Tollstorp 1834/Kapitel 11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Biblioteket
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Eclesiastik-Economiens Cassor och Stipendier för ungdomen vid Trivialskolan, Gymnasium och Akademien
Magistratens aflöning och Skatterna hvarpå den grundar sig  →


[ 137 ]

Eklesiastik Ekonomiens Cassa och Stipendier.

K. Gymnasie Byggnadscassans behållning vid sista bokslutet 34,084 R:dr 34 sk.

Cassa-Emeritorum Sacerdotum. Grundar sig på collecter, som vanligen utgöra 60 à 70 R. Cassan utgör 7032 R:dr 4 sk. 9 rst. Utdelas åt ålderstigne och torftige tjenstemän af presteståndet som ej vunnit förmånlig befordran, och lemnas efter pensionärernes antal, och Cassans tillgång.

C. pauperum Sacerdotum. Grundar sig äfven på collecter. Cassans behållning 5523 Rd. 27 sk. 10 rst. — har samma ändamål som förenämde.

C. Emeritorum, eller gamla Tertial-Cassan. Inkomsten består i Vederlagsspannemål under extra [ 138 ]nådår, tertialtionde af pastorater, som af en eller annan orsak stå vacanta, tredjedel af Proste-Tunnorne under extra nådår, och besparingar under ledigt stående skolesysslor. Denna Cassas behållning är 19395 R:dr 23 sk. 9 rst. Ur denna Cassa njuta förtjente skolelärare, sedan de fått afsked, samt de, hvilka deras tjenster innehafva, fyllnad uti, eller till och med hela beloppet af den sysslan tillhörande lönen, i mon af Cassans tillgångar. Några af lärarne erhålla äfven deraf sin lön.

Linköpings Stifts allmänna Premie och Fattigcassa. I stället för fordom bruklig djeknegång betalas nu 6 rst. af matlaget, hvilket uppgår till omkring 400 R:dr, hvilka utdelas, och dessutom räntan af det förra capitalet 2833 R:dr 17 sk. 10 rst., som vidare ej ökes. Skollärare med svagare löner, erhålla deraf understöd.

Enke-Cassan. Består af behållen Kronotionde af Skärkinds härad 57 T:r 10 k:pr Sp., afgift från hvarje kyrka 2 d. S:mt, utgör 71 Rd., årligt sammanskott i råg af ord. Prestemän, uppgår till nära 230 T:r.

Worsterska donationen. Capitalet 300 R:dr; räntan, 18 R:dr utdelas till 3 nödlidande enkor, utan afkortning på deras vanliga enkehjelp.

Stipendier och Premier för Studerande.

Vid Upsala Akademi.

Fru von Schedings 1672. Fonden insatt i banken. För tvenne Theol. Studiosi, den ena 32 Rd. 12 sk., den andra 20 R:dr 36 sk. i 5 år bortgifves af Consist. i Link.

[ 139 ]Handl. Stieglers 1710. Fond. 555 R:dr 30 sk. En Östgöthe njuter 25 à 91 R:dr i 6 år vid akademien, och tvenne år under utländska resor. Besättes af P. Cancel. och Cons. Acad.

Frih. Wendels Hammarskölds 1711. Stipendiaten, som ägaren af Tuna utnämner, efter eller utan Cons. Linc. förslag, erhåller i 4 år från Tuna 16 R:dr, från Banken något öfver 13 R:dr och 9 T:r Spannemål jemte en frälseränta af 2:ne hemman frelse.

Landsh. Bar. von Dankwardts. Fonden i Banken. Stipendiaten åtnjuter 16 R:dr 32 sk. i 4 år — nämnes af den äldste i Dankw. familien eft. Cons. Acad. förslag.

Biskop O. Rhyzelii. Räntan af fonden 666 R:dr 33 sk., erhåller Stipend. i 3 år. Tillsättes af den äldste i Odencrantska familjen eft. Cons. Acad. förslag.

Prosten Palmaers 1783. Fond. 555 Rd. 26 sk. 8 rst. Stip. erhåller i 6 år 33 Rd. 16 sk. Tillsättes af Cons. Acad. eft. Inspect. och Seniorernas af Östgötha nations förslag.

Prof. J. P. Sleincour 1784. Fond. 1111 R:dr 5 sk. 4 rst. Tvenne Stipendiater i 3 år hvardera 33 R:dr 16 sk., och tillsättas af Cons. Acad.

Assessor C. M. Strandbergs 1786. Fond 3000 R:dr. Tvenne Medicinæ Studiosi erhålla i 4 år hvardera 66 Rd. 32 sk. Tillsättes af Cons. Acad.

Profes. J. H. Lidéns 1787. Fond 1666 Rd. 32 sk. Två Stipendiater njuta under 4 år hvardera 50 R:dr. Tillsättes af Cons. Acad.

[ 140 ]Prof N. Lindbloms 1793. Fond R:dr 833 16 sk. Erhålles i 3 år R:dr 50. Utn. af P. Canc. och Cons. Acad. Fond i Banken.

