Claes Stiernskölds friherrebrev

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Claes Stiernskölds friherrebrev daterat den 28 maj 1651
av Drottning Kristina


[ 1 ] /N.T.

Friherre breef för Hr Clas Stierneskiöldh.


Wij Christina &c. Giöre witterligit, att ändoch Wij wäl alle Wåre trogne Män och Wndersåtare j gemeen, äre medh Konungzlig gunst och Nåde altijdh wälbewågne; Så komma lijkwähl hoos Oss i serdeeles Consideration och wärde, till giörligh åthniutelse af Wår [ 2 ]konglige mildheet och ynnest dhe i synnerheet, som medh tapperheet, trooheet och Moget Rådh, sampt andre förnämblige tiänster och förrättningar komma Oss och Cronan, sampt Wårt och dheras fädernes landh, till märckeligit bijståndh. Och dher igenom giöra sigh om Oss och Rijket wähl meriterade och förtiente. Så aldenstundh Wår troo Man, Landzhöfdinge öfwer Wässmannelandh och Assessor uthi wårt General Rijkz Bärgzampt Oss älskelig Edel och Wälborne Hr Claes Stierneskiöldh till Bijby och Thuna, hafwer jämpte dhet, att han uthaf een här i Rijket berömdh och uhråldrig Familia; såsom af dhe Stiernskölder, herkommen är, uthi een runn tijdh tjänt Oss och Swerigies Chrono, uthi åthskillige Charger, dhem han wähl, berömmeligen och till Wårt gode och Nådige behagh och nöije, föreståt och igenom gångit hafwer; Wij ock, jämpte dhetta medh Nåder ihogkomma och ansee dhe långlige, rättrådige, tappre och Oförtrutne tiänster, som dhenne Hr Clas Stiernsköldz Fader, Sal. Hr Nils Stiernsköldh til Tuna och Bijby, fordom Sweriges Rijkes Rådh och Gouverneur öfwer Elfzborgz Lähn; Wår Sal. och Högtährade kiäre Herr Fader, Konung Gustaf Adolph, den andre och Store, glorwördigst i Åmminnelse, uthi sin lijfstijdh, och alt in i sin dödzstundh hafwer bewijst, så i krijgz som Inrijkes tiänster, Vnder hwilke han åthskillige och förnämblige charger hafwer gått igenom, och sigh uthi den eene, som den andre, eenkannerlig uthi krijgh, och alle dherwijdh sigh anpræsenterade occasioner, så wähl, tappert och Manligen, jämwäl och uthi förde Gouvernementer öfver Dorpt och bemte [ 3 ]Elfzborgz Lähn så rättrådeligen, flijteligen och försichteligen förhållit, att Högstbemte hans Maijt dher till ett godt och Nådigt behagh och åth Nöije burit, och uthi Consideration af sådane hans godhe qvaliteter och förtiänster honom Vthi Rijkzens Rådh Kallat och förordnat hafwer. Hwarföre hafwe Wij, förandes Oss till sinnes sådane icke allenast Hr Claes Stiernsköldz Oss, uthan och hans Sal. Faders Hans Mt wår Högtährade Sal. Herr fader trogne, tappre och Manlige præsterade och bewijste tiänster, hwillke hoos Oss så myckit mehra æstimeras, som fadren, Sahl. Hr Nils Stiernskiöld, sådant sitt wählförhållande eemoot sin Öfwerheet och Fäderneslandet, medh sitt lijf lätt, uthi ett häfftigt treffande medh Rijkzens fiender till Siöss uthaf ett undfångit skott af ett Styckielodh, igenom hwilket honom medh ett Slagswärdzfächtande, hans högre Arm är afskuten worden, bekräfftat hafwer, till een Åmminnelsse af sådane Fadrens och Sonens tappre och trogne tiänster, honom Hr Clas Stiernsköldh, medh förbättring på hans förre gamble Adelige Stånd och opsäyelsse till frijherre