Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/634

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  633
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

634
635  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 24 ]
634.
Ädel och Högtförfarne Hr Doctor.

Hr Doctoren föröker dagel. uti mig den affection och estime jag altid burit för Eder som en trogen wän; at få så många utwalde frön på en gång, at få så månge observationer på en gång, har ingen thera skedt mig för uht i all min tid. Säll och lyckelig är Hr Doctoren, som wett giöra sig nytta af så mycket och som kommit till de sällas boningar på rätte tiden.

Alt hwad wij få för decouverter äro alla bedröflige. At Magister Bælter skall resa med ambassadeuren till Rysland straxt han blifwit Hans Kongl. Höghets Hofprædikant; at Profess. Anders Celsius quitterat sit observatorium med denna werlden;[1] at Hr Doct. blifwit moderlös,[2] och ej fåt komma hem först och fägnat sin mor med sin närwarelse, äro alt bedröfwelige saker.

Hr Doctoren gifwer mig lof påminna om örter, som ej upwuxit älr som fattas.

Basella.
Phyllis.
Anthospermum.
Tamarindus.
Morina.
Hydrophyllum.
Coffea.
Panax Ninsi.
Aralia.
Corrigiola.
Neurada.
Sanguinaria.
Papaver orient. hirsutiss.
Mitella.
Dodartia.
Chelone.
Indigo.

ej upkomne.

Othonna.
Arctotis.
Papaya.
Jatropha.
Liquidambar.
Veratrum.
Plumieria.
Hura.
Parkinsonia.
Guanabanus.
Guajacum.
Arapabaca.
Arachnida.
Gleditsia.
Kraftas arab.
Corrigiola.

[ 25 ]

Monarda.
Rubia.
Mollugo.
Ludwigia.
Ammania.
Rivina.
Atropa.
Phyteuma.
Trachelium.
Heliotropium.
Coris.
Diervilla.
Ammi.
Bubon.
Petiveria.
Bauhinia 1.
Zygophyllum.
Fagonia.
Garidella.
Malpighia.
Euphorbia.
Corchori.
Mimosæ.

Cassiæ.
Tetragonia.
Phlomides.
Teucrium.
Cunila.
Molucca.
Scutellariæ.
Lantanæ.
Cymbalaria.
Celsia.
Ruellia.
Digitalis can.
Anastatica.
Crambe.
Hermannia.
Amorpha.
Robinia.
Psoralea.
Crotalaria.
Clitoria.
Elephantopus.
Chrysocoma.
Sigesbeckia.

Asteres.
Phyllanthus.
Coix.
Parthenium.
Boabab.
Karatas.
Poinciana.
Triumfetta.
Abrus.
Volkameria.
Grewia.
Aeschynomene.
Melissa altiss.
Guajava.
Jalappa.
Kethmiae.
Emerus.
Corallodendr.
Convolvuli 1. 2. 3.
Cytisus spinosus.
Cephalanthus.

alla dessa wäxa wackert.

aldrig kan jag till fyllest tacka Hr Doctoren, som will taga sig på beswäret af Systemate. Hade Bokföraren anlit mig om de nye genera i tida, hade han fått de nye genera, som jag redan insatt uti act. Societ. Upsal. Hr Doctoren har lagt i sista bref ostridiga prof på den innersta ömhet Hr D. hyser om mig; jag will nu swara specielt till alt.

Observationes in 3 regna naturæ p. 67 är wähl och tror jag artigare at de sättas för wärket; doch uteslutas ej § 1—5, utan hela capitlet insättes, ty fast än Hr Reaumur håller före at de ej paras, torde doch finnas framdeles at de paras, då de ännu äro helt små såsom Panorpa, och hwad polypen angår, så hoppas jag, at han lärer propageras ex ovis såsom andre diur, fast han äfwen som wäxterne kan propageras per ramos; ty fast än wäxter krypa och så förökas, hafwa de doch sit frö.

[ 26 ]Observationes in regnum lapideum sättas kanske näst äfter regnum lapideum, obs. in reg. veg. äfter vegetabilibus och in animale äfter animalibus, älr och för hwar sit rike. om så tyckes; är indifferente saker.

