Svenska Akademiens handlingar/Till Konungen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Djvu
Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1786. Första delen

Till Konungen
Underrättelse  →


[ iii ]

TILL
KONUNGEN.

[ - ] [ v ]

Stormäktigste Allernådigste Konung!


För Eders Kongl. Maj:ts fötter nedlägger Svenska Akademien en förnyad Upplaga af de Handlingar hon hittills af trycket utgifvit. Den del deraf, som till en början nu i underdånighet öfverlemnas, innehåller hennes Stiftelse af [ vi ]Eders Kongl. Maj:ts Högstsaliga Herr Fader. Den förvarar äfven ett lika dyrbart, men till sin beskaffenhet ännu mera sällsynt vedermäle af denna stora och odödliga Konungs kärlek för vittra yrken. Då Högbemälte Herre sjelf täflade om det pris Han stiftat, lemnade Han åt häfderna ett efterdöme, som de förut icke kunnat framvisa. I Äreminnet öfver Torstenson, gaf Han ett nytt bevis af sitt snille, af sin vidsträckta omfattning, af sin känsla och varma för Fäderneslandet, för äran, för allt hvad i menskligheten är stort och ädelt. Okänd täflade Han, och okänd vann Han segern. Då Han sedermera täcktes gifva Sig tillkänna, och nedlät Sig att af Akademien emottaga belöningen, upphöjde Han på en gång inom Sveriges gränsor både krigets och snillets lagrar. Torstenson, berömd af sin stora Konungs stora Efterträdare, borde med förökad kraft ur sin grift tala till Svenska män, och uppmana dem att träda i sina fotspår; och de, som i en framtid [ vii ]belönas för snillearbeten, böra känna sig höjas, då de krönas med samma pris, som Konung Gustaf den Tredje både grundat och varit den förste att eröfra.

Dessa minnen af en vördad och älskad Fader, göra helt visst det offer kärt för Eders Kongl. Maj:ts hjerta, som Akademien nu har den nåden att frambära. Om Eders Kongl. Maj:t i den öfriga Samlingen ser en lycklig verkan af den Höga Stiftarens visa afsigter; om Eders Kongl. Maj:t i de skrifter Akademien belönt, eller hennes egna Ledamöter författat, finner råda vördnad och kärlek för Religionen, för Thronen, för Fäderneslandet, Sanningen och Dygden, hoppas Akademien, att Eders Kongl. Maj:t dömmer henne värdig fortfarandet af det nådiga hägn, som redan gjort Eders Kongl Maj:t till hennes andra Välgörare, och hos hennes medlemmar med den undersåtliga tacksamheten förenat den enskilta. Detta, allernådigste Konung! är det käraste föremål för [ viii ]Akademiens önskan, och det är, lifvad af det gladaste hopp, som hon har den nåden att med djupaste undersåtlig vördnad, nit och trohet framhärda

Stormäktigste Allernådigste Konung!

Eders Kongl Maj:ts


allerunderdånigste, tropligtigste
tjenare och undersåter

G. Adlerbeth.
Direktör.
G. F. Gyllenborg.
Kansler.
N. v. Rosenstein.
Sekreterare.

N. P. Gyldenstolpe. A. N. Edelcrantz. J. A. Tingstadius. C. Flemming. M. Lehnberg. J. Vingård. A. G. Silverstolpe. J. G. Oxenstjerna, C. B. Zibet. J. R. Blom. M. Ramel. C. G. Nordin. C. G. Leopold. J. Murberg. N. L. Sjöberg.