Östgötars minne/1775

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1774
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1775
1776  →


[ 270 ]

1775.

3457. Claës Gartz. F. i Norrköping 1761 131; fad. Justinus, rådman o. direktör. E. o. kanslist i Utrikesexped. 78; kopist 79; kanslist 80; registrator 86; prot.-sekreterare i Handels- o. iinansexped. 88; sekreterare i Kanslikolleg. exped. 93; präsidentsekreterare 1801; tit. förste exped.-sekreterare 02. Ombudsman i Arméns pensionskassa (1797). Skriftställare. D. i Sthlm 1804 56.

G. är författare till »många skrifter af olikartadt innehåll.»

3458. Carl Fredrik Hjertstedt. F. i Malmö 1756 258;fad. Gabriel, öfverauditör i Linköping. Fil. kand. 80; fil. doktor 82; prv. 82. Skeppspräd. vid Ostind. kompaniet å skeppet »Sofia Magdalena» 82; reg.-pastor vid Storamiralens reg. 89; fältprost 90; amir.-pastor i Karlskrona 92; ord. hofprädikant 92; kyrkoherde i Lofö, Upps. stift, 92, i Munktorp, Västerås stift, 1801. D. 1813 1711.

3459. Germund Engdahl. F. i Vårdnäs 1756 38; fad Carl inspektor. Fil. kand. 80; prv. 82. Kommin. i Vårdnäs 82; v. pastor 1803; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 08; prost 10; kontr.-prost 25. Egare af Harg i Kisa o. Hofby i Västra Eneby (25). D. 1833 2310.

3460. John Svartz. F. i Norrköping 1759 299; fad. Petter, tobaksfabrikör. Stud. i Lund 78. E. o. kanslist i Kanslikolleg. 80; kopist 81; kanslist 84; v. hhöfd.; bitr. sekreterare vid beskickningarna i London o. Konstantinopel: kommissionssekreterare i London 88, i Paris 91; afsk.; tit. lagman 92. D. i Norrköping 1812 256.

Vistades utomlands på resor under åren 1783—86 och hade genomrest hela Europa med undantag af Polen.

3461. Johan Loenbom. F. i Flistad 1756 1810; fad. kyrkoherde [2328]. Prv. 80. E. o. bat.-präd. vid Kronob. reg.; kyrkoherde i Tuna 86, i Misterhult 1810; prost 1799; kontr.-prost 1810. Riksdagsman 09, 12. D. 1817 155.

3462. Arvid Arvedsson. F. i S:t Lars 1756 fad. bonde. Arrendator å Värmdö, Sthlms län, 81. Kammarskrifvare vid Sjötullen i Sthlm 84; kontrollör i Gefle, sed. i Marstrand; tit. tullförvaltare 94; tullförvaltare i Norr[ 271 ]köping 94; tit. öfverinspektor; tullfiskal vid Gen.-tulldirektionen 1804, i Östra tulldistr. 25. D. Norrköping 1826 186.

3463. Gabriel Alexander Brohjelm. F. 1761 21; fad. Lars, landtmätare i Åbo. Stud. där 75, i Upps. 76. Fänrik vid Nylands jägarekår (86), sed. vid Tavastehus reg.; löjtnant där 95.

3464. Julius Petrus Modée. F. i Loftahammar 1757 27; fad. Carl, bruksinspektör i Gamleby. Volontär vid Kalmar reg. 76; fänrik vid Österbottens reg. 79. sed. vid Västerb. reg.; afsk. m. tit. löjtnant 88. D. i Norrköping 1821.

3465. Jonas Tockerstrand. F. i Tirserum 1756 158; fad. kyrkoherde [2376]. Stud. i Lund 78, i Greifsvald 79; fil. doktor 80; prv. 83. E. o. bat.-präd. vid Österbottens reg. 83; komminister i Tryserum 88. D. i Ringarum 1803 91

3466. Erik Duræus. F. i Linköping 1757 2312; fad. kyrkoherde [2320]. D. som stud. i Tryserum 1782 293.

3467. Fredrik Rignér. F. i Linköping 1755 198; fad. Nils, handelsman. Stud. i Åbo 79; fil. doktor 82; prv. 82. E. o. bat.-prädikant vid Åbo läns reg. 82. D. på Lytskär, Björneborgs län, 1783 309.

