Resa i Sibirien/Kapitel 3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Kapitel 2
Resa i Sibirien
av Christopher Hansteen

Kapitel 3
Kapitel 4  →


[ 14 ]
III.

Wistande i Moskwa. — Teatern. — Spåren af 1812 års brand nästan alldeles förswunna. — Kreml. — Iwan Weliki. — Kröningsdrägterna i arsenalen.

De twå första dagarna af mitt wistande i Moskwa måste jag tillbringa som instrumentmakare, för att laga åtskilligt på mina instrumenter, som under resan kommit i olag. Den första aftonen (en söndag) besökte wi likwäl teatern, hwilken inwändigt war wacker, ljus och glad, men nästan tom. Dans och sång woro goda, och spelet lifligt och naturligt liksom i Petersburg.

Moskwa hade wid denna tid icke det ringaste spår af 1812 års brand, och wi träffade blott ett enda hus på en af stadens ytterkanter, som ännu låg i ruiner. Staden ser helt asiatisk ut, när man blott betraktar kyrkor, kloster och moskeer; och kupolernas samt tornens besynnerliga former måste nödwändigt tilldraga sig hwarje främlings uppmärksamhet, som kommer från westra Europa. Husen se ljusa och glada ut. En älsklingsfärg är ljusgult med hwita pelare, hwartill kommer ett plåtbeslaget, nästan platt tak, som är måladt ljusgrönt. Dessutom såg man helt hwita eller ljust chokoladfärgade hus, hwilkas tak woro målade ljusgröna, bruna eller brunröda. Wid solsken gifwer detta staden ett mycket gladt utseende.

En dag besökte wi den berömda fästningen Kreml. Öfwer ingångsporten är en stenskifwa, hwarpå är uthuggen en Mariä-bild; och hwar och en, som går derigenom, måste aftaga hatten på något afstånd och gå igenom den med blottadt hufwud, eljest blir han bortwisad af skiltwakten. Wi gjorde inga betänkligheter härwid, men wår betjent Nielsen kunde icke beqwäma sig härtill, emedan han betraktade det som en afgudadyrkan, och derföre måste han wända om. Man berättade för oss som ett underwerk, att då Napoleon 1812 sprängde en del af Kremls wallar i luften, nedstörtade hälften af denna port, men den öfwersta delen af bågen, der denna bild war fästad, blef stående.

Tornet Iwan Weliki är bygdt år 1600 under zaren Boris Gudunoffs regering och har en höjd af ungefär 270 fot; dess kupol, som har en höjd af 37 fot, är förgyld med dukatguld. Korset, som stod på dess topp, blef år 1812 bortfördt af fransmännen, men wid deras flykt qwarlemnadt tillika med deras öfriga tross. Det kors, som stod der 1828, hade en höjd af 16 fot och war af trä, beslaget med förgylda kopparplåtar. Från detta [ 15 ]höga torn har man en herrlig utsigt öfwer hela Moskwa. Wid foten af detsamma ligger i en murad fördjupning eller brunn under jorden den ofantliga kyrkoklocka, som första gången gjöts år 1654 under zar Alexis Michailowitsch, men skadades under den stora eldswåda, som härjade Kreml den 9:de Juni 1701. På befallning af kejsarinnan Anna Iwanowna blef af metallen af den skadade klockan, som wägde omkring 300,000 skålpund, med tillägg af ytterligare 75,000 skålpund metall, den nya klockan gjuten; klockans höjd är 21 fot och den håller nedtill 29 fot i twärmått. Man har förmodligen icke kunnat påfinna något medel att lyfta denna ofantliga massa upp till dess bestämda plats.

På ett annat ställe i fästningen sågo wi twå metallkanoner af så owanligt stor kaliber, att en fullwuxen karl kunde sitta upprätt i mynningen på den största af dem.

I den nya arsenalen besågo wi kröningsregalierna, alla kejsares troner, spiror och kronor, från de äldstas till den då regerande kejsarens, några prydda med utomordentligt stora juweler; bland andra Peter den stores krona, som är beprydd med 847 diamanter och ofwantill har ett kors, hwilket hwilar på en owanligt stor rubin. I Londons Tower är en sal, kallad Jewel Office, hwars dyrbarheter uppskattas till ett wärde af 36 millioner riksdaler, oaktadt dess innehåll ej skall wara på långt när så rikhaltigt, som salarnes i den nya arsenalen i Kreml. Äfwen woro alla kejsarnes kröningsdrägter fullständigt uppställda, ända intill kejsar Nikolai stöflar, kejsarinnans hwita sidenkjortel och hwita sidenskor.<< Kapitel 2 Upp till början av sidan. Kapitel 4 >>