Lefnadsteckning öfver Catherine Booth/Inledning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förord
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth
av William Elwin Oliphant

Inledning
KAPITEL I  →


[ XIII ]
INLEDNING.


Catherine Booth, maka till Frälsningsarméns General, är jämförelsevis litet känd i Sverge, och dock hade hon så mycket att göra med Frälsningsarméns skapande och ledande, att icke blott hvarje medlem af Armén, utan hvarje Guds barn skulle ha nytta af en närmare bekantskap med denna i sanning goda kvinna. Hennes karaktär var så ädel, hennes ideal så höga, och hennes hjärta så stort och godt, att det för oss alla är mödan värdt att skåda litet djupare in i den kvinnas lif, som blifvit moder åt den organisation, hvars rykte spridt sig världen rundt.

Guds tjänares historia och deras, som kämpa för hans sanning och äro ledare i de anmärkningsvärda och periodiska moraliska och andliga revolutioner, som ega rum tid efter annan, är icke mindre intressant och viktig än de stora konungars och statsmäns, som anses leda sin tids händelser. Huru obetydliga synas icke nu de förfärliga strider, som upprörde hela världen i Pauli dagar! En Pompejus och en Cesar, huru stora de än voro för sin tid, äro ingenting för oss i jämförelse med Paulus, den ringe vandraren, den fängslade aposteln. Han skiner på historiens blad såsom ledare för en världs förhoppningar, och hans röst talar genom tidsåldrarne lika klart, som om han lefde i går, under det tusenden, nej, myriader både i tid och evighet, välsigna Gud för denne underbare mans lif [ XIV ]och predikan. Huru litet inflytande på oss hafva icke i dag Karl V:s blodiga strider med sin franske rival! Men vi ihågkomma med glädje och tacksamhet Luthers kamp, arbete och undervisning, ty han måttade ett dödligt hugg åt det största religiösa tyranni, som världen någonsin skådat.

Goda man och kvinnor lefva efter sin död. De kunna ej dö ty »deras gärningar följa dem efter». De fortsätta att verka, då intet annat återstår af den själfviska ärelystnaden hos denna världens store än »minnet af deras fåfänga och brottslighet».

Det är emedan jag vet och känner, att Catherine Booth alltjämt skall lefva, som jag önskar, att mina svenska vänner skola lära känna ett lif, som jag genom personlig bekantskap och förtroget studium lärt mig beundra. Hennes lif, som i och för sig själf var en inspiration, skall kvarstå såsom ett exempel på kristen tro.

Många ha mot Frälsningsarmén anmärkt att den är engelsk till sitt ursprung; men hvad gör det? Om Frälsningsarmén till ursprunget är engelsk, så är den dock kosmopolitisk (världsborgerlig) i sina metoder och principer. Lofvad vare Herren, under dess fanas djupa veck kunna anglosachsen, tysken, skandinaven, amerikanaren, hinduen och australiern marschera sida vid sida utan att förlora sina rasegendomligheter eller skada sina nationella rättigheter. Det faktum, att Jesus Kristus föddes i Palestina, eller att Paulus var en jude, gör icke kristendomen judisk. Ej håller gör den omständigheten, att Luther föddes i Tyskland, svenska kyrkan till en tysk kyrka. Vi veta, att Luthers lärosatser antogos af protestantismen i allmänhet [ XV ]i de olika europeiska länderna; men dessa länder uppgåfvo icke därför någon af sina nationella egendomligheter eller sina nedärfda företrädesrättigheter.

På samma sätt är det med Frälsningsarmén. Dess grundläggare äro visserligen engelsmän, men det är på principerna vi måste se och icke på det land, där grundläggarne händelsevis skådat dagens ljus.

Utan tvifvel ligger hemligheten till Arméns stora framgång i dess stiftares karaktärer, och ändamålet med denna bok är, att så klart som möjligt inom dess trånga gränser framställa en af dessas lif. Vi tro och hoppas att det må bli en källa till inspiration för hvarje läsare och på samma gång en kallelse till andra att inviga sig själfva och sitt allt åt Guds och mänsklighetens tjänst.