Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1156-1168
1683.


1156. Carolus Caroli Vallinus. Fad. musikdirektör i Uppsala [668].

1157. Johannes Haraldi Vallerius. F. i Uppsala 1677 263; fad. professor [849]. Fil. doktor 1700. Adjunkt vid Upps. univ. 04; professor efter fadern 12. D. i Uppsala 1718 158.

I sina läroämnen — matematik o. därmed sammanhängande — dref han undervisningen »med mognaste insigter och flit,» vinnläggande sig i synnerhet om fysiken. Hans observationer öfver den stora solförmörkelsen 1715 gjorde honom känd i utlandet. Var en af de förste ledamöterna i Vetenskapssocieteten. Br. — Utgaf almanackor för åren 1712—19, i hvilka bland annat infördes årliga förteckningar öfver nyutkomna disputationer vid Upps. univ.; präsiderade för 31 akademiska afhandlingar i filosofiska, topografiska, matematiska, fysikaliska och meteorologiska ämnen.

1158. Benedictus Petri Kindbom. Prv. 1685. Komminister i Eksjö stads- o. landsf. 89. D. 1703 128.

»Anklagad för ohöfviska uttryck och tillmålen emot sin pastor» 1697 o. 1699.

1159. Laurentius Hemmingi Schorelius. F. i Rappestad 1656; fad. komminister. Prv. 86. Komminister i Västerlösa 86, i Kaga 95, i Asby 1700; skild fr. ämb. 34. D. på Vadstena hospital 1736 1.

»Per delirium muneri ineptus 1727, in nosocom. Vadsten. exceptus 1734.» Matr. — Lefde under flere år i stort elände med en hustru, som öfverlastade sig och var en slöserska; egde 1711 ej så mycket, att han kunde erlägga kontributionen, ty genom dåligt bruk hade grödan blifvit ringa, kreaturen voro utdöda och nästan intet bohag fanns. Blef slutligen »fånig och ilskefull,» i hvilket tillstånd han anträffades af bisk. E. Benzelius, som vid visitationen 1732 gjorde honom besök.» R.

1160. Andreas Olavi Lindvall. F. i Linköping 166.; fad. skräddare. Prv. 1693. Kommin. i S:t Lars 93; kyrkoherde i Tingstad 1701. D. 1722 49.

»Var en tid i mycken osämja med sin församling, hvars deputerade anförde sina besvär emot honom i domkapitlet» 1701, hvaremot L. yrkade på församlingens inställande vid tinget. Omsider kom förlikning till stånd året därefter. H.

1161. Isacus Nicolai Svanhals. F. antagl. i Malexander 1664 282; fad. reg.-skrifvare. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd. i Halland; stadssekreterare i Malmö 95; rådman där 1700. Gårdsegare i Malmö. D. 1710 213.

1162. Carolus Petri Hahl. Fad. kyrkoherde i Sund. Fiskal i ämbetsverk i Sthlm till 1703. D. i Marstrand antagl. snart därefter.

H. arresterades för begånget brott ofvannämnda år och fördes till Marstrands fästning.

1163. Petrus Martini Varg. F. i Norrköping 1667 61; fad. råd- o. handelsman. Auskult. i Svea hofr. 90; landsfiskal; kontrollör. D. i Norrköping 1692, begr. 282.

1164. Nicolaus Nicolai Vallerius. F. i Linköping 1667 182; fad. kyrkoherde [571]. Stud. i Leyden 94—97; med. doktor i Utrecht 99. Professor i Åbo 1700. D. 1704 116

»I sitt ämbete sökte han med mycken flit att handleda ungdomen i anatomien och började dessutom åtskilliga arbeten, dem hans mellankommande dödsfall hindrade honom att fullborda.» Br.

1165. Botvidus Haqvini Hammarvik [Rosenius]. F. 1663 269; fad. komminister i Häradshaminar. Prv. 90. Kommin. i Skällvik o. S:t Anna 96; kyrkoherde i Konungsund 1706. D. 1718 274.

1166. Sveno Johannis Frindelius. F. i Frinnaryd. Prv. 1693. Husprädikant på Rafnäs i Konungsund 93. D. trol. som s. m. adjunkt.

Disputerade 1692 »de felicitatis humanæ impedimentis.»

1167. Israël Israëlis Rydelius. Fad. kyrkoherde i Hällestad [237].

1168. Samuel Bartholdi Lock. Lifdrabant.

— 88 —