Then ogudachtige säger så

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Then ogudachtige säger så
Texten utgår från Psaltaren 14 och återfinns i 1695 års psalmbok som nr 34.


I 1695 års Psalmbok (nr 34) lyder texten:


[ 44 ]

1. THen ogudachtige säger så:
Then rätta Gudh jagh tienar:
I hiertat han eij täncker så/
Fast annorledes menar.
För Gudh är thet en styggelse stoor/
At ingen som på jorden boor/
Beflitar sigh om thet godt är.

2. Gudh af Himmelen sielfwer såg
Nedh på menniskior alla/
På jorden både högh och lågh/
Huru the sigh här hålla:
Tå fanns ingen i werlden til/
Som giorde thet Gudh hafwa wil/
Och lefde som han borde.

3. Tå fanns ingen på rättan wägh/
Alle woro afwekne/
Hwar wandrade sin egen stegh/
Ty the woro beswekne.
Månge mente sigh giöra godt/
Thet doch för Gudh är håhn och spott/
Något ther med förtiena.

4. Huru länge wilien j tå

[ 45 ]

Mitt egit folck så plåga/
Them så swår börda läggia på/
Vthöfwer sin förmåga?
Thet giör at the eij fruchta Gudh/
Och lefwa eij efter hans budh/
Wilia sigh sielf försörja.

5. Therföre the medh bäfwan stoor/
Sigh altijd skola fruchta:
Ther Gudh sielfwer hos sina boor/
Them faderligen tuchtar.
Men j försmåå then fattige/
Giören af honom spott och spee/
Hwars tröst Gudh sielf är worden.

6. Hwem skal doch thet folck Israel
Af Zion hielp bewisa?
Thet giör Gudh som förmår thet wäl/
Sielf sina fångna lisa/
Genom Christum sin kära Son/
Af hwilken Jacob hafwer mohn/
Och Israel sigh frögdar.

Koral nr 34 ur 1695 års psalmbok


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "|."
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef treble
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef bass
 \pre
}

voicename = Voice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 {
  g'2 fis e d g a b g \divMax
  r2 d g a b( c4) b4 a1 g
 }
 g2 e1 fis2 g1 e2 d d cis d d \divMax
 d2 g g a b b c b1 a2 b b \divMax
 a2 b c d b a1 g \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ THen o -- gud -- ach -- tige sä -- ger så:
   Then rät -- ta Gudh jagh tie -- nar:
   }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" I hier -- tat han eij tänc -- ker så/
   Fast an -- nor -- le -- des me -- nar.
  }


>>

 För Gudh är thet en styg -- gel -- se stoor/ _
 At in _ -- gen som _ på jor -- den boor/ _
 Be -- fli -- tar sigh om "thet godt" är.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 105 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 105 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}