Ach wij syndare arme

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ach wij syndare arme
Återfinns i Göteborgspsalmboken 1650 och i 1695 års psalmbok.


I 1695 års Psalmbok (nr 218) lyder texten:


[ 99 ]

1. ACh wij syndare arme! wår missgierning stoor/
I hwilken wij äre fallne/ och i wårt hierta boor/
Hafwer kommit oss alla vthi en sådana nödh/
At oss eij annat stod före/ än en ewig dödh.
Kyrie Eleeson/ Christe Eleeson/ Kyrie Eleeson.

2. Ifrån döden oss hielpa kunde ingen gierning godh/
Ty fienden månde oss stielpa/ förswaga alt wårt modh:
Skulle wij blifwa frälste/ Så kunde eij annars skee/
Än at Gudz Son måste lida dödsens wee. Kyrie Eleeson.

[ 100 ]

3. Hade eij Christus kommit här på jorden nedh/
Och sielfwer Mandom tagit/ och lidit döden medh/
Och så wår synd afplanat genom sin pino stoor;
Hade ingen wordet skonad/ som i werlden boor.
Kyrie Eleeson.

4. Sådana wälgierning och faderlig godhet
Hafwer oss Gudh bewijsat/ och oss sin nådh betedt
I Christo wårom HErra/ som tolde för oss dödh:
Han wil alt ondt afwärja/ och hielpa oss af nödh.
Kyrie Eleeson.

5. Här medh skole wij oss trösta både natt och dagh/
At wij eij förtwifle för Gudz stränga lagh;
Ty wij äre frälste ifrån all fahrlighet/
Genom Christum wår HErra/ wälsignad i ewighet.
Kyrie Eleeson.

6. Therföre wele wij lofwa/ och tacka i all land
Gudh Fader/ och hans enda Son/ också then Helige And;
Och bedia at han wille oss hielpa i dödsens stund/
Och gifwa en ewig glädie genom sin stora miskund.
Kyrie Eleeson/ Christe Eleeson/ Kyrie Eleeson.