Tidsenlig matlagning/1/V

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  IV. Hushållning och matlagning måste läras, som allting annat, och de första grundreglor derför böra läras i skolan
Tidsenlig matlagning
av Peter Christen Asbjørnsen
Översättare: Mathilda Langlet

V. Inköp af matvaror och kokkärl
VI. Renlighet och bordsskick  →


[ 62 ]

V. Inköp af matvaror och kokkärl.

Der, hvarest folket måste köpa allt hvad det behöfver till sitt hushåll på torget och vid hamnen, hos slagtaren och bagaren, såsom i de flesta städer, der är det gerna qvinnfolken som få bestyra om alla inköp. Men det är icke många unga hustrur, som öfvertaga ett hushåll och som förstå huru man på bästa sätt och med största vinst skall kunna köpa hvad man behöfver. Mången ung hustru, som begynner med de bästa föresatser och med bästa vilja, finner snart med missmod att det icke går bra, för det hon icke förstår huru hon skall inrätta sitt hushåll och sin matlagning så sparsam, treflig, lagom och god, som hon önskade. Det är icke så sällan man i slaktarbodarna får höra att de unga qvinnorna icke en gång kunna skilja ox-, kalf-, ren- och fårkött ifrån hvartannat, eller veta hvilka stycken de hafva för sig, och då är det mindre underligt att de icke veta hvartill de olika styckena bäst passa och hvilka det är klokast att köpa.

Detta slags okunnighet är lika spridd bland höga och låga, och då i dessa saker icke finnas skrifter och läroböcker, åtminstone på vårt språk, återstår blott att söka undervisning hos kunnigare och mera erfarna personer. Dertill kommer att bland allmogen och de mindre bemedlade, giftermålen i allmänhet ingås för tidigt, innan man samlat tillräcklig skicklighet i de vanligaste sysslor och erfarenhet om lifvets pligter och fordringar, och långt innan man samlat penningar nog för att sätta ett litet ordentligt bo, och anskaffa husgeråd i boningsrum och kök.

Det senare, nämligen kokkärl och träkärl, plägar man alltid temligen klent sörja för, och sålunda felas oftast något som är nödvändigt för ordentlig matlagning. Det är icke meningen att grytor och pannor, kittlar och kaffepannor, kannor och krus, skola sitta uppradade på väggarne i bondens och arbetarens stuga, såsom i ett välförsedt herregårdskök; men ett par grytor, en stekpanna och en kaffepanna, hvilket är det vanligaste, är väl litet för matmodren, om hon skall laga ett ordentligt mål mat, och då och då kunna skaffa litet omvexling i matordningen. [ 63 ]Ty, likasom en handtverkare icke kan arbeta utan sina rätta verktyg och en jordbrukare icke odla sin åker utan redskap, så kan husmodren ej heller hushållsaktigt laga ordentlig mat utan ordentliga kokkärl. Det skulle derföre för mången ung husmoder vara en lycka, om det var bruket att bland brudgåfvorna också skicka passande kokkäril, som kunde behöfvas för hushållet i det nya hemmet. Sådana saker skulle bättre än både silfver och grannlåt, påminna den förnuftiga husmodren om gifvarne och deras omtanka för familjens trefnad och välgång.

De nödvändigaste kokkärl, och med hvilka man vid tarflig matlagning kan hjelpa sig, äro ett par pannor eller grytor af jern och af olika storlek, ett par förtennta koppar- eller jernbleckskastruller med lock, vattenkittel, en större och en mindre stekpanna, kaffekokare och panna, krukor och bunkar, några koppar- eller bleckformar eller bleckspann, en brödkafle, större förskärareknif, hackknifvar, hackho, tråg, slefvar, vispar, m. m.