Ståndh, allernådigst weelat betänkia och försij; Giöre dhet och härmedh i thetta wårt Öpne breefz Krafft, och af wälbetänckt odh så och Kongligh Maacht och Myndigheet, Vnne, skänckie och gifwe honom, hans ächta lijfz och Bryst arfwingar, Man- och qwinköön; och så Arfwinge effter Arfwinge, Friherre Ståndh och Nampn, och till een förbättring på hans förre och här till af honom och hans förfäder förde Manlige Wapn, så och till een åthskildnat ifrån andre [ 4 ]Frijherre och fleere Familier här i Rijket, förordne honom een fyradubbelt fördeelt skiöldh, der mitt uthi hans gamble och förre Wapen aom äre tree gule stiernor uthi, enn medh hwitt och blått fäldt fördeelt sköldh; Sedan uthi dhen Öfwerste skiölden på högre och nederste, på Wänstre Sijdan ett under fulle Segel gångande skep, uthi blått fäldt; Vthi dhen Öfwerste på wänstre och nederste Skölden på Högre sijdan enn bar Arm, stödandes sigh på ett styckelodh af Naturlig färgh, och fattandes medh handen, ett dragit slagzswärdh, medh ett gyldenne crono Öfwerst på Klingan, uthi ett rödl. fäldt. Ofwan på skölden twenne öpne Tornerehielmar, täcken och Crantzer, sampt Låswärcket medh hwitt, blådt och rödt fördeelte; hwardheera hielmen medh een frijherre Crona opå; Öfwer dhen högre hielm Cronan äre twenne Buffelhorn, som hans förre Wapn warit hafwer; hwilkas högres Öfre och wänstres Nederdeel rödh; öfwer dhen wänstre hielm Chronan ett Styckelodh och der ofwan opå enn baar uthsträcht arm, hållandes uthi handen ett bart slagzswärdh medh ett gyllenne Crona på Klingan. Aldeeles som heele detta Wapn med sine egentelige och Naturlige färgor bär hoos afmåhlat, och repræsenteradt står; hwilket Wapn Wälbem:te Hr Claes Stiernskiöldh, han Ächta Bristarfwingar, och dheras efterkommande Lijfs Arfwingar, i alle Occasioner, Mötn, sam-qwämmer och handlingar, skole måge föra och [nödtorftt och behag, Och dher hoos] bruka, effter sin och dher [?] hwadh ståndet anlangar, [ 5 ]måta bruka och behålla dhe Privilegier och frijheeter som andre frijhärrar här i Rijket niuta, till Ewerdelige tijder. Och såsom Wij nu i detta wårt öpne breef aldeeles hafwe samtycht och stadfästat, att mehrwälbem:te Hr Claes Stiernskiöldh, och hans Ächta lijfz arfwingar och effterkommande, så Man- som Qwinkön afföda, som förbem:t är, ett rätt frijherre Nampn och Ståndh, andre Frijherrar lijkmätigt, altijdh niuta, behålla och föra måge och skole; Altså hafwe wij weelat förordna, efftersom Wij och här medh förordne, att han, sampt hans Ächta lijfz- och Bryst Arfwingar och effterkommande, sigh Frijherrar af sitt Stamhuus eller Sätegårdh, titulera och skrifwa måge; Wij biude fördenskull här medh alle, som oss medh trooheet och hörsamheet ähre förplichtade, och för Wår skull weele och skole giöra och låta, att dhe ehrkiänna mehrbemte Hr Claes Stiernskiöldh och Hans ächta lijfz- och Bryst Arfwingar, och dheras effterkommande, för rätte frijherrar, och bewijse honom och dhem dhen Ähra; respect och Wyrde, som dhet förnämblige Ståndet bör, och icke giörandes honom och dhem här emoot hinder, meehn eller intrångh; någon motto, nu eller i tillkommande tijder. Till yttermehra Wisso.[etc].