§ 13 in obs. ad regn. lapid. torde så sättas: Lithophyta ex consistentia, pondere, substantia calcarea, concretione cum terris, vi petrificante veteres amandarunt ad regnum Lapideum. Eadem ex figura, structura, analogia, fructificatione a Marsilio detecta Recentiores retulerunt ad regnum vegetabile. Eadem ex fida autopsia Clarissimi Bernh. Jussiæi nihil nisi vermium testas esse docuere recentissimi, ideoque promovenda ad regnum Animale. Noluimus in hac editione locum mutare, usque dum Doctiss. Jussiæi observata lucem adspiciant, cum Madrepora. Androsace, Corallina, Conferva et Millepora, Spongia ut et Keratophyton Titanokeratophyton vix limites admittunt.

pag. 77. §11. Vermium testaceorum a Zoophyto inhabitante hae verba excludantur.

adde § 13. Vermium testaceorum icones pulcherrimas dedere Bonannus, Listerus, Rumpfius, Argenvilleus, Gualtierius; et hi plurimi propria methodo superbiunt, quæ quamvis in museis primo intuitu speciosa satis appareat, fucata tamen et spuria habenda, quamdiu inhabitans Zoophyton incognitum, a quo genuina methodus absolute desumenda sit, confirmante hoc Limace cum Cochlea, Sepia cum Nautilo; Bernh. Jussiæi proin inventa et detecta Ostrocodermatum generibus veris fundamenta sternant.

p. 3. Marmor fugax opacum. wår Gips. som wij några åhr gipsat med, är ingl. spath; eij heller den jag såg med Prof. Jussieu emot fontaineblau.

p. 14. 15. Classium characteres. är mig lika om det i systemet älr generibus tagas.

p. 15. ad calcem Monogamia omnino male; lege POLYGAMIA AEQVALIS constat multis nuptiis conjugia in eodem thalamo communi contrahentibus i. e. multis flosculis, singulis stamine et pistillo instructis, combinatis intra eundem calycem communem.

POLYGAMIA (INAEQVALIS addatur), ubi thalami &c.

p. 16. Authores T. Tournefort. Roy. Royen.
L. Linnæus s. Author. M. Michelius.
Pl. Plumier. V. Vaillantius.
D. Dillenius. Rv. Rivinus.

[ 27 ]

B. Boerhaave. Pn. Pontedera.
Gr. Gronovius. Rp. Ruppius.
H. Houstonius. H. Hallerus.
Is. Isnardus.
N. Nissole. äfter alphabet.

Morus bör stå uti Monoecia, uteslutas uti Polygamia.

Anthospermum moste stå där det nu är; jag näkar ej, at uti classi naturali både det, Valantia och kanske Phyllis höra till verticillatas. Anthospermi flores millies vidi, licet omnes masculos, semper quadrifidos; uti et Phyllidis fere semper 5fidos, sed numerus nil facit; men dehiscentia seminum in phyllide på 2 trådar Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné figur s 39.png så som in umbellatis är nogot mehr.

Ruppia. bloman har jag aldrig haft tillfälle at se, där före in generibus satt et †; jag tycker at Michelius kunnat sedt stamina, som märkt stamina in muscis. war så god stryk uht henne på sitt ställe och för henne till Tetrand. Tetrag. äfter Potamogeton, och haf tack för observationen.

Sisyrinchium måste wähl stå på sit ställe. jag har fordom noga sedt bloman, fast jag nu ej hafwer henne.

Grewia måste wähl och blifwa stående på sit ställe, som hon står.

Najas, petala cum toto charactere e Michelio hausi; proin † adjeci in generibus. Kiäre Hr Doctor, war så god och stryk uht henne uti Monoecia, och giör uti Dioecia första ordinem så

MONANDRIA.

Najas, Fluvialis V. M.

Ficus bör aldeles stå på sitt ställe; där till har jag fullaste skiähl i werlden. in classi naturali heter det Ficus, Dorstenia, Parietaria, Urtica, Morus. Ficus alia hermaphrodita, alia Monoica, alia Dioica. alia Polygama.

Subdivisiones ordinum wille jag wähl skulle conserveras.

Fragmenta giöra intet uti systemet.

Cetacei må tacka Gud, at de få stå uti egen ordo; aldrig få de egen class af mig, mycket mindre få de af mig lof stå bland oxar och kor.

Raja &c. föras till Amphibia? torde ej wara så galet; tack för observationen; behöfwer et par åhr at rumineras, emedlertid torde hon få stå bland pisces; ty jag är ej mächtig så hastigt finna characterem piscis, om den ändrades.