Borgm. i Stockh. S. C. Flodins 1795, 1796. Elfva Stipendiater, tre söner af civile Embetsmän och åtta af ofrälse Prester, njuta i 3 år hvardera R:dr 100. Tillsättas efter lottning af Magistr. och Stadens Äldste i Stockholm enl. Cons. Acad. förslag. Fond i Banken.

Commerce-Råd L. Reimers 1797. Fond R:dr 666 32 sk. Stip. åtnjuter i 4 år R:dr 40. — Ömsom Östgötha och Stockh. nation. Tillsättes af Cons. Acad.

Enkefru Hellviks. Fond R:dr 3333 16 sk. Tre Stipendiater under 6 år R:dr 66 32 sk. hvardera. Af Cons. Acad.

Prosten Nordvalls 1815. Fond 12 hem. frälse, köpt för R:dr 5266 32 sk. För slägtingar, sedan någon behöfvande Östgöthe i 3 år. Tillsättes af Erkebiskopen.

Vid Upsala eller Lunds Academi.

Af Kammarh. Grefve C. G. Pipers 1782. Fond i Banken, af besparda ränte-medel erhåller Stip. i 3 år R:dr 50. Tillsättes af den äldsta af Piperska familien efter Cons. Linc. förslag.

Direct. P. Elgerus 1784. Årlig frälseränta af 10 T:r 10 kpr Korn. Åtnjutes i 3 år. Tillsättes efter lottning mellan 4 efter Cons. Linc. förslag. Slägting erhåller det utan lottning.

Professor Sam. Älf 1799. Fonden är 666 R:dr 32 sk. Stipendiaten erhåller R:dr 40 [ 141 ]under 4 år, efter förslag af Cons. Linc. genom lottning af tvänne.

Östgötha Gilles. Consist. föreslår tvänne, hvaraf en erhåller 100 R:dr B:ko i 4 år.

Stipendia collectanea utgöras af 3 collecter öfver hela Stiftet, 70 à 100 R:dr, som fördelas till behöfvande Studenter vid Academierna med 8 à 10 R:dr åt hvardera.

Vid Linköpings Gymnasium.

Fru Ch. von Schedings 1672. Consist. Linc. tillsätter två Stipendiater som erhålla i 5 år 11 R:dr 24 sk.

RsR. Gr. Carl Pipers 1699. Fond i Banken. Den äldste af Familjen nämner efter Cons. Linc. förslag 4 Stipendiater, af hvilka hvarje erhåller 10 R:dr.

Lieut. A. Koskulls på Stjernvik. Fonden frälse-ränta af 8 R:dr 16 sk., som Stipendiaten begagnar så länge han fortsätter sina studier till dess han får tjenst. Testators efterträdare tillsätter efter förslag af Cons. Lincop.

Prosten N. Curman 1776. Fonden frälseränta. Två Stipendiater njuta i 4 år 10 R:dr hvardera.

Musikaliskt Stipendium af Gr. C. Piper 7 R:dr 40 sk. 2 r. i 3 år.

Kyrkoh. C. A. Lindorffs 1783. Tre Stipendiater få 4 R:dr 21 sk. 4 rst. i 4 år hvardera.

Borgm. Flodins. Tvänne Prestsöner erhålla i 3 år 30 R:dr hvardera.

[ 142 ]Lector Nicolais 1797. Räntan 8 R:dr å fonden 133 R:dr 16 sk. åt en Stipendiat under 4 år.

Prosten Nordvalls. En Gymnasist åtnjuter en tredjedel af hans ofvannämnda donations afkastning 2 à 3 år. Utn. af Biskopen.

Assessor Rulanders. Fonden 666 R:dr 32 sk. Räntan tilldelas hvarje Maj månad åt två Gymnasister med 20 R:dr.

Contr. Prost Nymansons. Fonden 1666 R:dr 32 sk. Tvänne af Wadstena barn erhålla 4 à 5 år 50 R:dr hvardera, hvaraf hälften bespares till afresan till Akademien.

Vid Linköpings Högre Lärdoms-Skola.

Fru von Schedings. 5 R:dr 6 sk. 4 rst. under 5 år.

Grefve Pipers, deraf fyra Stipendiater i 3 år 8 R:dr 16 sk. hvardera.

Koskulds. Fonden 88 R:dr 42 sk. 8 rst. Räntan deraf till Stipendiaten blir Gymnasist.

Fältm. Gr. Axel Sparres Enkefru Grefv. Falkenbergs. Fonden 500 R:dr. En adelig årligen 10, två ofrälse 5 R:dr hvardera.

Curmans, deraf två Stipendiater 6 R:dr 32 sk. i 4 år hvardera.

Kinboms, deraf en Stipendiat 6 R:dr 32 sk. tills han blir Gymnasist.

Med. Doct. Herman Gideon de Rogiers. Fonden 1000 R:dr. Två Stipendiater erhålla 30 R:dr hvardera under både Skole- och Gymnasii-tid.

[ 143 ]Fru Maria Chr. Söderqvists. Fonden 2000 R:dr, för två Stipendiater, som serskildt är nämndt.