Östgötars minne/1774

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1773
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1774
1775  →


[ 268 ]

1774.


3434. Johan Jakob Stagnell. F. 1754 256; fad. Peter, tullinspektor i Norrköping. Landtmät.-ex. 74. Afvittr.-landtmätare i Ångermanland 81; ord. landtmätare i Västernorrl. län 84; förste landtmätare 1802; justerare. Bosatt i Sundsvall. D. där 1815 207.

3435. Per Jakob Svartz. F. i Norrköping 1755 2311; fad. Petter, tobaksfabrikör. Kontorist hos fadern; grosshandlare i Norrköping 81 o. tobaksfabrikör där 84. D. i Norrköping 1819 258.

3436. Johan Anders Vennberg. F. i Sthlm 1756 51; fad. Erik Samuel, bankkommissarie. Hofr.-ex. 76. Stadsnotarie i Sthlm 80. Sekreterare vid Timmermansordens hospital. D. i Sthlm 1819 1710.

3437. Samuel Adolf Vennberg. F. i Sthlm 1757 268; fad. Erik Samuel, bankkommissarie. Hofr.-ex. 76. Notarie i Järnkontoret 78; e. fiskal i Svea hofr. 80; e. kanslist i Riksbanken 84; fiskal där 86; adv.-fiskal 90; kommissarie 1803. D. å Vängsjöbärg, Sthlms län, 1805 58.

3438. Carl Adam Zerl. F. i Ekeby 1754 207; fad. prost [2554]. Auskult. i Kommerskolleg. 76; v. hhöfd.; amanuens i Göta hofr. D. i Jönköping 1796 912.

3439. Johan Fredrik Edman. F. i Norrköping 1763 204; fad. Johan, boktryckare Norrköping, sed. i Uppsala. E. o. tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm. Faktor å faderns tryckeri; akad.-boktryckare i Uppsala 94—1810; tit. direktör; utgifvare af »Sommarpromenaden» 1792—1801, af »Upsala Academie- och Stads-Tidning» 1793, af »Upsala tidning» 95—1810; boktryckare i Mariefred o. utgifvare af »Mariefreds Veckoblad» 17. D. i Mariefred 1824 64.

E. försökte sig ock på äldre dagar som dramatiker med skådespelen »Familjen eller Åskslaget» samt »Fläckarna i Månan».

3440. Sven Forssander. F. i Norrköping 1753 2211; fad Johan, mjölnare. Prv. 79. Skollärare i Skärkind 90; komminister i Högby o. Västra Skrukeby 96. D. 1820 84.

3441. Johan Jakob Franc Jennings. F. i Genève, Schweiz, 1762 64; fad. köpman. Hofjunkare 80; kammarjunkare; hofmarskalk 1821. Förste sekreterare i Utr.-kabinettet 1782; legationssekreterare i Petersburg 90; afsk. D. i Sthlm 1828 44.

J. blef 1780 af seniorerne antagen till »Senior honorarius» i nationen, »ehuru man föresåg, att detta skulle klandras, såvida det icke med nationens nye stadgar var enligit.» Orsaken var, att han »med förträffelige egenskaper förenade det besynnerliga att såsom svensk adelsman likväl vara född utlänning.» Nat.-prot.

3442. Adolf Nordvall. F. i Sund 1754 104; fad. Otto, kronolänsman. Fil. kand. 81; fil. doktor 82; prv. 83. E. o. präd. vid Enkedrottningens reg. 83; hofpräd. hos Härtigen af Östergötland 84; kyrkoherde i Marbäck 94, i Asby 1808; kontr.-prost 10. D. 1813 174.

Afled under en resa, då hästarna för hans åkdon skenade och detta stjälpte.

[ 269 ]3443. Carl Jakob Göthe. F. i Linköping 1754 611; fad. Erik, handlande. Kadett vid Fortifikationen; underkonduktör 78; löjtnant i holländsk tjänst 81. D. i Bergen, Norge, 1783 203.

Erhöll 1781 och ytterligare 1782 permission »att vistas utrikes och inhämta kunskap och erfarenhet uti krigsvetenskapen». I. — Dog på hemresa från Surinam, SydAmerika. sedan skeppet blifvit af storm kastadt i land på norska kusten.

3444. Lars Peter Göthe. F. i Linköping 1756 181; fad. Erik, handlande. Prv. 80. Komminister i Normlösa o. Härbärga 89. D. 1825 128.

3445. Carl Fredrik Södergren. F. i Östra Husby 1755 2310; fad. Nils, kronolänsman. Prv. 80. Skeppsprädikant vid Ostind. kompaniet å skeppet »Prins Gustaf» 81. D. vid Java 1787 275.

Synes hafva gjort flere resor till Ostindien. Afled under en sådan resa på väg till Kanton.

