Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber/Allehanda slags Bakelser

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 387 ]

Allehanda slags Bakelser.

Tårt‐Deg.

Twätta rätt wäl all sältan utur smör, klappa det sedan uti tunna kakor, och lät det då ligga i friskt watten; tag emedlertid något mindre än en half jungfru bränwin och så mycket watten at qwarteret blifwer fullt, dertil en ägge‐gula och et stycke af det twättade smöret, stort som et litet höns‐ägg; rör det wäl tilsammans och giör deraf en lös deg med godt hwetemiöl, arbeta honom först rätt wäl med en träsked uti kärillet, och sedan likaledes på bordet med händerna; men med det minsta miöl, som han kan handteras: wäg honom sedan uti et kläde, tag degen utur klädet, och lägg det uttwättade smöret deruti, men lät watnet afrinna; tag då efter wigten något mindre smör, än degen wägde, kafla ut degen helt tunt på bordet med bakelse‐kaflan, och klappa af smörkakorna det wåta uti en serviette, sedan lägges allesammans bredewid hwarandra, på den ena sidan af degen, och den andra sidan wikes då öfwer; derefter kaflas det åter tunt ut: då lägges degen i 3 delar, och kaflas således ut 3 eller 4 gånger; men det observeras, at ju mindre han då handteras [ 388 ]med händerna, ju bättre det är, och ju mindre miöl som dertil brukas, ju bättre det är, allenast at han intet sitter fast wid bordet. När degen sålunda är tillagad, så skäres han i 2 delar, hwilka utkaflas hwar och en för sig, något tiockare än en dubbel slant, dock bör den ena wara tiockare, och af den utskäres botten til tårtan, efter fatets storlek, och den andra likaledes til låck, som utkrusas efter behag; sedan lägges botten‐degen på papper och fyllningen derpå, som jämkas ut, at det intet blifwer breda bräddar: derefter lägges det utkrusade låcket derpå, men bräddarna wätas litet emellan med watten, så at de fastna tilhopa, och gräddas sedan på papper i ugnen.

När tårtor giöras med rims‐låck, så spårras hel fina rimsor med bakelse‐spårren, af den degen, som skal wara til låcket, hwilka då läggas uti små täta rutor ofwanuppå fyllningen: men då spårras ock ut en så bred rimsa, som brädden är, och lägges omkring, hwilken utkrusas efter behag. Af samma deg kan giöras petits patés, hwilken tunt utkaflas och lägges uti små former, då hafwes deruti hwad slags fyllning som behagas, och der ofwanuppå lägges helt smala utspårrade rimsor, af samma deg, uti fina rutor.

Tårt‐deg på annat sätt.

Giör deg på samma sätt, som mandel‐musslor, hwartil kan nyttjas något mera miöl, så at han kan utkaflas på bordet; men af sådan deg bör det wara låck af rimsor, som utspårras eller skäres hel smala med knifwen, och sedan formeras som [ 389 ] en annan tårta med fyllning; dock äro syrliga fyllningar härtil tienligast.