Sköldebrev för Christian och Lars Gathenhielm

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Christian och Lars Gatenhielm
Givet Stralsund 29 december 1715
På Wikipedia finns en artikel om Lars Gathenhielm.


[ 1351v ] C. Feif Skiöldebref för Ammiralitets Capitainen Christian Gathe och dess Broder Lars Gathe, numera Gathenhielm.

[ 1352r ]Wij Carl &c. Giöre witterligit, at såsom et tappert mod och förwärfwade wettenskaper uti de stycker, som til krigswäsendet höra med åtskillige nådeteckn, men i synnerhet med Adelig Skiöld, förmohner och friheter pläga af Höga Öfwerheten ansees, endast til den ändan, at sådant skall lända dem som sig därom winlägga, til en hugnad, och androm til upwäckelse at efterföllia deras exempel; Altså och emedan Oss Älskelige Ammiralitets Capitain Christen Gathe och dess Broder Lars Gathe af sådane egenskaper gifwit nöijachtigt prof, hafwandes den förre, nämligen Christen Gathe, sedan han alt ifrån 1693 farit til Siös [ 1352v ]dels på Ängland, Holland och Frankrike, dels uti Medelhafwet först under andras anförande och sedan siälf fört coffardie Skiepp, omsider åhr 1704 i anseende til dess förwärfwade wettenskaper uti Siöwäsendet blifwit förordnad til Underlieutenant wid Ammiralitetet uti Götheborg, åhr 1712 til Öfwerlieutenant och 1714 til Capitain, under hwilcken tid han icke allenast biwistat de Siöcampagner, som förefallit på den sidan, och förrättat åtskillige andra honom updragne ährender, såsom Postförninger til Holland, och sådant mera, utan ock des emellan med wederbörandes tilstånd farit på Kap uti fiendens hamnar och under deras egne batterier [ 1353r ]borttagit fiändtelige Skiepp, och således förswagat fiändtelige, men däremot riktadt Wåre trogne Undersåtare, samt utaf den del, som på honom fallit wid påträngande angelägenheter giordt åtskillige förskotter. Brodern, nämligen Lars Gathe har icke mindre ifrån Ungdomen sökt igenom Siöwäsendet at kunna giöra sig skickelig til Wår tiänst och fast han eij ännu kommit til någon wärkelig beställning, så har han likwist medelst Kaprande sökt at giöra fiänden afbräck, och hwad han i så måtto wunnit af en Undersåtelig plicht hållit til Wår tiänst ospart wisandes, det icke allenast igenom [ 1353v ]giorde förskotter, utan ock i synnerhet på det sättet, at han under Stalsundiske Belägringen låtit sig angeläget wara at bispringa Staden med det som til trouppernes uppehälle kunde tarfwas; hwilket fast han eij hade den lyckan at kunna bringa fram, aldenstund han skulle igenom Sundet, och således så godt som midt igenom den fiändtlige flottan, då Fartyget, som af fiänden blef iagadt efter dess medgifne ordres af hans egit folck med hela ladningen blef upbränd, har det likwist gifwit hans Undersåtelige tro likafullt å daga. Och som Wij billigt förmode, at desse bägge bröder, än widare, när [ 1354r ]tilfälle gifwes, lära giöra Oss nyttige tiänster; ty wele Wij ock i anseende til alt sådant i nåder hafwa uphögt dem til Adeligit Stånd och wärde, Giörom det ock härmed och i krafft af detta Wårt öpne bref i så måtto, at Wij af Kongl. macht och myndighet, samt af ynnest och nåde unne, skiänke och gifwe dem Christen och Lars Gathe, deras hustrur och ächta Lifs och bröstarfwingar så födde, som ofödde, så man, som qwinkiön, arfwinge efter arfwinge, adelige förmohner och friheter, samt fölliande Skiöldemärcke, nämligen: en blå Skiöld, twärt öfwer hwilcken ligger en Stenlagd Gata af gull, hwaröfwer lyser en Sol af [ 1354v ]samma metall, samt under et Leijon iämwäl af Gull. Ofwan uppå Skiölden står en öpen Tornerhiälm, hwarutur upstiger öfre delen af et Gyllene Leijon emellan twänne Swänska Chronflaggor. Krantzen och Löfwärket är af Gull och blått, aldeles som detta Wapn med dess egäntelige färgor härhos afmålat utwisar. Wij efterlåtit iämwäl i nåder, at de til en åtskilnad ifrån andre adelige slächter uti Wårt Rike måge kalla och skrifwa sig Gathenhielm, samt ofwannämde Skiöldemärcke och namn bruka och föra etc.


Carolus