Sida:Östgötars minne.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
329—342
1635.


329. Daniel Laurentii Ranzochius. F. 1616; fad. kyrkoherde i Godegård. Stud. 35; prv. 40. Kommin. i Rystad; tillika hosp.-präd. i Linköping 43; kyrkoherde i Kettilstad o. Tjärstad 60. D. 1668 234.

330. Petrus Laurentii Schonbergius. Stud. i Upps. 1635, sed. i Dorpat.

Orerade i Dorpat 1671 »de deliciis agriculturæ.»

331. Nicolaus Petri Gripenmarck [adl. 1678; förut Drysander o. Ekman]. Fad. kyrkoherde i Löt. Stud. 1635. Kronoinspektor vid Avesta, Kopparb. län 72; direktör öfver myntet o. kopparväsendet där. D. 1697.

332. Andreas Laurentii. Stud. 1635.

En Andreas Laurentii Norcopensis blef inskrifven som student i Åbo 1643. Var möjligen denne.

333. Gottschalkus Laurentii Frölling. Fad. kyrkoherde i Gistad. Stud. 1635.

334. Gabriel Marci Sandelius [Viik]. Fad. kyrkoherde i Västervik. Stud. 1635. Bosatt trol. i Västervik.

Blef 1639 på resa till Uppsala öfverfallen af Jöran Olofsson och Dickman. — Kom 1651 från Västervik (till Linköping?) och klagade öfver kommin. Loftanders [454] otidigheter mot hans nyligen aflidne fader. Nic.

335. Ericus Laurentii Vinnerstadius. F. i Vinnerstad 1603(08?) 21; fad. kyrkoherde. Stud. 35; prv. 40. Konsist.-notarie i Linköping 34—40; rektor i Västervik 44; kyrkoherde i Södra Vi o. Jursdala 50. D. 1680 11.

Hans söner kallade sig Krönstrand efter sjön Krön, vid hvars strand fädernehemmet var beläget. Namnet ändrades sedan af en del släktmedlemmar till Cronstrand. Se Geneal. anteckningar af Otto Bergström.

336. Petrus Olavi Brevigius. Stud. 1635.

337. Laurentius Nicolai Palumbus [Vretensis]. F. i Vreta kloster 1615; fad. prost [2]. Stud. 35; fil. doktor; prv. 47. Kyrkoherde i Vreta kloster 50; prost 50. D. 1667 46.

338. Ericus Claudii Prytz. F. 1617; fad. prost i Norrköping [33]. Stud. 35. Landskamrer i Kopparb. län. D. 1683.

P. och hans bror [339] anklagades 1637 inför akad. konsist. af Zacharias Olavi, som förmälte, att han på väg till sitt härbärge, »haffvandes een citra i sin hand», blifvit öfverfallen af de båda bröderna, som »begynt hugga och sticka honom med Swärd,, ibland annat stuckit honom j armen och illa under ögha; och wiste sigh aldrigh hafwa talat them emoot thet ringaste.» Dömdes till böter och förlikning. K.-prot.

339. Johannes Claudii Prytz [adl. 1661 med bibeh. namn]. F. i Högby 1621 210; fad. prost [33]. Stud. 35. Rådman i Sthlm 50; stadssekreterare 52; borgmästare o. präses i Sthlms just.-kolleg. 60; kansliråd 67. D. i Sthlm 1667 1212.

P. erbjöds 1650 professur i Uppsala, men föredrog »praxin politicam.» Var förlänad med »fast berömliga gåfvor både att föra sina ord munteligen och skriftligen sina tanckar författa, hvilcke han också helt visligen emplojerat til konungens, rikets, borgerskapets och Stockholms stads heder, välgång och understöd.» Br.

340. Israël Danielis Törner [Törne]. Stud. 1635.

341. Sveno Danielis Törner [Törne]. Stud. 1635. Rådman i Sthlm 61. D. 1694 9.

Anklagades som student tillika med en annan landsman 1642, »at the hade slagitz med Wackten som privilegierat war och tagit then uthur Wacktens händer, som fängzlas borde och alltså förgripit sig uthi Academiens jurisdiction. Thy blefwo the wiste in carcerem» och finge böta 6 D:r. K.-prot.

342. Johannes Claudii Een [Enærus, Ener]. F. i Östra Eneby 1617;

fad. kyrkoherde [36]. Stud. 35.

— 27 —