Du livets bröd, o Jesus Krist

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Du livets bröd, o Jesus Krist
av Johannes Rist
Översättare: Jakob Arrhenius
Här i versionen från 1695 års psalmbok. I 1819 års psalmbok nr 155. På Wikipedia finns en artikel om Du livets bröd, o Jesus Krist.


I 1695 års Psalmbok (nr 17) lyder texten:


[ 30 ]

1. TU lifsens brödh/ O JEsu Christ/
Som låter tigh här finna
Fast nådigh then sin syndabrist
Wil ångra och besinna.
Tigh beder jagh rätt innerlig/
Tu wille nu bereda migh/
At jagh må wärdig wara.

2. Tu wärdes nu i thenna stund/
In på grön äng migh leda/
Och til friskt watn sammalund/
Ett bord för migh bereda/
Så at min siäl också min munn/
Må af tin spijs och nådes brunn/
Sigh kunna wederqweckia.

3. Tu wärdes HErre JEsu godh/
Af nåde migh förläna/
Jagh wandra må vthi tin bodh/
Och troligt tigh här tiena:
Begåfwa migh medh hopp och troo/
At tu må stadigt hos migh boo/
När jagh af tigh är spisad.

4. Tagh bort alt haat och bitterhet/
O JEsu från mitt hierta/
Låt migh min synd och oreenhet/
Här ångra medh all smärta.
Tu äst för migh på korsset dödh/
Haar frälsat migh från ewig nödh/
Thet är min troo/ O JEsu.

5. Jagh är/ O Gudh tin nådh eij wärd/
Jagh är ther til förswager/

[ 31 ]

Jagh är af synd och ondsko snärd:
Ther öfwer jagh fast klagar:
Doch tröstar thet/ O JEsu/ migh/
At tu förlåter nådelig/
Och gierna tigh förbarmar.

6. Jagh är all full medh syndasåår/
Låt tina hand migh hela/
Jagh är heel blind och wilse går/
Tin nådh låt migh eij fehla.
Jagh är heel swagh/ förbarma tigh/
Förlorat får/ men vpsök migh/
Och hielp af idel nåde.

7. Min Brudgum kom/ kom hijt til migh/
Tigh wärdigas migh gifwa;
At doch tin kärlek stadelig
Må ewigt hos migh blifwa.
I nödh och dödh ästu min frögd/
I tigh är jagh så hiertlig nögd:
Eij skole wij åthskilias.

8. Sidst beder jagh rätt innerlig/
Låt/ JEsu/ migh åtniuta
Tin helga Nattward wärdelig/
Och migh i tigh insluta.
Jagh blijr i tigh/ Tu blijr i migh:
Tu skalt ock migh wist ewiglig
Vp til tin Himmel taga.