SOU 1940:12/Skrivelse

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  SOU 1940:12
SOU 1940:12

Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning
avgivet av fritidsutredningen.
Författningsförslag.  →


[ 3 ]

Till


Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet.


Genom beslut den 28 maj 1937 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för socialdepartementet att tillkalla högst sju sakkunniga för att verkställa utredning och avgiva förslag rörande underlättande och tryggande av möjligheterna för den icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv m. m. Till sakkunniga utsågos den 18 juni 1937 landshövdingen Hilding Kjellman, ordförande, föreståndaren för statens järnvägars resebyrå Axel Ekstam, ledamoten av riksdagens andra kammare fru Ruth Gustafson, redaktören Nils Horney, dåvarande sekreteraren i Kungl. järnvägsstyrelsen Carl Nordenson, fil. dr Lars-Gunnar Romell och sekreteraren i Svenska landsbygdens kvinnoförbund fru Gärda Svenson. Herr Romell har tillika varit förordnad såsom sekreterare åt de sakkunniga intill den 4 oktober 1938, då han i denna egenskap efterträddes av numera hovrättsrådet Gunnar Carlesjö.

De sakkunniga antogo benämningen fritidsutredningen.

Utredningen har efter vederbörliga förordnanden biträtts av särskilt tillkallade sakkunniga, nämligen dåvarande revisionssekreteraren F. Rudewall, beträffande expropriation av mark för kommunala friluftsbad (under december 1937), föutvarande byråchefen i domänstyrelsen, numera överdirektören i egnahemsstyrelsen E. Lindeberg, beträffande inventering av för friluftslivet lämpliga markområden, länsarkitekten E. Friberger, beträffande bebyggelsen inom områden, som lämpa sig för uppehåll under fritiden, och t. f. jägmästaren i domänstyrelsen E. Gardell, beträffande fritidsreservat å kronoegendomar.

Enligt den 28 april 1939 lämnat medgivande av chefen för socialdepartementet har utredningen vid behandlingen av frågan om tillhandahållande av fritidsreservat och därmed sammanhängande spörsmål samrått med generaldirektören H. Malmberg och ledamoten av riksdagens anda kammare, lantbrukaren E. A. Gustafson i Vimmerby.

Utredningen, vilken, på sätt i dess direktiv förutsattes, bedrivit sitt arbete i etapper, har tidigare överlämnat:

1. den 18 december 1937, promemoria angående expropriation för kommunala friluftsbad;

[ 4 ]2. den 28 november 1938, betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m. m. (statens offentliga utredningar 1938:45);

3. den 29 november 1938, skrivelse med förslag att skälig andel av tipsmedel måtte få användas för främjande av friluftsliv m. m.;

4. den 5 juli 1939, promemoria angående vissa reselättnader på de svenska järnvägarna; samt

5. den 5 september 1939, promemoria angående formerna och villkoren för utdelandet av bidrag ur fonden för friluftslivets främjande.

Utredningen har bland annat avgivit yttranden i anledning av ett flertal remisser i ärenden av intresse för friluftslivets markfråga, nämligen – förutom tre yttranden över till handelsdepartementet inkomna ansökningar om anslag av tipsmedel för tillskapandet av friluftsreservat – följande:

1. den 20 oktober 1937 över ifrågasatt försäljning av del av kronoegendomen Vannesta nr 3 i Södermanlands län (jordbruksdepartementet);

2. den 15 november 1937 över förslag till ordnandet av tältläger å kronoparken Högås i Göteborgs och Bohus län (domänstyrelsen);

3. den 17 november 1937 över ifrågasatt försäljning av del av kronolägenheten Ängsholmen i Södermanlands län (jordbruksdepartementet);

4. den 18 december 1937 över ifrågasatt avstyckning av tomter från kronoegendomen Näs i Eggby socken av Skaraborgs län (domänstyrelsen);

5. den 3 februari 1938 över ifrågasatt försäljning av vissa områden i Stockholms skärgård (försvarsdepartementet);

6. den 21 februari 1938 över ansökan från Aktiebolaget Nykvarns såg och kvarn om rätt att förvärva fastigheterna Gallboda 11 och Nyboda 13 i Österåkers socken av Stockholms län (jordbruksdepartementet);

7. den 22 mars 1938 över förslag till disposition av viss del av Svabesholmsskiftet av kronoparken Gyllebo i Kristianstads län (domänstyrelsen);

8. den 31 maj 1938 över ansökan av Aktiebolaget Billiga Tomter om rätt att förvärva fastigheten Edholma 11 i Östra Ryds socken av Stockholms län (jordbruksdepartementet);

9. och 10. den 28 november 1938 över ansökningar av Stockholm med omnejd, tomt och fastighetsaktiebolag, om tillstånd att förvärva dels tre fastigheter under Fjärdsvik i Djurö socken dels ock ett flertal fastigheter under hemmanet Torsby i Värmdö socken, Stockholms län (jordbruksdepartementet);

11. den 20 januari 1939 i ärende angående fastställelse av avstyckningsplan för del av allmänna kyrkohemmanet 1 mantal Gärstad nr 6 i Rystads socken av Östergötlands län (kommunikationsdepartementet);

12. den 20 januari 1939 över förslag till utläggande av ett tomtområde för sportstugor på kronoparken Gröveldalen i Kopparbergs län (domänstyrelsen);

13. den 20 januari 1939 över förslag till tomtplan för vissa delar av kronoegendomen Väringsö i Länna socken av Stockholms län (domänstyrelsen);

[ 5 ]14. den 10 februari 1939 över ifrågasatt försäljning av Rävsholmen eller lägenheten Rönö 17 i Rönö socken av Östergötlands län (domänstyrelsen);

15. den 15 februari 1940 över motionen i andra kammaren nr 154 vid 1940 års lagtima riksdag, angående åtgärder mot nedskräpande eller vandalisering och förstöring av mark eller vatten inom bebyggda områden eller i dessas närhet (andra kammarens femte tillfälliga utskott); samt

16. den 1 april 1940 över förslag till disposition av kronoegendomen Stocke å Frösön i Jämtlands län (domänstyrelsen).

Genom beslut den 30 december 1939 förordnade Kungl. Maj:t, att utredningens arbete skulle fullföljas, i vad avsåge dels frågan om tillhandahållande i erforderlig utsträckning av markområden, lämpade att utgöra tillflyktsorter under fritiden för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning, dels ock spörsmålet om semester för husmödrar, men i övrigt tills vidare anstå.

Sedan utredningens uppdrag i vad avser förstnämnda fråga numera slutförts, får utredningen vördsamt överlämna Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning. Till betänkandet ha fogats särskilda yttranden av undertecknade Hilding Kjellman, L.-G. Romell och Gärda Svenson samt av herrar Malmberg, Gustafson och Friberger.

Tidpunkten, då förslag kan avlämnas rörande spörsmålet om semester för husmödrar, låter sig ännu icke angivas.

Stockholm den 31 maj 1940.


HILDING KJELLMAN
AXEL EKSTAM RUTH GUSTAFSON NILS HORNEY
CARL NORDENSON L.-G. ROMELL GÄRDA SVENSON
/Gunnar Carlesjö.