Sida:Östgötars minne.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
445-454
1645.


445. Ericus Pauli Mölner. F. i Norrköping 1622; fad. borgare. Stud. 43. Stadsnotarie i Norrköping 52; stadssekreterare (syndikus) 60. Riksdagsman 60. D. 1668, begr. 315.

Kallas af någre »Syndius». Månne felläsning af »Syndicus»?

449. Isacus Nicolai Enefelt [adl. 1660; förut Enander]. F. i Västra Eneby 1627; fad. prost. Stud. 44. Sekreterare hos härtig Adolf Johan på Stegeborg; hauptman i Vadstena, sed. ståthållare öfver härtigens hus o. gods i Sverige; poliskommissarie 65; assessor i Kommerskolleg. 66. »Till Bjälbo o. Degerhof i Österg. samt Ytterby i Bohus län.» D. 1679.

447. Jacobus Nicolai Berg. F. i Kuddby 1630 312; fad. kronofogde, sed. borgmästare i Uppsala. Stud. 44. Privatsekreterare 58; stadssekreterare i Uppsala 64; borgmästare där 70. D. 1695 45.

448. Johannes Nicolai Bergenhjelm [adl. 1668; förut Berg; frih. 94]. F. i Kuddby 1629 245; fad. kronofogde, sed. borgmästare i Uppsala. Stud. 44; fil. doktor möjl. utrikes. Professor i Upps. 61; prot.-sekreterare i Rådskammaren 65; hofråd 74; landshöfding i Uppsala län 77; kansliråd o. statssekreterare vid Utrikesexped. 84; hofkanslär 93; ambassadör till Ryssland 99. D. i Sthlm 1704 211.

Genom egen förtjänst och duglighet skapade sig B. ett namn och en lysande samhällsställning; utmärkte sig vid flere tillfällen äfven såsom lycklig latinsk skald. — »Var säkert en af de bästa Emblematici, som i Sverige varit, och hans Desseiner voro med sådan justesse författade, at man måste tiga, admirera och bocka sig.» Br. Se ock Biogr. lex.

449. Jonas Laurentii Fornelius. F. i Uppsala 1635; fad. professor [165]. Stud. 42; fil. doktor i Leyden; prv. 74. E. o. prof. i Upps. 63; astr. professor 64; matem. professor 69; tillika kyrkoh. i Fundbo, Upps. stift, 74. D. 1679 172.

F. var en skicklig mekaniker och glasslipare, så att han själf förfärdigade sina instrument, såsom teleskop, tuber m. m. Betecknande för hans personlighet är akad. konsistoriets yttrande, »att han med sitt grassate-rijdande och natteskiutande bättre kanske tiente wara i knechtehopen än i publico docendi munere sittia.» — Var en tid Östgöta nations inspektor.

450. Petrus Olavi Mogatæus. F. i Linköping 1624; fad. kyrkoherde [105]. Stud. 44; fil. doktor 52. Akad.-adjunkt i fil. fak. i Upps.

Om hans »brott» mot konstitutionerna se Falk, sid. 18. — Uppgifves blifvit tagen af daga med gift.

451. Petrus Laurentii Engius. F. i Örtomta 1626; fad. prost [50]. Stud. 44: prv. 53. Krigspräst 53. D. i pästen nära Warschau 1656.

452. Magnus Jonæ Livin [Livinus]. F. i Söderköping 1622 2712; fad. Jon Månsson, handlande o. landtbrukare. Stud. 44; fil. doktor ult. 55; prv. 57. Konrektor i Söderköping 56; rektor i Norrköping 58; kyrkoherde i Säby 74; prost 74. D. 1681 178.

L. är stamfader för ätten Livijn. Om uppkomsten af namnet se Sv. ättartal, 5: 312.

453. Samuel Zachariæ Hiller. F. 1628; fad. Z. Retzius, kyrkoherde i Gladhammar. Stud. 44; prv. 52. Kyrkoherde i Horn och Hycklinge 57. D. 1657.

Blef 1647 af sin hyresvärd i Uppsala, Göstaf Larsson, anklagad inför konsistorium därför, att han och hans budne gäster sönderslagit och förstört åtskilliga inventarier, två »snickarebenckier», en »slijpestenstol» och en glaskista, därvid skriande öfvermåttan; att Samuel kallat L:s hustru »fyllebytta», samt att han ej betalt hyran. Dömdes att ersätta det skadade, betala hyran i två omgångar samt för okvädinsord »sitta i prubban ett dyngn.» K.-prot.

454. Nicolaus Olavi Loftander. F. i Lofta 1622 251; fad. bonde. Stud. 44;

— 37 —