Betänkande om vattuminskningen/Kapitel 083

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  §82. Undersökes om alt Kalk-ämne kommer af testaceis.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§83. Om de så kallade Petris parafictis.
§84. Om Quartz-ämnet i synnerhet.  →


[ 192 ]

§. 83. Om de så kallade Petris parasiticis.

Spat och Qvartz, Hornbärg och Skimmer, sägas vara petræ parasticæ, som bara [ 193 ]förekomma i bärgens remnor, genererade af et vatten, som derstädes stannat.

Om samma vatten är Hafsvatten, hvarföre fyller det då icke remnorna med samma sediment, som Hafvet tilägnas; nämligen ler och sand? Huru kan det vara möjeligt, at Vatnet skal fylla remnan med det ämne, hvari det förvandlas, som likväl äger dubbelt större specifique tyngd, och derföre bör intaga dubbelt mindre rum[1]? Sker sådant genom annat å nyo efter handen tilkommande vatten, huru kommer då til, at vi icke nu blifve varse, det bärgs-refvor med sådana nyblifna sten-ämnen fyllas? Vi hafve remnor gamla och tydeliga nog dertil, at kunna visa prof, om sådant successive existerade. Huru kommer det til, at i den ena remnan just det slags vatten stannat, som förvandlas til Spat: åter annorstädes Hornbärgs och annorstädes Skifer-vatten? Eller hvarifrån äro desse vatten komne? Om et och samma vatten innehållit flera Sten-ämnen, hvarföre hafva de icke antingen satt sig efter sin gravitas specifica, eller jämt det ena ämnet bland det andra? Huru skal en liten sqvätt i en springa komma åt med at generera en solid Quartz, der dock hela Oceanen tilhopa icke kommer fort med at kläcka större foster, än små sandkorn? Men det kan vara nog frågat i gemen för [ 194 ]denna gången; låt oss nu komma til hvardera sten-ämnet särskildt.


  1. §. 70.