3446. Anders Adolf Älf. F. i Norrköping 1755 131; fad. prost i Kvillinge. Volontär vid Östg. kav.-reg. 76; kvartermästare dör; beridare el. understallmästare hos Härtigen af Östergötland 78; lifdrabant 79; kornett vid Nylands reg. 79, vid Skånska drag.-reg. 82; löjtnant. Öfverjägmästare i Österg. län 84; afsk. 99. Egare af Krusenhof i Kvillinge. D. där 1836 182.

3447. Johan Carlholm [Carlsson]. F. i Skeda 1753 142; fad. Carl, organist o. klockare. Prv. 79. Komminister i Herrestad o. Källstad 91. D. 1817 153.

3448. Johan Hallberg. F. i Gladhammar 1754 61; fad. kyrkoherde [2552]. Prv. 80. Kyrkoherde i Bälinge o. Tystbärga, Strängnäs stift, 93; prost 1809. D. 1837 56.

Var en nitisk pastor, älskad och vördad af sina sockenboar; »en fint bildad, angenäm och vänlig man, hvars umgänge högt värderades.» Hgstr.

3449. Gustaf Ekvall. F. i Gammalkil 1756 165; fad. prost [2378]. Stud. i Lund 80; fil. doktor 81; prv. 82. S. m. adjunkt, slutl. anst. i östra Ryd 87; tillika e. o. skv.-prädikant vid Lifdragonreg. 83. D. 1792 2810.

3450. Carl Gottlieb Svartz. F. 1757 139; fad. Petter, tobaksfabrikör i Norrköping. E. o. kanslist i Inrikes civilexped. 78; kopist i Kanslikolleg 81; kanslist i exped. 82; afsk. m. tit. prot.-sekreterare. D. i Paris 1824 115.

3451. Johan Hesselgren. F. i Vimmerby landsf. 1755 58; fad. Samuel, bonde. Fil. kand. 80; fil. doktor 85; prv. 98. Konsist.-aman. i Linköping 86; gymn.-adjunkt 87; lektor 95; förste teol. lektor 99; tillika kyrkoherde i Skeda 99. D. 1804 153.

Hans båda söner kallade sig Hessel.

3452. Olof Daniel Een. F. i Hvena 1757 810; fad. kyrkoherde. D. som stud. i Sonnerhult i Hvena 1783 115.

Reste om vintern före sin död till en systers begrafning; körde tre gånger ned på sjön Järnlunden; tog skada till sin hälsa och måste vända om.

3453. Samuel Vikstrand. F. i Åtvid 1753 16; fad. komminister [2540]. D. som stud. i Åtvid 1780 252.

3454. Hans Jakob Seseman. F. i Tingstad 1751 69; fad. Daniel, amiralitetsskeppsskrifvare. »Arithmetices magister», hvilken titel han antog 79. Privat räknepädagog i Upps. 74—94; utn. apologist o. kollega i Vadstena 91; tj:fri o. bosatt i Sthlm 1805. D. där 1819 204.

Uteslöts ur nationen »för otidigheter» 1778, men blef åter inskrifven 1790. — Som författare af läroböcker i aritmetik och algebra har S. förvärfvat sig ett aktadt namn. hvilket torde berättiga till något öfverseende med de egenheter, man hos honom så [ 270 ]mycket förlöjligat. Sin största ryktbarhet har han dock vunnit dels genom sina rimmerier, hvilka förskaffat honom benämningen »pekoralist», och dels i följd af sitt åtminstone på sista tiden vagabondiska lefnadssätt, som i förening med hans sällsamma yttre gjorde honom till en af »gatans ryktbarheter». En samtida (Braad) säger: »envis, vårdslös i klädnad, vild i uppseende och i åtbörder tvungen, som han var, kunde man rent tro, att han vore vurmig.» — Han fick genom Schröderheim lärarebefattningen i Vadstena i följd af en kungl. skrifvelse till Linköpings konsistorium 1790. Anhöll sedermera två särskilda gånger hos Kungl. Maj:t att blifva utnämnd till »Arithmetices professor regius et ordinarius,» dock utan lön. Se vidare Biogr.-lex.; N. fbok.

3455. Emanuel Videgren. F. i Västervik 1754 28; fad. Alexander, lotsinspektor o. handlande. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 76; auditör vid Enkedrottningens reg.; tillika kammarskrifvare i Krigskolleg. 79; kammarförvant 83; tit. kamrer 86; kamrer 88; krigskommissarie 92; statskommissarie o. led. i Statskontoret 94. Led. i Magasinsdirektionen. D. Sthlm 1818 209.

3456. Samuel Teodor Strömberger [Strömberg], f. i Söderköping 1749 165; fad. hospitalist. Prv. 76. Bruksprädikant vid Finspång 80; tit.hofpräd. 80; hofprädikant hos Härtigen af Södermanland 84. D. 1793 227.