Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1143-1155
1683.

landtbr.-inspektor Stud. i Åbo 78; prv. 83. Kyrkoherde i Sanda, Visby stift, 85, i Rone 93. D. 1717 254.

Författade »Encomium Ostrogothiæ, quod Regia in Academia Aboensi die IX Maji anni 1680 dixit P. D.» — I sin prästerliga verksamhet gjorde han sig känd »såsom mycket begifven på det världsliga.» Fick 1688 en allvarlig skrapa och måste göra albön därför, att han »beskylt konsistorium och hela Gotlands nation för otrohet mot öfverheten;» anklagades äfven för ovett emot biskop Spegel; låg i ständig träta eller rättegång med ämbetsbiträden, som dock synas icke hafva varit en bit bättre. Lke.

1143. Johannes Nicolai Vretander. F. i Vreta kloster 1659 318; fad. kyrkoherde i Malexander. Prv. 95. Rektor i Norrköping 97; kyrkoherde i Konungsund 1702. D. 1704 1910.

1144. Ericus Nicolai Svanhals. Fad. reg.-skrifvare i Malexander. Auskult. i Svea hofr. 1689; e. o. notarie; handlingsskrifvare el. kanslist; tingsnotarie; v. häradshöfding i Helsingland. Slutl. bosatt på Degeryd i Vårdsbärg. D. 1722 111.

S. sökte domsaga bl. a. 1718, men blef aldrig ordinarie domhafvande.

1145. Carolus Johannis Bohm. F. i Blackstad; fad. ryttmästare. Stud. i Lund 1688; prv. 92. Kyrkoherde i Fridlefstad, Rödeby o. Sillhöfda, Lunds stift, 96. D. 1713 82.

Hans båda bröder, militärer, blefvo 1693 adlade Ehrenmarck.

1146. Axelius Laurentii Hircin [Hircinius]. F. i Åtvid 1665; fad. kyrkoherde. Artilleriskrifvare i Sthlm.

1147. Magnus Petri Pelican. F. i Söderköping trol. 1658; fad. rektor [423]. Prv. 92. Kommin. i Vadstena 96; kyrkoherde i Rök o. Heda 1700. D. 1713, begr. 215.

1148. Andreas Petri Kallerman. F. i Norrköping 1665 243; fad. stadssekreterare. D. trol. som stud. 1691.

En »stud. Callerman» begärde ven. conc. 1684.

1149. Nicolaus Petri Lindbeck [Rivelius]. F. i Slaka; fad. mjölnare. Prv. 1691. Komminister i Slaka 93. D. i pästen 1711 133.

1150. Johannes Magni Urberg [Virin].

1151. Andreas Petri Eurelius. Stud. i Åbo 1682.

1152. Carolus Mauritius Jacobi Kiöping [Ciöpinger]. Notarie vid Landtmät.-kontoret i Sthlm 1686-(98). D. i pästen 1710.

1153. Magnus Johannis Arrhenius. F. i Norrköping 1662 168; fad. handlande, bror till n.r 565. Handlande i Norrköping. D. 1719.

»Omkom, ovisst på hvad sätt, vid flykten för fienden i Norrköping.» Bl.

1154. Claudius Magni Livin. F. i Norrköping 1666 242; fad. prost [452]. Fil. doktor 94; prv. 99. Docent i Upps. 95; kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 98, i S:t Olai förs. i Norrköping o. S:t Johannes 1727; prost 1698. Riksdagsman 1713, 23, 26. D. 1732 317.

L. erhöll fullmakt som rektor i Norrköping 1696, men undanbad sig denna befattning, och föreslogs till eloqu. professor i Uppsala 1698. »Han var en lärd, saktmodig, vältalig och behaglig man.» H.


1683.

1155. Isacus Arvidi Rydelius. F. i Västervik 1665; fad. prost [416]. Kammarskrifvare i Likvid.-kommissionen; bokhållare hos en gref Posse;

kamraarskrifvare i Kammarkolleg.; bokhållare där; slutl. kamrer. D. 1704 {{bråk|15|4}.

— 87 —