Småstycken på forn svenska/Fragment af äldre Vestgöta Lagen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Småstycken på forn svenska I (Klemming 1881)
av Gustaf Edvard Klemming

Fragment af äldre Vestgöta Lagen
Wikisource-användares kommentar: de två pergamentblad varpå denna text finns nedskriven kallas numera för Kungliga Bibliotekets (KB) Handskrift B 193. — I vänster kolumn återfinns en direkt avskrift av handskriften, inklusive dess radbrytning, medan höger har haft vissa förkortningar upplösta, och ord som sträcker sig över två rader sammanfogade.


[ 99 ]

FRAGMENT AF ÄLDRE VESTGÖTA-LAGEN.


[Arfþar bolcr.]

(Schl. 21: 2, 3; 22.)

[ 99 ] vitu til þeſſ A’ru tuar stouur
oc toft garðr ima’lli þa a’rv
tu bol. callar til einca acrs
a’llar til einca a’ng. þa’r a ec
ki vitu til. nvma þen uili a’r
h’ callar hem giua Skuldum
ƙal ſva ƙifta. svm bo Faþir
ƙal ſialfr a þingi barn ſitt
a’tleðe. en ƙal arf taca. a þin
gi ƙal uið alz ørom taca oc
ſva fram ſelia Vill man or
anøð løſa. þa ƙal ſiuna’ting

[ 99 ] vitu til þess Äru tuar stouur oc toft garðr imälli þa ärv tu bol. callar til einca acrs ällar til einca äng. þär a ecki vitu til. nvma þen uili är han callar hem giua Skuldum skal sva skifta. svm bo Faþir skal sialfr a þingi barn sit ätleðe. en skal arf taca. a þingi skal uið alz örom taca oc sva fram selia Vill man or anöð lösa. þa skal siunäting


[ 100 ]

[Arfþar bolcr.]

(Schl. 22, 23.)

[ 100 ] firir þenn gøra er hanða ma’l
li haua. biuða hanū tua øra
gulz. a’llar .ii. M’ va’gna’r
vitni til lata bera a ſiuna’ten
ge. at h’ er hanum ſva ƙvldr
at h’ a. at løſa. h’. mʒ lagmale
þa fa ecki vart. nvm han
calla barn ſitt vera haldr
h’ a’ftr ſegnar þing. þa ha’t
tir h’ við niv M’. ſacſøkia
ſva ha’rað. ſva k’ A. a’tleðr
man adalcono barn. viðr
— — — — — — — — — —

[ 100 ] firir þenn göra er hanða mälli haua. biuða hanum tua öra gulz. ällar .ii. Mark vägnär vitni til lata bera a siunätenge. at han er hanum sva skvldr at han a. at lösa. han. mz lagmale þa fa ecki vart. nvm han calla barn sitt vera haldr han äftr segnar þing. þa hättir han við niv Mark. sacsökia sva härað. sva kunungi A. ätleðr man adalcono barn. viðr — — — — —


[ 101 ]

— — — — — — —

[Retlosä bolcr.]

(Schl. 12: 1, 13.)

[ 101 ]

[ 101 ]

[ 101 ] lv. en eig far aflestir af þet
a’r ſex øra. firi heſt halfa
marc firi oxa oc sva firi ko
far h’ aflestir af gialdi
ecki veta firi vargh La’ggr
·· fa’ ſitt aðrum in til gezlv
eig ma þet fa’ tapaz af þeim
er uið tacr. annat tveggia
með ſtvlð. a’llar mz rani nv
ma bonda (fa’) coſtr þeſſ er uið
tacr. varða mz taknir Atr
ƙal h' gialda. Leggi fram


[ 102 ] þet er h’ vill och mʒ tolftar eið at
han fec eig mera hans fa’ at gez
lo en h’ havr nv fram lagath

Ha’r byriaz iarðar bolcr

Fem a’rv. fang iarðar Ein a’r
erfð. Annar a’r heimgierþ
ſvnar Þriðia er hemfold dottr
Fierða er køp. Fimta a’r ƙøning
køpa ƙal til taka. Tua af þeſſ
hendi er iorð ſell vmfa’rðr
varða Tva af hinſ hendi a’r
va’rði. varða. þeir allir taka .i.
— — — — — — — — — —

[ 101 ]

— — — — — — — — — —

lv. en eig far aflestir af þet är sex öra. firi hest halfa marc firi oxa oc sva firi ko far han aflestir af gialdi ecki veta firi vargh Läggr maþr fä sitt aðrum in til gezlv eig ma þet fä tapaz af þeim er uið tacr. annat tveggia með stvlð. ällar mz rani nvma bonda (fä) costr þess är uið tacr. varða mz taknir Atr skal han gialda. Leggi fram þet er han vill oc mz tolftar eið at han fec eig mera hans fä at gezlo en han havr nv fram lagath

Här byriaz iarðar bolcr

Fem ärv. fang iarðar Ein är erfð. Annar är heimgierþ svnar Þriðia är hemfold dottr Fierða er köp. Fimta [ 102 ] är sköning köpa skal til taka. Tua af þess hendi er iorð sell vmfärðr varða Tva af hins hendi är värði. varða. þeir allir taka .i. — — — — — — — —

[ 102 ] Dessa fragment bilda två blad och äro funna i Norska Riks-Arkivet, använda vid inbindningen af räkenskaper från öfre Thelemarken för åren 1637 och 1638. De äro af pergament i helt litet format (5 tums höjd, 3 tums bredd) och härstamma från slutet af 1200- eller början af 1300-talet. Som egendomligheter märkes, att här förekommer den Anglosachsiska formen af bokstafven f, samt hopbundet sk, hvilket bildas sålunda att den raka stafven på k krökes i öfre ändan, och derigenom blir ſ. Bladen öfverlemnades som gåfva till Kongl. Bibliotheket 1862. Jfr tidskriften Frey 1847: 124, 193; Samling af Sveriges Gamla Lagar VII: 379 och XI: XCII samt Rydqvist, Svenska Språkets Lagar I: XXIX. — Ordet ’costr’ är af skrifvaren tillsatt öfver ’fä’, som är understruket för att utgå (sid. 101 rad. 12). Efter ’far’ (sid. 101 rad. 6) är ordet ’eig’ utstruket.