Värmlands regementes historia/del 2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Värmlands regementes (Närkes och Värmlands reg:tes) historia. Del 2, Personalhistoria
av Carl Otto Nordensvan


[ titel ]

VÄRMLANDS REGEMENTES
(NÄRKES OCH VÄRMLANDS REG:TES)
HISTORIA


UNDER MEDVERKAN AF OFFICERARE VID REGEMENTET


UTARBETAD AF


C. O. NORDENSVAN
ÖFVERSTE OCH CHEF FÖR REGEMENTETANDRA DELEN

PERSONALHISTORIA

TILLIKA MED EN ÖFVERSIKT AF VÄRMLANDS
REGEMENTE 1903—1910


ANDRA OMARBETADE UPPLAGAN
STOCKHOLM
kungl. boktryckeriet. p. a. norstedt & söner
1911

[ förord ]

Förord.

Värmlands (Närkes och Värmlands) regementes historia, som trycktes under vintern 1903—04, utgjorde ett försök att utan allt för vidlyftigt fördjupande i arkiven åstadkomma en teckning dels af regementets öden, dels af de mäns lifsgärning, hvilka ledt dessa öden. På uppgifter, särskildt rörande den senare delen, personalhistorien, var ingen brist; det gällde blott att använda dem rätt. Att genom bristande erfarenhet i sofrandet misstag smögo sig in, kan ingalunda förvåna. För att rätta dessa misstag och för att ytterligare fullständiga de tecknade bilderna har kapten C. E. Nygren, hvilken förtjänsten af denna svårlösta del af arbetet tillkommer, oaflåtligt arbetat vidare, och frukten af detta arbete framlägges nu i en ny upplaga af regementshistoriens andra del, dess personalhistoria.

Flera nya porträtt hafva blifvit intagna i denna nya upplaga.

Såsom inledning till densamma ingår en öfverblick öfver regementets öden under tiden efter 1903 eller i själfva verket under tioårsperioden 1901—1910, den, under hvilken öfvergången skett från det indelta systemet till 1901 års härordning.

Karlstad den 1 maj 1911.

C. O. Nordensvan.

[ Innehåll ]

Innehållsförteckning.

Sid.
Värmlands regemente 1903—1910 1.
  Regementets ombildning 3.
Befälet 10.
Beklädnad och öfrig utrustning 12.
Regementets förläggning 14.
Öfningar och tjänstgöring 17.
Lefnadsteckningar öfver officerare och vederlikar 1623—1910 23.
  Officerare 25.
Officerare vid tremänningarna 1700—1720 261.
Officerare i regementets reserv 270.
Präster 277.
Auditörer 289.
Läkare 294.
Regementsskrifvare, regementsintendenter 305.
Musikdirektörer 307.
Rullor och förteckningar. Register 309.
  Rullor öfver officerskåren 1905 och 1910 311.
Förteckningar 313.
 Regementsofficerare, regementskvartermästare och kompanichefer 313.
 Fanjunkare vid Värmlands regemente 317.
 Underofficerare vid Värmlands regemente 318.
 Officerare vid Närkes och Värmlands regemente, som stupat eller dött i fält 321.
Register till lefnadsteckningarna 323.


Porträtt och bilder.
Sid.
I. bataljonens officerare 1910 5.
Regementsstabens och II. bataljonens officerare 1910 7.
III. bataljonens officerare 1910 9.
Underofficerare 1910 11.
(Volontär-) distinktionskorpraler 13.
Kasernerna i Karlstad under byggnad 15.
Fältgudstjänst vid Charlottenberg 17.
Förbimarsch i dubbelkolonn 19.
Alexander Lesslie (efter oljemålning) 26.
Axel Lillie 35.
Reinhold Rehbinder (efter oljemålning) 71.
Gustaf Gadde » 105.
H. M. v. Buddenbrock » 128.
C. H. Wrangel » 133.
Pehr Kalling » 135.
Gabriel Spens » 149.
J. A. Meijerfeldt » 156.
G. M. Armfelt » 169.
Carl Cederström » 187. [ Innehåll ]

O. A. Malmborg » 206.
A. L. Th. Wijkander » 212.
O. A. Bruncrona » 223.
J. H. Rosensvärd » 225.
C. H. Falk » 243.
E. A. Winroth » 247.
C. O. Nordensvan (efter fotografi) 253.
Öfverstelöjtnanter och majorer m. fl.

A. P. von Rosen, P. R. Uggla, J. P. Lagerberg, B. O. Unger, E. W. Hård, F. G. Lilliehöök, R. Montgomery, I. H. Lemke, A. Blüm, E. H. Hagberg (efter fotografi)

216.

W. E. Falk, W. O. Falk, C. J. H. v. Axelsson, J. Alstermark, G. A. Toll, C. H. Nisbeth, P. Uggla, F. A. Malmberg, C. F. Löfgren, P. F. L. Söderhjelm

217.

N. J. Nordenfeldt, A. F. Ekelund, C. A. Geijer, S. S. Ahlberg, A. T. Cassel, G. M. Tisell, A. Svanström, E. Öman, H. Ziegler, G. M. Fleetwood

232.

G. F. Edgren, A. H. Malmström, A. M. Wester, C. O. Ahlmark, K. A. Rhodin, G. F. Oldevig, K. A. Laurell, H. M. Hammar, K. Larsson

233.
C. E. Nygren 248.
C. A. Haak, N. Lundberg, E. L. Örn 302.
O. E. Nygren 306.Rättelser och tillägg.
Sid. 42, n:r 145 står Tysklund skall vara Tyskland
» 66, » 350 » Norrén » » Noreen.
» 78, 1. raden » Fock » » 403 Fock.
» 240, n:r 1069. Tillägges: afsked 28 april 1911 med inträde i reserven.
» 261, » 4. Följande stycke tillägges:
»Uppå wederbörandes Begiäran har iag undertecknadt besichtigat de Blesseurer och skador, som Capitainen Wällborna Hr Hans Belfrage uti krigstienst under förflutne krigsåhren undfådt; och dem befunnit som följer: 1:mo En kuhla framom i wänstra axlen, under Curerandet uttagen och lembnat effter sig ett ganska stort och wahnhelat ärr. 2:o En dito mitt i bröstet uppe emot halsen, som säijes ännu wara qwar i kroppen, 3:tio En kuhla i högra liu(m)sken, som äfven säijes wara qwar i kroppen, 4:to En kuhla twert igenom wänstra armen, millan armbogen och hauden, 5:o Ett hugg i högra armbogen, som gwarlemnat ett tämeligt stort ärr och lahmhet, 6:o ett hugg i samma hand, hwilket nästan gått igenom halfwa handen, 7:o Twenne hugg i hufwudet, 8:o under stormen wid Wiprik berätta Hr Capitainen att han fått på en stormstege ett slag öfver nacken, hwaraf ännu klart kan skiönjas, att benet warit bräckt. Och emedan af mig begiäres att häröfwer lembna Wälbe:mte Hr Capitain mitt skriffteliga attestatum, så har iag sådant icke kunnat undgå utan sanningen till styrkio bewittna wehlat, dett bemälte Hr Capitain wärkel:n äger på sin kropp äfwen specificerade nijo Blesseurer och att desse skador pådrifwit honom en hufwudswaghet och oförmögenhet till hwarjehanda angelägenhet och förrättningars nog mogna efftersinnande och utförande. Allt under mitt nampn och signete. Wettungen d. 18 Decemb:r 1734. A. Granander. Fältskiär wid Wästgiöta Dahls Regemente.».