrar: generallöjtnanten, grefve Ludvig Ernst von Stedingk och Louise Isabella von Haxthausen. Student i Uppsala, där han sedermera aflade kansliexamen. Liksom Hvasser var von Stedingk under Uppsalatiden en bland »Juvenalerna» och den som på piano ackompanjerade Gunnar Wennerberg och Otto Beronius då de sjöngo »Gluntarne». Kammarjunkare 1855, attaché vid svenska beskickningen i Paris s. å., andre sekreterare i utrikesdepartementet 1856, legationssekreterare vid kejserliga hofvet i Petersburg 1857, kammarherre 1858, legationssekreterare i Paris 1859. Ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien 1864, K. S:t O. O. 1864, K. V. O. 1866, K. N. O. 1869 samt K. m. st. K. D. D. O. m. m. Efter sin afgång från direktörskapet vid Kungl. Teatrarne utnämnd till ministerresident i Madrid; envoyé e. o. och ministre plenipotentiaire i Köbenhavn 1869—1870. Död å Ströms sätesgård vid Södertelje den 22 juli 1871. — Gift med operasångerskan Wilhelmina Gelhaar (se detta namn).


Daniel Hvasser, tillförordnad direktör 24 febr.—30 juni 1866.


Erik Wilhelm af Edholm, förste direktör 1 juli 1866—30 juni 1881.

Född i Stockholm den 13 juni 1817. Föräldrar: förste lifmedikus Erik Edholm, adlad af Edholm, och Sara Fredrika Hylphers. Student i Uppsala 1835, underlöjtnant vid Kungl. Andra Lifgardet 1836, öfverstelöjtnant och förste major vid samma regemente 1861, öfverste i armén 1865, ordonnansofficer hos konung Carl XIV Johan 1838, adjutant hos konung Oscar I 1857, adjutant hos konung Carl XV 1859, hofmarskalk 1866, tjänstgörande förste hofmarskalk 1869. Ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien 1866. R. S. O. 1860, K. N. O. 1871 samt dessutom Stk. D. D. O., K. S:t O. O. m. m. Död i Stockholm den 31 mars 1897. — Gift 1871 med Emma Mariana Charlotta Braunerhjelm.

Henrik Laurentius Westin, förste direktör 1 juli 1881—30 juni 1883.

Född i Stockholm den 6 okt. 1824. Föräldrar: garfvaren och kaptenen vid Borgerskapets infanteri Anders Westin och Kristina Elisabeth Westman. Student i Uppsala 1842, aflade [ 37 ] hofrätts- och kameralexamen 1845, landssekreterare i Göteborgs och Bohus län 1859, utnämnd till öfverintendent i Kungl. Maj:ts hof 1881. Sedan han afgått som direktör vid Kungl. Teatrarne återgick han till sin landssekreteraretjänst i Göteborg. Westin gjorde sig för öfrigt känd som skriftställare, framför allt som talangfull öfversättare af bl. a. Lamartines »Jocelyn» samt Victor Hugos »Ruy Blas» och »Marion Delorme», hvilka tre arbeten vunno hedersomnämnande i Svenska Akademien. R. N. O. 1869, K. V. O. 1:a kl. 1886. Död i Göteborg den 10 april 1899. — Gift med Maggie Gibson.


Per Anders Johan Willman, förste direktör 1 juli 1883—30 juni 1888. (Se Sceniska konstnärer.)