Odödelig tack både till Prof. Jussien och till Hr Doctoren för så mycket nytt och ohört, som jag fåt wid methoden af vermes. [ 28 ]det kommer mig före, som hade jag warit 100 åhr död, och kommit åter i werlden. Till at taga an alt detta behöfwades at få med Hr Jussieu och Eder uti privatissimo collegio gå et helt åhr; eller se det I sedt; eller åhtminstone se widlyftiga beskrifningar och ritningar. Emedlertid blifwer det wisst, at Hr Jussieu har giort det som secula seculor. förgiätit och bort giöra, som blifwer grunden till hela denna classens reformation. jag måste wänta, till jag får se det widlyftigare för mig, at jag det förstår, och till des en annor edition kommer, då jag emedlertid få råka Hr Doctoren.

om jag får lof af Hr Jussieu på ett par ställen inflicka något, där jag ej sjelf sedt, är det wähl, såsom

186. Tethrys (corpus plicatum, tentacula nulla excludantur) lege Organa 2 protensa tubulosa spirantia. Tentacula nulla.

187. pro specie Limacis på andra linien sätt

Limax Lepus marinus.

193. Cypræa. animal (adde Limax) testa &c.

194. Haliotis. animal (adde Limax) testa.

190. Medusa corpus orbiculatum, tentacula plurima, plicæ centrales.

Non intelligo, quid velis per Scolopendram, Polypum et animal urticæforme, ty ingen beskrifning är på Scolopendra. ingalunda måste Eder Scolopendra wara den jag menar, af hkn wij hafwa flere species terrestres. ej häller måste Eder wara en vermis. alltså står jag där. Det är wist at animal Nautili är en sepia. men Animal Balani, conchæ anatiferæ och verrucæ testudinariæ äro säkert Medusæ; ty dem har jag sedt.

K. Hr Doctor, giör Eder wähl underrättad om denna nya [oläsligt]. at Androsace är till stielken en Corallina och till sin orbiculus en Madrepora, lärer ingen näka mig. at Corallina och Conferva articulata differera allenast med crusta lapidea, tyckes wara klart, at Titanokeratophyton Boerhaavi ej är något productum insecti, menar jag wara säkert. Men at Tubularia är et insectbo är ingen tvifvel.

Laga äntel. at jag får weta, hwad med Eder Scolopendra förstås, antingen någon Vermis älr Insectum.

Om fundamenta Botanica tryckas på Latin, sågo jag gierna, at ej något ändrades utom errata typographica; men verteras de på fransöska, är det mig aldeles lika, hwad Hr Doctoren tänkt här uti sluta ut till mitt bästa.

[ 29 ]förslaget till Lund är ej ännu upsatt; ty Doct. Leche har ej än disputerat. Höpken kan intet giöra här wid. nog giör jag hwad jag kan; men försent, räds jag.

Prof. Winbom lärer koma till Westergiötland, Wallin till Göteborg, Ulén till Calmar:[3] Jacob Benzelius blef Archi biskop äffter sin Bror; Biskopen i Calmar dog. Hydrén[4] blef Poeseos professor: Burman[5] tog afsked från vice Bibliothekariatet, Olof Celsius[6] kiöpte det, som skall och snart gifta sig med rådm. Kyronii äldsta dotter. Hiorter[7] lärer knapt komma på förslaget äffter Celsius.

frö af Betula nana, Åckerbär och Hiortron skola i somar skickas.

Hr Le Serres, Disnard[8] och obriet[9] hälsas.

Hr Gref Ekeblad tackas med Jussieu som Gudar och Floræ för så många frön.

Upsala d. 12 maj 1744.

C. Linnæus
i hast ty posten går.

Utanskrift:

frbr.
a Monsieur
Monsieur Abrah. Bæck
adresse
Docteur in medicine
Le Minister du Roy Paris
de Suede.
Tillskrifvet af Bäck: recue le 12 Juin.

Sigill III. svart lack.


  1. Anders Celsius afled den 25 April 1744.
  2. Bäcks föräldrar voro Handlanden i Gefle Carl Olsson Bäck och Margareta Bro, sedan omgift med Handlanden Halew Hedenberg.
  3. ​ Kalmar biskopsstol var ledig efter Herman Schröder, som afled 1744.
  4. Lars Hydrén, se bref 419 not. 8.
  5. Olof Abraham Burman, född 1709, vice bibliotekarie med professors titel, sedan kyrkoherde i Offerdal, död 1759.
  6. Olof Celsius d. y. och hans hustru Catharina Charlotta Kyronia, se bref. 555 not. 4.
  7. Olof Petrus Hiorter, se bref. 203 not. 5.
  8. Antoine Tristan Danty d'Isnard, professor vid botaniska trädgården i Paris, död 1743.
  9. Claude Aubriet, född 1651, Tourneforts följeslagare under färderna i Orienten, död 1743.