Vår Herres Jesu Kristi död

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Vår Herres Jesu Kristi död
av Haquin Spegel
Här i versionen med 10 verser från 1695 års psalmbok På Wikipedia finns en artikel om Vår Herres Jesu Kristi död.


I 1695 års Psalmbok (nr 16) lyder texten:


[ 29 ]

1. JEsu Christi oskyldiga dödh
Hugswalar oss i all wår nödh:
Och när wij tänckie ther vppå/
En hiertans glädie wij tå få.

2. Afplanat haar han medh sitt blodh
Then handskrift som emot oss stodh/
Ty han war oss så godh och huld/
At han betalte all wår skuld.

3. Ja at slijkt är trofast och sant/
Ty gifwer han oss säker pant/
Vthi sin helga Nattward/ ther
Wij smake och see huru söt han är.

4. Ty hans lekamen wäsentlig/
Så ock hans blodh ju wisserlig/
Vndfå wij widh thet helga bord/
Som han haar låfwat i sin’ ord.

5. En härlig spijs är thetta wist/
På hwilken aldrig blifwer brist/
Ett himmelskt Manna/ som wår siäl
Til ewigt lijf vphåller wäl.

6. Säll är tå hwar en wärdig gäst/
Ty then wil JEsus wara näst:
Eho som haar een stadig troo/
Hos honom wil wist JEsus boo.

[ 30 ]

7. Samt haar thet vpsåt at han sigh
Omwända wil/ och rättelig
I Christo lefwer/ synden döör/
Och så Gudz helga wilia giör.

8. Men then owärdig går ther til/
Eij troor/ eij sigh omwända wil/
Han äter döden vthi sigh/
Och blijr fördömd ewinnerlig.

9. O JEsu Christ/ wår broder kär/
Som för wår skull korsfäster är/
Tin’ helga såår helbregda wäl
En sargad och bedröfwad siäl.

10. Gif oss at troo af hiertans grund/
At wij få nåder och miskund/
Vthaf tins nådes fullhet stoor:
Amen! wälsignad then thet troor.Samma text i en något annan variant:

1. Jesu Christi oskyldiga död
    Hugswalar oss i all wår nöd:
    Och när wi tänke theruppå,
    En hiertans glädie wi tå få.

2. Afplanat har han med sit blod
    Then handskrift, som emot oss stod:
    Ty han war oss så god och huld,
    At han betalte all wår skuld.

3. Ja, at slikt är trofast och sant,
    Thet gifwer han oss säker pant,
    Uti sin helga Nattward, ther
    Wi smake och se huru söt han är.

4. Ty hans lekamen wäsentlig,
    Så ock hans blod ju wisserlig,
    Undfå wi wid thet helga bord,
    Som han har lofwat i sit ord.

5. En härlig spis är thetta wist,
    På hwilken aldrig blifwer brist;
    Et himmelskt Manna, som wår siäl
    Til ewigt lif upphåller wäl.

6. Säll är tå hwar en wärdig gäst;
    Ty then wil JEsus wara näst.
    Eho som har en stadig tro,
    Hos honom wil wist JEsus bo.

7. Samt har thet upsåt, at han sig
    Omwända wil, och rättelig
    I Christo lefwer, synden dör,
    Och så Guds helga wilja giör.

8. Men then owärdig går thertill;
    Ej tror, ej sig omwända wil;
    Han äter döden til sig,
    Och blir fördömd ewinnerlig.

9. O JEsu Christ! wår broder kär,
    Som för wår skuld korssfäster är,
    Tin' helga sår helbregda wäl
    En sargad och bedröfwad siäl.

10. Gif oss att tro af hiertans grund,
    At wi få nåder och miskund,
    Utaf tin nådes fullhet stor.
    Amen, wälsignad then thet tror.