3468. Nils Ringborg. F. i Ringarum 1755 1010; fad. Per, bonde. D., drunkn., som stud. i Skåne 1780.

Enligt annan uppgift skulle han drunknat 1779 112 vid skridskoåkning i Ökna, Söderm., där han hade kondition.

3469. Nils Mobäck. F. i Mogata 1756 512; fad. Lars, bonde. Prv. 80. E. o. skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 82; komminister i Locknevi o. Blackstad 85. D. 1800 43.

3470. Anders Palmgren. F. i Hägerstad 1755 176; fad. Jakob, arrendator. Stud. i Lund 78; fil. doktor i Greifswald 79; prv. 80. Kommin. i Danderyd o. Lidingö. Upps. stift, 81; hofpräd. hos Härtigen af Östergötland 86; kyrkoherde i Västerlösa 94; prost 1801. D. 1823 26.

Stiftade genom donation en skolinrättning i Västerlösa 1803, sedan förändrad till vanlig folkskola, och föreskref därvid, att skolläraren skulle vara präst samt ega medicinska kunskaper och färdighet i vakcincring.

3471. Magnus Brandstedt. F. i Östra Enebv 1755 85; fad. kronofogde [2380]. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 77; kronofogdeskrifvare, antagl. hos fadern. Landtbrukare o. egare af Ståthöga i Östra Eneby; tit. sekreterare. D. efter 1792.

3472. Johan Peter Lund. F. i Vimmerby 1756 241; fad. Anders, rådman o. kopparslagare. Prv. 79. Komminister i Höreda o. Mellby 1808. D. 1822 161

Under de 29 år, som förflöto från hans prästvigning till dess han fick komministratur, hade han haft 83 missiv.

3473. Nils Carlström. F. i Höreda 1754 317; fad. kyrkoherde [2754]. Prv. 79. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Flisbv 89. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 91. D. där 1819 2111.

3474. Carl Bergvall [Berggren]. F. i Ringarum 1753 219 fad. bonde. Prv. 82. Lärare vid Svartziska skolan i Norrköping 82; kommin. i Skeppsås o. Älfvestad 89; kyrkoherde där 1809. D. 1816 72.

3475. Johan Arendt Enelius. F. i Dalhem 1755 812; fad. kyrkoherde [2293]. Prv. 79. Komminister i Östra Stenby 1805. D. 1818 162.

E., »hvilken i skrifning befants äga en vacker ock flytande stil», renskref 1778 [ 272 ]nationens nya stadgar i en bok »in folio med rödt sammetsband, snygt och vackert ombunden.» Nat.-prot.

3476. Magnus Peter Hellerstedt. F. i Törnevalla 1759 910; fad. Sven, häradsskrifvare. Handelsbokhållare i Västervik 7.; grosshandlare där. D. i Västervik 1820 233.

3477. Ragvald Nicolai. F. i Häradshammar 1754 410; fad. Nils, bonde. Fil. kand. 81; fil doktor ult. 82; teol. kand. 86; prv. 86. Docent i Upps. 84; gymn.-adjunkt i Linköping 86; afsk. 86; lektor i Linköping 90. D. där 1798 122.

N. har inlagt stora förtjänster om Östergötlands bildningshistoria genom sina rikhaltiga samlingar af biografiska uppgifter, förvarade i Linköpings stiftsbibliotek. Tyvärr synes han ej haft tid eller tillfälle att granska och sofra det samlade materialet, som till större delen företer ett verkligt kaos samt en piktur så tät och minim, att forskaren mången gång nödgas använda förstoringsglas för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Ur denna källa har en stor mängd uppgifter med möda hämtats till föreliggande arbete.

3478. Johan Carl Hallin. F. i Allhelgona 1756 209; fad. Daniel, kronofogde i Klockrike. Kronofogdeskrifvare. Kanslist vid Sthlms rådsturätt; kontorsskrifvare i Sthlms justitiekolleg. 82. D. 1789 271.

3479. Carl Otto Rudebeck. F. 1760 61; fad. major i Jonsbärg. Kornett. Landtbrukare på Torfvinge i S:t Lars, på Staby i Rystad, sed. i Jonsbärg, slutl. på Distorp i Rystad. D. i Linköping 1825 278.